Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2014-11-14 | 19:04:00
Vad är Islam? | Några förträfliga kvinnor- Khadîdjah bint Khuwaylid
- Asmâ' bint Abî Bakr
- Sawdah bint Zam´ah
- Rayhânah bint Shim´ûn (radhiya Allâhu ´anhâ)
- Ruqayyah bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
- Zaynab bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
- Umm Kulthûm bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
- Fâtimah bint Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)
- De bästa kvinnorna är de arabiska kvinnorna
- Imâm Ahmads hustrur
- Âsiyâ och hennes kamp mot Farao

Publicerat: 2013-04-02 | 11:06:00
Råd till nya muslimer

Fråga: Vi skulle gärna vilja att ni nämner några domar för dem som nyligen konverterat till islam, män som kvinnor, så att nyttan blir omfattande. Vad råder ni dessa nya muslimer?
 
Svar: Först och främst skall den som fått gåvan av Allâh att konvertera till islam efter otron lovprisa Allâh (´azza wa djall), tacka Honom och be för den som kallade på honom till islam eftersom denne har bidragit med en väldig godhet.
 
För det andra skall han läras religionens grundläggande frågor. Han skall läras Tawhîd så att han kan dyrka Allâh och känna sin Herre. Han skall endast dyrka Allâh. Han skall tro på att Allâh är ensam om Sina handlingar, namn och egenskaper. Han skall läras islams, trons och Ihsâns domare och nivåer. Dessa nivåer utgör religionen.
 
Han skall läras att förrätta bönen muntligt och praktiskt så att hans bön kan accepteras. Det är inte tillåtet för muslimerna att försumma en liknande person. Det räcker inte att han offentliggör sin islam för att sedan överges utan undervisning. Både han och studenten som lär honom måste vara kontinuerliga, seriösa och ihärdiga så att han kan bemästra Tawhîd och dess typer. Han skall kunna förrätta bönen och veta hur han skall förhålla sig till påbuden och förbuden samt Allâhs och Hans tjänares rättigheter så att han kan tillhöra de sanna muslimerna. Han får inte slarva. Muslimerna, och i synnerhet studenterna, får inte försumma personen som nyligen konverterat till islam. De måste bry sig om honom så att denne kan slå vakt om religions plikter – och Allâh vet bättre.
 

Översättning: Darulhadith.com
Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Källa: http://ar.miraath.net/fatwah/5299
Referens: http://www.darulhadith.com/v2/rad-till-nya-muslimer/

Publicerat: 2012-08-30 | 01:24:50
Den bästa egenskapen är klokheten

1 – Shu´bah sade: ”Vår klokhet är liten. Om vi umgås med människor med en ännu mindre klokhet, försvinner det lilla vi har. När jag ser en person umgås med en person med mindre klokhet börjar jag hata honom starkt.”

2 – Den första och bästa egenskapen en person kan få i det här livet är klokheten. Det är något av det bästa som Allâh kan ge till Sin tjänare. Således är det inte tillåtet att smutsa ned Allâhs gåva genom att sitta med en person som är rena motsatsen.

3 – Den kloke är ålagd att uppföra sig fint och tiga mycket. Det hör till profeternas karaktärer. På samma sätt hör det till de olyckligas kännetecken att uppföra sig dåligt och prata.

4 – Den kloke lägger inte upp några längre förhoppningar. Den som har många förhoppningar får svaga handlingar. Den som dör har ingen nytta av sina förhoppningar.

5 – Den kloke krigar inte utan vapen. Han debatterar inte utan bevis. Han brottas inte utan styrka. Klokheten upplivar själarna, upplyser hjärtan, får saker och ting att hända och fyller världen.

6 – Vad som får den klokes klokhet att stiga är att han umgås med sina jämlika och undviker sina motsatser.

7 – Abû Mâlik al-Ghazzî sade: ”Sitt med de smarta, såväl vänner som fiender. Klokhet upplyser klokhet.”

