Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-02-28 | 21:40:21
Trosbekännelsens Villkor

Ašhadu ʾan lā ilāha illā-llāh, wa ʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlu-llāh

Titel: Trosbekännelsens Villkor

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ


Info: Trosbekännelsen är den första av de 5 pelarna i Islam.

 

 


Källa: http://www.darulhadith.com/mp3_ovriga_islamiska_lektioner.html
Relaterat: Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?

 


Publicerat: 2010-02-26 | 11:23:19
Each person is obliged to follow the guidance of...

Each person is obliged to follow the guidance of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) and his Companions. Allaah says (interpretation of the meanings):

“Say (O Muhammad): ‘This is my way; I invite unto Allaah with sure knowledge, I and whosoever follows me with sure knowledge. And Glorified and Exalted be Allaah (above all that they associate as partners with Him). And I am not of the mushrikeen (polytheists… those who worship others along with Allaah or set up rivals or partners to Allaah).” [Yoosuf 12:108]


“And whoever contradicts and opposes the Messenger (Muhammad) after the right path has been shown clearly to him, and follows other than the believers’ way, We shall keep him in the oath he has chosen, and burn him in Hell – what an evil destination!” [al-Nisa’ 4:115]


We ask Allaah to help us to follow the truth and act upon it.
May Allaah bless our Prophet Muhammad.


Publicerat: 2010-02-25 | 19:59:21
De Tre Grunderna - Del 1: Kännedom om HerrenDen första grunden – Kännedom om Herren

Av: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)

 

Så om det sägs till dig: Vem är din Herre? skall du säga: Min Herre är Allâh, Han som har gett mig och resten av skapelserna näring med Sin Välsignelse och Godhet. Det är Honom jag dyrkar och jag har ingen annan som jag dyrkar utom Honom.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande,

"Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre." (al-Fâtihah 1: 2)

 

Allting utom Allâh är en del av skapelsen och jag är en del av denna skapelse.

Så om det sägs till dig: Hur känner du till din Herre? skall du säga: Genom Hans Tecken och skapelser. Från Hans Tecken är natten, dagen, solen och månen. Och från Hans skapelser är de sju himlarna och de sju jordarna och det som finns i dem och det som finns mellan dem. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller inför månen, utan fall ned i tillbedjan inför Allâh som har skapat dem – om det är Honom ni vill dyrka." (Fussillat 41:37)


Och även Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen. Han låter natten svepa dagen – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Sannerligen är skapelsen Hans och befallningen tillkommer Honom. Välsignad vare Allâh, världarnas Herre!" (al-A´râf 7:54)


Herren är den ende som dyrkas i sanning. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Människor! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni må frukta [Honom]. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâh’s sida, då ni vet." (al-Baqarah 2:21-22)


Ibn Kathîr (rahimahullâhu ta´âlâ) sade, "Dessa objekts Skapare är Den som har rätt att dyrkas."


Några av de typer av dyrkan som Allâh har befallt är t ex Islâm, Îmân och Ihsân. Därmed även Du´â’, Khawf, Rajâ’, Tawakkul, Raghbah, Rahbah, Khushû´, Khashyah, Inâbah, Isti´ânah, Isti´âdhah, Istighâthah, Dhabh, Nadhr och andra utöver dessa, bland de typer av dyrkan som Allâh har befallt. Alla dessa tillkommer endast Allâh. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Alla moskéer hör till Allâh, så anropa därför ingen vid sidan av Allâh!" (al-Jinn 72:18)


Den som tillägnar och riktar några av dessa till någon annan än Allâh, är en Mushrik och en Kâfir. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars (existens) han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå dem väl som förnekar sanningen!" (al-Mu'minûn 23:117)


I hadîthen (beträffande Du´â’),

"Du´â’ är dyrkans stomme." Beviset (för Du´â') är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Er Herre säger: "Be till Mig, så skall Jag besvara er. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i Helvetet." (Ghâfir 40:60)


Bevis för Khawf är Hans (ta´âlâ) Yttrande,

"Ni skall inte frukta dem – frukta Mig, om ni är troende!" (Âl ´Imrân 3:175)


Bevis för Rajâ’ är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Låt var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre, leva ett gott och rättskaffens liv och inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!" (al-Kahf: 110)


Bevis för Tawakkul är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Och lita till Allâh, om ni är sanna troende!" (al-Mâ’idah: 23)


Och Hans Yttrande:

"Och den som litar till Allâh behöver inget annat [stöd]." (at-Talâq 65:3)


Bevis för Raghbah, Rahbah och Khushû´ är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "De tävlade om att göra gott och anropade Oss med hopp och fruktan och visade Oss stor ödmjukhet och undergivenhet." (al-Anbiyâ' : 90)


Bevis för Khashyah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Ni skall inte frukta dem – frukta Mig." (al-Mâ’idah 5:3)


Bevis för Inâbah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Vänd åter till Allah och underkasta er Honom." (az-Zumar: 54)

 


Bevis för Isti´ânah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Dig dyrkar vi och Dig anropar vi om hjälp." (al-Fâtihah 1:5)

 


Och i en hadîth: "Om du ber om hjälp, be då Allah o hjälp."