8 – Att umgås med de kloka har två betydelser. Den första handlar om att påminna sig om något som den kloke är i behov av. Den andra handlar om att varnas för något farligt som den okunnige måste känna till.

9 – Att vara i den klokes närhet är en vinst för den jämlike och en lärdom för hans motsats. Detta gäller samtliga situationer. Han skall endast kela med dem som klarar av kela med honom. Han skall endast gå till dem som älskar att han går till dem.

10 – Om klokheten hade haft föräldrar skulle en ha varit tålamodet och den andra bekräftelsen.

---

Författare: Imâm Muhammad bin Hibbân al-Bustî
Källa: Rawdhat-ul-´Uqalâ' wa Nuzhat-ul-Fudhalâ', sid. 24-26
Referens: http://www.darulhadith.com/tauhid/idkt/den_basta_egenskapen_ar_klokheten.html

Publicerat: 2012-05-15 | 21:39:18
En Djilbâbs utseende och funktion


Djilbâb är ett tjockt klädesplagg som täcker kvinnan från huvudet till fötterna. Den täcker hela hennes kropp inklusive kläder och utsmyckningar. Den kallas även för Mulâ´ah, Milhafah, Ridâ', Dithâr och Kisâ'. Det är det som kallas för ´Abâ'ah och som has av kvinnorna på den arabiska halvön.

 

En Djilbâb skall läggas ovanpå huvudet och slöjan, Khimâr, och över hela hennes kropp och utsmyckningar så att hon täcker sina fötter. För att en Djilbâb verkligen skall uppfylla sin funktion, och det är att täcka kvinnans lemmar, kläder och smycken, krävs det att följande krav uppfylls:

 

1 – Den skall vara tjock och inte genomskinlig och tunn.

 

2 – Den skall inte vara åtsittande.

 

3 – Den skall vara vid så att den inte avslöjar lemmarna.

 

4 – Den skall bara vara öppen på framsidan och öppningarna till ärmarna skall vara trånga.

 

5 – Den skall läggas ovanpå huvudet och inte på axlarna. Att lägga den på axlarna avviker från namnet Djilbâb som Allâh har förpliktigat de troende kvinnorna. Likaså avslöjar den en del av kroppens former. Därtill påminner det om männens klädsel.

 

6 – Den skall inte vara utsmyckad i sig och inte heller skall det finnas utsmyckningar på den som broderingar, dekorationer, symboler och texter.

 

7 – Den skall täcka hela kroppen från huvudet till fotsulorna. På så sätt vet vi att en Djilbâb som endast går ned till knäna inte stämmer överens med Sharî´ah.

 

Det finns en ny trend och det är att kvinnan skriver sitt namn, eller sina initialer, på sin Djilbâb på arabiska eller något annat språk, så att den som ser henne läser hennes namn. Detta är en ny nonsens som kvinnan har råkat ut för. Det är en väldig prövning som medför problem för henne. Det är förbjudet att tillverka och handla med sådana kläder.Författare: ´Allâmah Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 32
Referens: http://www.darulhadith.com/systrar/en_djilbabs_utseende_och_funktion.html

Publicerat: 2012-03-04 | 17:33:50
Att vara förbannad av Allah

Ibn Taymiyyah: Att vara förbannad av Allah i de båda liven innebär att man är berövad all hjälp och nåd i de båda liven. (as-Sarim 2/108)

Publicerat: 2012-02-28 | 23:47:55
Självstudier – dagens farliga sjukdomTalare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/12520
Översättning: Darulhadith.com - publicerad 25.02.2012


Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”34 – Förlita inte din religion på böckerna och dem som tillskriver sig kunskap.”