Bevis för Isti´âdhah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:


"Säg: "Jag söker skydd hos människornas Herre."" (an-Nâs 114: 1)


Bevis för Istighâthah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Ni bad er Herre om hjälp och Han bönhörde er." (al-Anfâl: 9)


Bevis för Dhabh är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allâh, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig." (al-An´âm 6:162-163)


Och från Sunnahn:

"Allâh förbannar den som slaktar för någon annans skull än Allâh’s."


Bevis för Nadhr är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "De som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt." (al-Insân 76:7)


 Relaterat: De Tre Grunderna - Del 2.

Relaterat: De Tre Grunderna - Del 3.

Ladda ner som pdf: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]


Publicerat: 2010-02-24 | 19:43:57
Vad säger egentligen Islam om musik?

 
Titel:
Vad säger egentligen Islam om Musik?
Föreläsare: Abdul Wadûd

Info: Många uttalar sig i detta ämne och många har en åsikt. Men vad säger egentligen Islam om musik?

Denna föreläsning tar upp vad islam egentligen säger om musik. Ett ämne som många uttalar sig om i olika media. Men har de fakta på sin sida? En mycket lärorik och inspirerande föreläsning som raderar många missförstånd i denna fråga.

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=468

Publicerat: 2010-02-24 | 12:59:34
Man älskar det Han älskar, hatar det Han hatarIbn Taymiyyah: Att inte ha någon annan än Allah i hjärtat betyder att man älskar det Han älskar,
hatar det Han hatar, behagas av det Han behagas, förargas av det Han förargas,
befaller det Han befaller och förbjuder det Han förbjuder.

 

 


Källa: Minhaj Ul Sunnah Al-Nabawiah 5/355

 


Publicerat: 2010-02-24 | 09:05:57
I am so close, yet so far away

As salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu,

"Hur går det med din hijab resa?"

- Är frågan jag försökt att undvika... varje gång jag hört den har jag känt mig besviken. Besviken på mig själv för jag vet hur fel det är att gå med den knut jag har på huvudet... det är haram och långt ifrån sunnah. Varför fruktar jag inte Allah mer än vad jag redan gör? Är en annan fråga jag ställt mig flera gånger. Jag vet att jag snart nått min gräns där jag inte kan gå runder med min knut längre, för jag vet hur fel det är. Jag låter det gå så långt att jag blir deprimerar och mår extremt dåligt på grund av att jag inte kan sluta tänka på hur fel det är. Och igår kväll när jag kom hem, fick jag bara för mig för att göra någontin som kunde få mig ett steg närmare mitt mål.

I have to push myself to the limit that I have nowhere to go, except to make the right thing...

Jag har aldrig sätt mer ut som en muslim på jobbet än vad jag gör idag, och jag är faktiskt glad för att jag fortfarande kan komma närmare mitt mål istället för att ta steg tillbaka. Alhamdulillah. Jag måste verkligen ta mig till den gränsen när jag tröttnat på mig själv för alla fel jag gör och till den gränsen där jag inte orkar bry mig längre, för att jag är så besviken på mig själv att jag gör de utan att tänka. Det är då jag blir döv för shaytans viskningar. I don't have the correct hijab yet, men jag har nog aldrig varit så här nära mitt mål som jag är idag, alhamdulillah.

Vad är min förändring då? you may wonder...
"Du har fortfarande din knut på huvuet..." Yes, men jag har även en andra sjal runt halsen, vilket gör att de ser mer ut som en hijab än vad det någonsin gjort. I am so close, yet so far away. Step by step.

Jag vet att mitt jobb har varit bland ett av de största hindrena för mig att praktisera på rätt sätt och det har fått min iman att bli så svag. Hade jag inte haft mitt jobb, hade jag nog redan gått med hijab, kanske till och med abaya - Bara Allah vet. Men det är så jag känner. Jag är så tacksam för de jobb jag har, att jag kan försörja mig själv och ge till andra. Men jobb för mig idag är = Inget Islam... 8 timmar i mitt liv om dan, 5 gånger i veckan - you do the math... jag klagar inte, det är bara fakta. Det handlar om vad man prioriterar i detta livet. Jobb och världsliga ting eller Islam och mötet med Allah...


Alhamdulillahi rabbil alamin!
För dagens framsteg - det var något jag verkligen behövde.

Im almost there, InshAllah


Publicerat: 2010-02-23 | 08:52:17
Hur 50 st dagliga obligatoriska böner blev till 5…

445 – While I was lying down at <<Hatim>>, someone came to me and cut me open between here and here (from the throat to the lower part of the abdomen) and took out my heart. Then a golden tray full of belief was brougth to me and my heart was washed with the water of Zam-zam then filled with wisdom and belief and put back in its place. Then a beast was brought to me, smaller than a mule and bigger than a donkey, white in colour, called al-Buraq, whose step can reach as far as he can see. I was mounted on it, then set out with (the angel) Gabriel until he reached the nearest heaven and asked to have it opened. Someone asked: <<Who is it?>> He said: <<Gabriel>>, <<Who is accompanying you?>> Gabriel said: <<Muhammad.>> It was said: <<Has he been called?>> <<Yes,>> said Gabriel. Then it was said: <<He is welcomed, what a wonderful visit his is.>> The gate was opened. When i went in, I found Adam there. Gabriel said: <<This is your father Adam, greet him.>> So I greeted him and he returnedmy greeting and said: <<Welcome to you, O good Prophet and good son.>>

Then he ascended with me to the second heaven and asked to have it opened. It was said: <<Who is it?>> Gabriel said: <<Gabriel.>> It was said: <<Who is with you?>> He said: <<Muhammad.>> It was asked: <<Has he been called?>> He said: <<Yes.>> It was said: <<He is welcomed, what a wonderful visit his is.>> The gate was opened. When I entered I found Jesus and Yahya (John the Baptist) and they are my cousins ( the sons of my mother’s sister.) Gabriel said: <<This is Yahya (John) and ’Issa (Jesus), greet them>>. When I greeted them, they returned my greeting and said: <<Welcome to you, O Good brother and good Prophet.>>

Then he ascended with me to the third heaven and asked to have it opened. It was said: <<Who is it?>> He said: <<Gabriel.>> It was said: <<Who is with you?>> He said: <<Muhammad.>> It was asked: <<Has he been called?>> He said: <<Yes.>> It was said: << He is welcomed, what a wonderful visit his is.>> The gate was opened. When I entered I found Yussuf (Joseph). Gabriel said: <<This is Yussuf, greet him.>> And Yussuf said: << Welcome to you, O Good brother and good Prophet.>>

Then Gabriel ascended with me to the fourth heaven and asked to have it opened. It was said: <<Who is it?>> <<Gabriel>> he said. It was said: <<Who is with you?>> <<Muhammad>> he said. It was asked <<Has he been called?>> He said: <<Yes.>> It was said: <<He is welcomed, what a wonderful visit his is.>> The gate was opened and I found Idriss. Gabriel said: <<This is Idriss, greet him.>> I did and he returned my greeting and said: <<Welcome to you, O Good brother and good Prophet.>>

Then Gabriel ascended with me to the fifth heaven and asked to have it opened. It was said: <<Who is it?>> <<Gabriel>> he said. It was said: <<Who is with you?>> <<Muhammad>> he said. It was asked: <<Has he been called?>> <<Yes>>, he answered. It was said: <<He is welcomed, what a wonderful visit his is.>> When I entered, I found Haroon (Aaron). Gabriel said: <<This is Haroon, greet him.>> I did and he returend my greeting and said: <<Welcome to you, O Good brother and good Prophet.>>

Then Gabriel ascended with me to the sixth heaven and asked to have it opened. It was said: <<Who is it?>> <<Gabriel,>> he answered. It was said: <<Who is with you?>> <<Muhammad>> he said. It was asked: <<Has he been called?>> <<Yes,>> he said. It was said: <<He is welcomed, what a wonderful visit his is.>> When I entered I found Musa (Moses), Gabriel said: <<This is Musa, greet him.>> I did and he returned my greeting and said: <<You are welcomed, O Good brother and good Prophet.>>

When I proceeded on, he started weeping. He was asked: <<Why are you weeping?>> He said: <<I weep because the followers of this youth who was sent after me will enter Paradise in greater numbers than my followers.>>