Förlita dig inte helt på böckerna. Förlita dig inte på dem. De består av sanning och falskhet. Förlita dig därför inte på böckerna. Se i stället till att hänvisa till de lärda med djupt rotad kunskap. Ta inte endast kunskap från böckerna. Vissa människor memorerar volymer och texter utan att förstå deras innebörd eller betydelser. Ty han har inte studerat med de lärda som förklarar och klargör deras betydelser. Det finns en risk för att han missförstår dem. Det är en fara. Förlita dig inte på dessa böcker. Böcker är endast ett medel till kunskap. Förlita dig inte på dem i dina studier. Det är inte alla böcker som är korrekta. Även om den är korrekt så är inte din förståelse tyglad. Förståelsen varierar även om boken är korrekt. Gick inte Khawâridj vilse samtidigt som de hade memorerat Qur'ânen och läst den om nätterna när de stod och bad? Men de förstod inte Qur'ânens betydelser och inte heller tog de kunskap från de lärda. De skilde sig från följeslagarna och nöjde sig med att läsa och förstå Qur'ânen på egen hand. Därför gick det som det gick.

Detta är dagens farliga sjukdom. Att man tror att man kan är dagens farliga sjukdom hos oss, nämligen att man tar kunskap ur böckerna eller från människor som inte förstår bland dem som tror att de kan och nybörjare. Detta är både farligt för personen i fråga och samfundet. Han kommer att komma ut, ge utslag, förklara Qur'ânen eller Sunnah och vilseleda människorna.

Publicerat: 2012-02-11 | 15:57:24
Etiquette of a Righteous HusbandKhutbah from Shaykh ‘Abdul Muhsin Al-Qasim, Imaam of Masjid An-Nabawee

 

Whoever comes from a kind and compassionate background will have a tender heart and so such men must bear in mind that their wife is the one who gave birth to his children, takes care of his wealth and maintains his secrets. So be kind to your wives and openly express your joy for smiling livens the heart and wipes away hatred and praising the wife for her appearance, cooking and adornment wins her heart. Moreover, Islaam has allowed husbands to lie to their wives in order to increase the love between them.

 

- Exchanging gifts is the key to winning a heart and is a reflection of ones love.

 

- Being easy upon ones wife, abandoning ambiguity and bad communication and arrogance are ways to achieve a lasting happy marital life. ‘Umar, may Allaah be pleased with him, said: “A man should be like a child with his wife, happy and easy going, but when he sits with men, he should act as they do.”

 

- Be an upright and straightforward man and your wife will thereby also improve and become more righteous, by the will of Allaah;

 

- do not look at that which is unlawful for you to do so, because the evil consequences of this sin will impact upon your house; Watching women on satellite television causes ones wife to appear ugly and unpleasant, and lowers ones rank in her sight, which is a reason why hearts become distant and love diminishes, which in turn causes conflicts to emerge.

 

- Deal with your wife as you would like her to deal with you in all areas, because it is natural that she would like you to be with her as you would like her to be with you, Ibn ‘Abbaas, may Allaah be pleased with him, said: “I like to take care of my appearance for my wife just as I would like her to beautify herself for me.”

 

- Listen to your wife’s criticism with an open mind and heart because the wives of the Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam, would to discuss his opinions without him becoming angry.

 

- Also a husband should not take from his wife’s wealth without her permission, because it belongs to her;

 

- treat her kindly and be generous with her and do not be stingy; remember that your wife likes to talk to you regarding all her affairs, so be attentive and listen to her, indeed this is a reflection of perfect manners;

 

- never go home with a gloomy face because your children need to clearly see your love and sympathy; be kind to your children and make them enjoy your presence, guidance and instructions and always listen to them. Whenever the Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam would see Faatimah, may Allaah be pleased with her, he would say “Welcome, O my daughter!” then he would seat her to his right or left. (Muslim).

 

Being kind to the members of ones household reflects real manhood, as Al-Baraa’, may Allaah be pleased with him, said: “I entered upon Abu Bakr, may Allaah be pleased with him, in his house; he saw his daughter ‘Aa’ishah, may Allaah be pleased with her, lying down with a fever, so Abu Bakr, may Allaah be pleased with him, kissed her on the cheek and asked: ‘How are you feeling my daughter?’ (Bukhaari).

 

Helping at home is a sign of ones faithfulness; ‘Aa’ishah may Allaah be pleased with her, was asked what the Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam would do while at home, she replied, ‘He was just like any other human being, he would sew his garment, milk the sheep and serve himself.’ (Ahmad).

Being generous with ones family is the best charity that one can give and time spent with ones friends should not be at the expense of that with ones family, for they are worthier to spend ones time with.

 

Never remind your wife with mistakes that she may have made, nor hint about her shortcomings;

conceal your problems from the children because it has a negative affect on them and reduces the respect they have towards their parents.

 

Anger is the cause of all disputes, and the relation between a man and his wife is far too valuable to ruin in a moment of anger; remain silent whenever you become upset and remember that forgiveness is closer to piety and wisdom, ‘Umar, may Allaah be pleased with him, said: “Women should be kept at home and their anger dealt with by remaining quiet.”

 

The rights of the wife are great and only a noble man will fully honour his wife and respect her. ‘Aa’ishah may Allaah be pleased with her, said: “The Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam would always mention Khadeejah, and he would always slaughter sheep, divide them, and then distribute it among her friends, He did this so much that I once said to him: ‘You act as though there are no other women apart from Khadeejah’” (Bukhaari).

 

Källa: http://www.therighteoushome.com/advice-to-the-husband-2/

Relaterat: Etiquette of a Righteous Wife


Publicerat: 2012-02-07 | 07:24:06
Synder hamnar under sändebudets förbannelse

Synder för in tjänaren under Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannelse. Han förbannade olydnad och det som är allvarligare än så, vilket också har mer rätt till förbannelse.

Han förbannade kvinnan som tatuerade och bad om att bli tatuerad, förlängde hår och bad om att få håret förlängt, noppade ögonbrynen och bad om att få ögonbrynen noppade.

Han förbannade mannen som gifter sig med kvinnan som har skilts en tredje gång för att hon skall kunna återvända till sin första make och han förbannade den förste maken.

Han förbannade tjuven. Han förbannade personen som dricker sprit, serverar sprit, pressar sprit, ber om att den skall pressas, säljer sprit, köper sprit, förbrukar pengarna från sprit, transporterar den samt personen som den transporteras till.

Han förbannade den som ändrade på landmärken.

Han förbannade den som förbannar sina föräldrar.

Han förbannade den som jagar för nöjets skull.

Han förbannade feminina män och maskulina kvinnor.

Han förbannade den som slaktar för någon annan än Allâh.

Han förbannade den som innoverar och skyddar en innovatör.

Han förbannade tecknarna.

Han förbannade dem som gjorde det Lûts folk gjorde.

Han förbannade den som förtalar sina föräldrar.

Han förbannade den som vilseleder den blinde från vägen.

Han förbannade den som praktiserar tidelag.

Han förbannade den som stämplar ett djur i ansiktet.

Han förbannade den som besvärar en muslim eller konspirerar mot honom.

Han förbannade kvinnorna som ofta besöker gravar.

Han förbannade den som gör gravar till böneplatser och lägger ljus på dem.

Han förbannade den som förstör hustruns relation med maken eller slavens med ägaren.

Han förbannade mannen som har analsex med sin fru.

Han sade att kvinnan som inte kommer till sängen när maken kallar på henne är förbannad av änglarna tills att hon vaknar.

Han förbannade den som tillskriver sig någon annan än sin fader.

Han berättade att den som riktar ett järn mot sin broder förbannas av änglarna.

Han förbannade den som förtalar följeslagarna.
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: ad-Dâ' wad-Dawâ', sid. 72
Referens: darulhadith.com/tauhid/synder/20.html

Publicerat: 2012-01-26 | 12:14:13
Helping Sinners Repent or Insulting Them

بسم الله الرحمن الرحيم

It has been relayed that Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh - may Allaah bless and preserve him - said:

"From the sayings of Aboo ad-Dardaa' - may Allaah be pleased with him - :

Once when Aboo ad-Dardaa' passed by a man who had committed a sin and the people became aware of it and were insulting him because of it - and Aboo ad-Dardaa' was so keen and insightful in helping people recovering from their religious ills and reviving sickened hearts - so he said:

"Had you found him at the bottom of a well, wouldn't you be helping him up and out of it?"