Then Gabriel ascended with me to the seventh heaven and asked to have it opened. It was said: <<Who is it?>> <<Gabriel>> he replied. It was said: <<Who is with you?>> <<Muhammad>> he said. It was asked: <<Has he been called?>> <<Yes,>> he said. It was said: <<He is welcomed, what a wonderful visit his is.>> When I entered, I found Ibraheem (Abraham). Gabriel said: <<This is your father Ibraheem, greet him.>> I did, and he greeted me back saying: <<Welcome to you, O Good son and good Prophet.>>

Then I was shown Sidrat-al-Muntaha (i.e. a tree in the sevent heaven) and  I saw its Nabik fruits which resembled the clay jugs of Hajr (i.e. a town in Arabia) and its leaves were like the ears of elephants. Gabriel said: <<This is Sidrat-al-Muntaha.>> Four rivers originated at its root, two of them were apparent and two were hidden. I asked: <<O Gabriel! What are these?>> He said: <<The two hidden are rivers in Paradise and the apparent ones ar the Nile and the Euphrates. Then I was shown al-Bait al-Ma’mur I said: <<O Gabriel! What is this?>> He said: <<This is al-Bait al-Ma’mur where seventhy thousand angels enter every day and when they leave it, they never return to it.

Then three containers were brought to me, the first full of wine, the second full of milk and the third full of honey. I took the one full of milk. Gabriel said to me then: <<You have taken the right path which you and you followers follow.>> Then fifty prayers were enjoined on me. So I went back till I met Moses who asked me: <<What was enjoined on you?>> I said: <<Fifty prayers have been enjoined on me daily.>> He said: <<Your followers cannot perform fifty prayers daily. By Allah, I had experience with people before you and I had the hardest experience trying to bring the Children of Isreal to obedience. Return to you Lord and request Him to reduce (the number of prayers) enjoined on you followers.>>

I returned and Allah reduced (the prayers) by ten. I returend to Moses who repeated his advice, and I returned back and Allah reduced the number by ten. I returned to Moses and the same thing happend over and over until the prayers were reduced by Allah to five prayers a day. So I returned to Moses, and he said: <<What was enjoined on you?>> I said: <<Five prayers were enjoined on me daily.>> He said: <<Your followers cannot perform five prayers daily. I had experience with people before you and I had the hardest time trying to bring the Children of Israel to obedience. Return to your Lord and request Him to reduce the number of prayers.>> I said: <<I did that so many times that I feel embarrassed to ask again. But I accept and surrender (to Allah’s orders).>> When I went on, I heard a voice saying: I have decreed My obligation and have reduced the burden on My servants.

(Related by al-Bukhari and Muslim according to Malek Ibn Sa’sa’ah)
Tagit ur boken ”Selection of Prophetic Hadiths & Muhammadan Wisdoms” by As-sayed Ahmad al-Hashimi translated info english by Salma al-Houry, nummer: 445.


Publicerat: 2010-02-22 | 12:59:38
Hur förrättar man bönen om man inte kan läsa al-Fâtihah?

Om man inte vet hur man läser al-Fâtihah och bönetiden håller på att gå ut…

1 - … läser man sju verser som har lika många bokstäver [som al-Fâtihah] och uppåt.

2 - … om man bara kan en vers, upprepar man den och ber utmed den.

3 - … om man inte kan läsa på arabiska, säger man:
”Subhân Allâh
Wal-Hamdu lillâh
Wa lâ ilâha illâ Allâh
Wallâhu Akbar
Wa lâ Hawl wa lâ Quwwah illâ billâh”.


4 - … om man inte kan läsa det heller, eller ens något av det, står man lika länge som när man står och läser al-Fâtihah.

Författare: Imâm al-Husayn bin Yûsuf bin Abîs-Sarrî al-Hanbalî
Källa: al-Wadjîz, sid. 43
Dâr-ul-Falâh, 1423/2003
publicerad 10.05.2008

 


Relaterat inlägg: Utförandet av bönen (Salah) i detaljerad beskrivning

 

 


Publicerat: 2010-02-18 | 16:10:01
Vad vet du om Islam? Del 3.

Låt mig ställa er en fråga:

Koranen säger:

"Och Vi skapade människan från en hängande klump som hängde fast på fostrets vägg". [96:2]

Hur kunde Muhammad veta att embryot startade som en klump som hänger fast vid kvinnans livmoder? Hade han någon form av röntgenapparat? Hur fick han denna kunskap när det upptäcktes för bara några år sedan? Hur visste han att havet har en barriär mellan sig för att skilja mellan salt- och sötvatten?