They said, "Of course!"  So he replied:

"Then praise Allaah who has excused you (from his trial), and do not insult your brother!"

He said, "Praise Allaah who has excused you (from his trial) and do not insult your brother!"  Look at this parable - that the believers would surely help someone in sin and they would not abandon him like how people would naturally help someone stuck in a well.  Would believers insult someone who is in physical need and say to them, "Why have you gone into this well?  or such-and-such situation?"  No, they would only struggle and try their best to help such a person!

Thus, insulting someone is negativity, and it is not permissible in the Sharee'ah (Islaamic legislation).  Instead, we ask Allaah to guide our brothers and we praise Allaah for excusing us (from what they are being tried with), and then we work to save them from the evil of their sins and disobedience.  They have only sinned due to their giving in to the plots of Iblees, Allaah's enemy and our enemy.

So this admonition - dear believer - is a great one!  When you see someone who has committed a sin, you must work to help him!

Dear brothers, if we were to think about our times, we would find that many people speak about others' sins.  They say, "This guy did such-and-such, that one travels and does such-and-such, this family has gone through such-and-such..."  You find them extremely critical and insulting, perhaps even mocking people, and Allaah's Refuge is sought.  When you ask them what they have done to help your brother stop these sins, they say: Nothing.

As a result, he has actually become one of Shaytaan's devices (to keep people sinning) as well, since the Prophet (sallallaahu 'alayhe wa sallam) said:

"Whoever says that the people are destroyed, he is the one who destroyed them."

Meaning: He has become a reason for their destruction.  And the Prophet (sallallaahu 'alayhe wa sallam) forbade use from speaking about everything we hear. He (sallallaahu 'alayhe wa sallam) said:

"Whoever speaks about everything he hears is one of the two liars (or one of the liars)."

So we must work hard to fix mistakes, advise sinners and conceal their (hidden) sins, and spread good reports.  When we see someone who has done good, we say, "He has done such-and-such good thing," since, by behaving this way, we spread good behavior, and the people will follow each other's good leads.  However, if we were to spread evil, then people would be lenient in their approach to those things and in doing them, saying, "Yea, So-and-So has done this sin, and this guy has done such-and-such, and that guy has done such-and-such!"  People would then be led to assume that there is so much more evil than good, and thus weaken their stance against bad things and begin doing them.

May Allaah be pleased with Aboo Ad-Dardaa' and reward him well for his dealings with his companions and the Ummah after him![/quote]


Source: A recording entitled: Admonitions of Aboo ad-Dardaa' (a khutbah by Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh)

In Arabic: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=376019

http://www.salafitalk.net

Publicerat: 2012-01-01 | 18:23:18
Modet – början på den förstörda kvinnan


Många människor är omedvetna om motiven bakom de första stegen till förstörelse. På samma sätt är de omedvetna om deras källor. Ta till exempel det skamlösa och låga modet. Det kommer egentligen från de prostituerade kvinnorna. Dessa kvinnor har förlorat sin heder och visar därför upp sig i nya kläder som inte är något annat än nakenhet och oanständighet.  Affärerna är fulla av dem. Kvinnorna tävlar om vem som köper dem först. Om de bara hade vetat vilken rutten grund de har, skulle kvinnorna med minsta lilla skam i sig hållit sig borta från dem.

 

Till de första, förbjudna stegen hör även att klä barnen i avslöjande kläder. På det viset bekantar man barnen med dessa kläder som står för liknelse [av de otrogna kvinnorna], nakenhet och omoral.Skrivet av: Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 9
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-12-24 | 01:05:50
Etiquette of a Righteous WifeKhutbah from Shaykh ‘Abdul Muhsin Al-Qasim, Imaam of Masjid An-Nabawee

The smart wife is she who makes her heart an abode of relaxation and tranquility for her husband, and who makes him feel joy just by talking to her; she lives with him in contentment and deals with him kindly.