Hur visste han att solen, månen och planeterna följer ett bestämt kretslopp, när dessa saker upptäcktes för bara 25- 30 år sedan? Teknologin och vetenskapen som vi idag känner till har nyligen upptäckt dessa saker. Hur kunde då Muhammad för över 1400 år sedan veta detta? En outbildad fåraherde, en man uppväxt i öknen som varken kunde läsa eller skriva. Hur kunde han säga något som detta? Hur kunde han producera något som detta? Hur kunde någon som levde med honom före eller efter producera något som upptäcktes alldeles nyligen? Omöjligt! Hur kunde en man som aldrig lämnade den arabiska halvön, en man som aldrig seglade på ett skepp, som levde för fjorton århundraden sedan, göra sådana häpnadsväckande beskrivningar som nyligen upptäcktes under denna halva av 1900-talet?

Och om detta inte är tillräckligt, låt mig säga en sak... Koranen har 114 kapitel, över 6000 verser och det finns hundratals människor som har memorerat hela denna bok. Var Muhammad något sorts geni? Hur gick detta till? Finns det någon som har memorerat hela evangeliet, någon utav dem? Var det någon som memorerade Toran, psalmerna, det gamla eller det nya testamentet? Ingen! Inte ens påven!

Men det finns miljontals muslimer idag, vi har en som sitter här, som har memorerat hela denna bok! Detta är varje muslims ambition, inte några, varje! Hur många kristna har du träffat under din livstid som har memorerat hela bibeln? Det har du inte! Eftersom du aldrig ens har träffat en kristen som vetat vad hela bibeln egentligen är, för de kristna har själva över sjuhundra olika böcker av bibeln. Och det finns ungefär 39 olika versioner av bibeln med olika antal verser och kapitel, och detta är de inte ens eniga om.

Så hur kan de memorera något som de inte ens är överens om?

Detta är bara en del fakta om Koranen, och jag talar inte på ett nedlåtande sätt. Jag är en person som själv har varit kristen och tog reda på dessa saker genom egna undersökningar, en person som nu delar vidare denna information till er, och vänder några stenar för er att titta under. Och det är upp till er.

Som slutsats, vill jag säga att om jag sade till er att denna bok har blivit universellt bevarad, utan någon som helst ändring på över fjorton århundraden, om allt detta är sant, skulle ni då inte hålla med om att den i sådana fall minst sagt är utomordentligt välbevarad och unik? Skulle du vara ärlig nog att säga detta? Så klart du skulle, om du är ärlig och det är du. Inom dig måste du komma fram till denna slutsats, många andra icke-muslimer kom fram till detta.

Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, många, många människor, jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. De kom fram till samma slutsats vare sig de accepterade Islam öppet eller inte, så kom de fram till samma slutsats. Att det inte finns någon annan litteratur i världen som är så välbevarad som Koranen som en källa till visdom, sundhet och vägledning.

Låt oss gå till en annan punkt gällande Koranens autenticitet.

Koranen innehåller bl a kunskapen om Allahs Högsta Enhet som inkluderar Hans Namn, Attribut, förhållandet mellan Allah och Hans skapelser och hur människan skall upprätthålla detta förhållande, profeternas och sändebudens kall, deras liv, deras budskap och deras allmängiltiga uppdrag, och konstaterar tron på den sista och universella profeten; Muhammad, förseglaren av profeterna och sändebuden. Den påminner människan om detta korta liv och kallar de till evigheten i nästa liv, dvs. det nästkommande livet.

För efter att du lämnat denna plats så går du väl någonstans? Och efter att du dött och lämnat detta liv så kommer du att gå någonstans, vare sig du accepterar det eller vet om det eller inte. Och du är ansvarig på grund av att du fick veta sanningen, även om du skulle förneka den. För syftet med detta liv är inte att ni skall sitta här och fortsätta som om ingenting har hänt, utan att det medför någon effekt. Varje orsak har en effekt, och ni kom till av en orsak och ett syfte och det måste ha en effekt! Den måste begära någon form av effekt!

Du går inte till skolan för att stanna där, du går inte till jobbet utan att få betalt, du bygger inte ett hus utan att flytta in i det, du köper inte en kostym utan att klä dig i den, du växer inte upp som ett barn utan att bli vuxen, du arbetar inte utan att förvänta dig en lön, du kan inte leva utan att förvänta dig att dö, du kan inte dö utan att förvänta dig graven, och du kan inte förvänta dig att graven är slutet, för det skulle innebära att Allah har skapat er för ett tanklöst syfte, och ni har inte arbetat, valt ut gemål, gått till skolan, eller ens kommit hit för ett tanklöst syfte, så hur kan ni då tillskriva Allah något lägre än er själva?

Koranen tar upp enorma mängder av skönhet med att förklara skapandet av haven, floderna, träden, plantorna, fåglarna, insekterna, de vilda djuren, bergen och dalarna. Universums utvidgande, Universums himlakroppar, fiskarna, livet i havet, och människans anatomi, biologi, civilisation och historia. Beskrivningen av paradiset och helvetet, utvecklingen i kvinnans embryo, alla profeter och sändebuds uppdrag – meningen med livet på Jorden.

Hur kan en man född i öknen som varken kunde läsa eller skriva, som vallade får, ta reda på saker som han aldrig ens var i närheten av?

Den mest unika aspekten av Koranen är dock att den bekräftar alla tidigare skrifter och om du skulle bestämma dig för att bli muslim så behöver du inte betrakta dig själv som att byta religion, du byter inte din religion. Om du gick upp lite i vikt och har en kostym som du verkligen gillar så slänger du väl inte kostymen i soporna, eller hur? Du går till skräddaren och säger till honom att lägga till lite material på den för att du gillar denna kostym – gör den lite större åt mig. Om du gick ner lite i vikt och har en kostym som du verkligen gillar så tar du den till skräddaren och minskar lite material på den.

Så din tro, din fromhet, din kärlek till Jesus, din kontakt med Gud, din dyrkan, din ärlighet och din hängivenhet till Den Allsmäktige Gud ändrar du inte eller slänger bort, utan du håller fast vid det, men gör vissa ändringar då du vet att sanningen blivit tydlig för dig. Sedan behöver du bara vara ärlig nog att erkänna att du har gått upp lite i vikt och behöver göra vissa ändringar.

Islam är enkelt mina bröder, bär vittnesmål om att det inte finns någon värd dyrkan förutom Allah. Om jag sade till någon av er att vittna om att er far är er far, hur många av er skulle svara ja? Ja visst min far är min far, min son är min son, min fru är min fru, jag är den jag är. Hur kommer det sig då att du tvekar i att Den Allsmäktige Allah är En, att Han är er Herre och er Skapare? Varför?

Är du arrogant? Är du speciell? Har du någon hemlighet som du vill dela med oss ikväll? Eller är du bara förvirrad? Denna fråga får du ställa dig själv.

Om du tänker dig att du skulle dö ikväll, och framför dig finns paradiset och bakom dig helvetet, och att du hade chansen att sätta saker och ting till rätta mellan dig själv och Allah, och att fråga Allah om att acceptera det bästa av dina handlingar. Om du hade chansen att gör detta innan du dog, om du trodde att du skulle dö ikväll, så skulle du inte tveka i att vittna om att det bara finns en Gud. Du kommer inte att tveka i att vittna om att Muhammad är Allahs sändebud och representanten av alla profeter. Du skulle inte tveka i att vittna att du är en av dem som vill bli nedtecknad i Allahs bok som en bland dem som underkastar sig – du skulle inte tveka.

Bekymret här är att du tror att du kommer att leva ett tag, så du vill roa dig lite mer, du vill dricka lite mer whisky, lattja lite mer på fester, du vill dansa lite mer, sjunga lite mer, du vill gå ut lite mer, och så klart, du är inte redo att be varje dag! Detta är på grund av att du tror att du kommer att leva ett tag, men hur länge är ett tag? Jag ser att några av er har blivit som mig, flintskalliga. Hur lång tid sedan var det då du hade hela huvudet fullt av hår? Några av er har också börjat bli gråhåriga ser jag, hur länge sedan var det då det var helfärgat? Du har smärtor och värk i dina knän och axlar och på andra platser, hur länge sedan var det då du bara var ett barn, springande och lekande utan några som helst problem? Hur länge sedan var det? Det var igår! Javisst! Och ni kommer att dö i morgon. Så hur länge vill ni vänta?

Islam är att bära vittnesmål om att det inte finns någon värd dyrkan utom Allah, Ensam, utan någon partner. Islam är att erkänna änglarnas existens, som bl a sänds ner med uppgiften att uppenbara uppenbarelserna till profeterna. En del av de kontrollerar vindarna, bergen och haven och några av de tar livet av de som Allah har beordrat att dö. Att man medger att alla profeter och budbärare var rättfärdiga män, som Allah lät sända, att medge att det kommer att finnas en slutgiltig dag då man kommer att dömas. Att erkänna att vi utan tvekan kommer att återuppväckas efter döden.