She obeys him in all matters except when it entails disobedience to Allaah and she acknowledges the favours that he has done for her. Also, she fulfils all her rights and accepts that he has a superior standing and a higher rank than her, as the Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam said: “If I were to command anyone one to prostrate to another human, then I would have commanded the wife to prostrate to her husband.”

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah, may Allaah have mercy upon him, said commenting upon this Hadeeth: “There is no right after those of Allaah and His Messenger sallallaahu ‘alaihi wa sallam which is of a higher priority to fulfil than that of the husband.”

The righteous wife reminds her husband about Allaah when he become heedless;
- if she sees that he is becoming indulged in this life, she reminds him of the Hereafter;
- she helps him through the hardships of life and never exposes his secrets;
- she always obeys him and supports him in his dutifulness to his parents because she realises that they were the ones who raised and cultivated him;
- she seeks her Lord’s pleasure by pleasing her husband and never focuses on his mistakes or exposes his shortcomings;
- she looks after him when he is present and absent;
- she honours him and absent;
- she honours him when he is around and defends him when he is absent;
- she never overburdens him with unnecessary expenses;
- her main concern is to please Allaah by virtue of pleasing her husband;
- she cultivates his children upon righteousness and never disobeys any of his commands.

The Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam, gave his wife Khadeejah, may Allaah be pleased with her, glad tidings of a house in Paradise which is made out of pearls and in which there will be no displeasure nor anxiety; Imaam Ibn Katheer, may Allaah have mercy upon him, said: “This was because she never raised her voice over that of the Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam and was never displeased with him, even for a day, and she never harmed him in any way”.

A wise woman once advised her daughter at the time of her wedding by saying: “O my daughter! You will never get what you desire from him until you give precedence to his pleasures over yours and his desires over yours whether you like them or hate them.”

Chastity is the core of a noble life, and the real beauty of a wife is realised when she remains at home, as ‘Aa’ishah may Allaah be pleased with her, said: “It is better for the woman that men never see her and she never sees them.”

A religious woman who is obedient to her Lord will
- never deal with her husband with arrogance,
- nor will she rebel against his guardianship;
- she will never try to assume his role;
- she always seeks his comfort and is always at his service;
- she will never go to sleep while he is angry with her, until she has pleased him, because she realises that her success and her gaining of Paradise is subject to her obedience to her husband, along with fulfilling her obligations to her Lord.

Källa: http://www.therighteoushome.com/advice-to-the-wife-2/
Relaterat: Etiquette of a Righteous Husband

Publicerat: 2011-12-22 | 00:12:16
Bloggtips: Barnuppfostran utmed Qur'anen, Sunnahn och Salafs förståelse

 

 

barnuppfostran.blogg.se


Publicerat: 2011-12-20 | 15:48:39
Kvinnan tar av sig slöjan när hon kommer till ett otroget landSalih al ash-Shaykh: Att kvinnorna tar av sig slöjan när de kommer till otrogna länder tyder på att sann tro inte finns i deras hjärtan.


Källa: al-Mindhar, sid. 79

Publicerat: 2011-12-11 | 12:22:45
Det har gått så långt att om man ertappas med en kvinna...Bakr Abu Zayd: Det har gått så långt att om man ertappas med en kvinna och säger att det är en flickvän, är ingen skada skedd. Säger man däremot att hon är en andra fru, får han den förbannade lagen på sig.


Källa: Hirasat-ul-Fadhilah, sid. 135

Publicerat: 2011-11-23 | 20:57:33
Att skriva förkortningen av 'Sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam'al-Albânî (rahimahullâh) sade:


"Det är okej i fall man som förkortning skriver ’s’ (sad) efter profeten
till skillnad från ’saws’ då man kan tro att det är ett ord."Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (165)