Skyldigheterna hos varje muslim är enkla, fem saker; Islam är som ett stort hus och varje hus måste byggas med pelare och på en grund, och man måste bygga huset med regler, pelarna är dessa regler, och dessa regler i Islam är:

1) Att upprätthålla strikt monoteism, och att inte acceptera någon partner med Allah, att inte dyrka någon vid sidan av Allah, att inte säga något om Allah som du inte har rätt att säga, att inte säga att Han har en far, en son, en dotter, en mor, en farbror, en faster, eller att över huvudtaget säga något alls om Allah som du inte har rätt att säga. Att vittna om att Muhammad är Allahs sista sändebud.
2) Att utföra bönen
3) Att ge allmosan
4) Att fasta under månaden Ramadan
5) Och att utföra pilgrimsfärden

En kanske ställer sig frågan, är inte detta svårt? Nej, mina vänner det är det inte. Inte för den som öppnar sitt sinne och sitt hjärta och accepterar sanningen.

Denna föreläsning hölls i Saudi-Arabien 1994 inför icke-muslimska åhörare, som bidrog till att 43 personer konverterade till Islam på en och samma kväll.Relaterat inlägg: Vad är meningen med ditt liv? Del 1.
Relaterat inlägg: Vad vet du om Islam? Del 2.
Relaterad föreläsning: What's the Purpose of life? by Khalid Yasin


Publicerat: 2010-02-15 | 13:13:30
The Humility of Shaykh Al albani - التواضع الإمام الألبانيStatement of Abu Bakr (May Allah be pleased with him):

"O Allah, don't hold me responsible for that which they say,
make me better then that which they think of me.
And forgive me for that which they don't know."


Publicerat: 2010-02-12 | 09:51:36
Vad vet du om Islam? Del 2.

Vad vet du om Islam?

Låt oss gå vidare till den andra delen av vårat samtalsämne. Vad vet du om Islam? Inte vad du har hört om Islam eller sett i form av handlingar utförda av muslimer. För det är skillnad mellan Islam och muslimer.

Det är skillnad mellan en man och en far, en man som har barn är en far, men fadersrollen innebär ansvar och om han inte fullbordar detta ansvar så är han nödvändigtvis inte en bra far.

Islam är ett rättesnöre och ett ordningssystem, om en muslim inte följer dessa regler och detta ordningssystem så är han/hon inte en bra muslim. Således kan man inte jämföra Islam med muslimer. Vi hör termerna Islam och muslimer ganska ofta och vi läser ofta om Islam och muslimer i religionsböcker, tidskrifter och nyhetsartiklar etc. Vi ser och hör mycket vilseledande, inkorrekt och feltolkad information genom media. Och jag måste erkänna att några av dessa feltolkade och inkorrekta uppgifter har förorsakats av muslimerna själva.

Trots detta faktum är var sjätte person i denna värld muslim, det finns sex miljarder människor i världen, av dessa är över en miljard muslimer. Detta är en statistik som ni kan verifiera från vilken källa ni än vill vända er till.

Hur kommer det sig att om var sjätte person i världen är muslim, att vi inte vet någonting om Islam och Islams verklighet? Om jag skulle säga att var sjätte person i denna värld är kines, vilket är ett faktum, det finns en miljard kineser i världen, så var sjätte person i världen är kines. Men vad kineserna beträffar känner vi till de geografiska, sociala, ekonomiska, politiska, filosofiska och historiska omständigheterna om Kina och kineserna! Hur kommer det sig att vi inte vet någonting om Islam?

Vad är det som enar 29 nationer, och vissa säger 37 nationer, till en gemensam tillhörighet? Vad gör en bror i Saudi-Arabien till min bror medan jag är från Amerika, och gör den här mannen från Pakistan min bror, en annan man från Indonesien min bror och en annan från Ryssland min bror, vad gör dessa till mina bröder? Vi har ju olika kulturella bakgrunder. Vad är det med Islam som automatiskt omfamnar och enar oss tillsammans som ett brödraskap?

Vad är den korrekta beteckningen av detta missförstådda levnadssätt som följs av en stor del av mänskligheten? Jag skall försöka förse er med några fakta i tillägg till det som jag tidigare nämnde. Det är nödvändigt för er att ha ett öppet sinne och ett öppet hjärta, för om jag vänder glaset upp och ner och häller vatten på det så får jag aldrig ett glas med vatten; den måste ha rätt sida upp. Enbart faktum leder inte till förståelse, snarare uppnås det genom en kombination av tolerans, ambition, och förmågan att inse och acceptera sanningen när man når den.

Ordet Islam betyder underkastelse, överlämnande och lydnad. Underkastelse, överlämnande och lydnad till lagarna som den Allsmäktige Gud har fastställt åt oss. Man kan säga Allah, man kan säga Skaparen, man kan säga Den Högste, Den Vise, Den Allvetande etc. Detta är betydelsen av några av Hans Namn.

Vi säger Allah eftersom detta uttryck i arabiska språket aldrig kan användas till någon skapad varelse, andra ord som vi använder till den Allsmäktige använder folk till skapta saker. Men ordet Allah kan bara användas till den som har skapat allt som jag tidigare talade om. Så från och med nu tänker jag använda ordet Allah och då vet ni Vem jag talar om.

Ordet Islam kommer från ordet "salama" som innebär att vara i frid eller säkerhet. Därför är muslimen en person som överlämnar sig, underkastar sig och lyder Allahs lagar och genom denna underkastelse erhåller frid och säkerhet åt sig själv. Vi kan genast, genom en sådan definition, se att det arabiska ordet Islam beskriver samma tillvägagångssätt som alla de välkända och respekterade profeterna och sändebuden som Allah tidigare sände hade. Allihop, inkluderat Adam, Noak, Abraham, Isak, Ismael, Jakob, Salomon, Moses, Jesus, Muhammad m fl, må Allahs frid och välsignelse vara över honom och alla andra profeter. Alla dessa profeter och sändebud sändes från samma Allsmäktige Gud, med samma budskap, med samma berättarkedja och dem sade en sak: Lyd Allah, tillbe Honom, fullborda meningen med livet och gör goda handlingar, så kommer ni att bli belönade med ett annat liv. Detta var vad de sade oavsett vilket språk de hade, vilken tidsålder de befann sig i eller vilka de kom till.

Om ni läser skrifterna noggrant, utan er egen tolkning, eller någon annans tillägg eller fabrikation, kommer ni se att detta var det enkla budskapet hos alla dessa profeter som bekräftade varandra. Ingen av dessa profeter sade – jag är gud, dyrka mig. Du behöver inte tänka efter, för du kommer inte hitta det i någon av dina böcker, inte bibeln, inte toran, inte i det gamla eller nya testamentet, inte i Davids psalmer, du kommer inte att hitta det i någon bok! Du kommer inte att hitta det från talet av någon profet. Gå hem ikväll och bläddra igenom alla sidorna av din bibel, och jag garanterar er att ni inte kommer att hitta det en enda gång!

Alla profeter och budbärare kallade folket till Allahs väg och påbjöd folket att göra goda handlingar. De tio budorden till Moses, vilka var de? Jesus gospel, vad var det han sade? Vad sade Johannes döparen? Vad sade Isak och Ismael? Vad sade Muhammad? Må Allahs frid och välsignelse vara över honom och dem. Inget annat än detta. Allah säger:

"Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allah och Allah ensam med ren och uppriktig tro, och att förrätta bönen och att ge allmosa. Och detta är den rätta religionen" [98:5]

Utifrån detta är det också passande att här betrakta alla dessa profeter som muslimer, därför att en muslim är vad? Tänk inte på den arabiska terminologin, tänk inte på hur vi är klädda, tänk inte på Mecka, Saudi-Arabien eller Egypten, utan tänk på att ordet muslim innebär den som underkastar sig Den Allsmäktige Gud och lyder Hans lagar, och på så vis är allt som underkastar sig Hans vilja en muslim. Så när ett barn kommer ut ur mammans mage vid tidpunkten som Allah har fastställt, vad är det då? Det är en muslim. När solen kretsar i sin bana, vad är det? Det är en muslim. När månen kretsar runt solen, vad är det? Det är en muslim. Gravitationslagen, vad är det? Det är en muslimisk lag. Allt som underkastar sig Allah är en muslim. Därför när vi frivilligt lyder Allahs påbud, så är vi muslimer. Jesus var en muslim, hans välsignade mor var en muslim, Abraham var en muslim, Moses var en muslim, alla profeter var muslimer. Men de kom till sina folk och talade olika språk.

Profeten Muhammad talade det arabiska språket och således är ordet för underkastelse och överlämnande muslim. Så den som underkastar och överlämnar sig till Allah är en muslim. Varje profet och sändebud från Allah kallade till samma grundläggande budskap, "dyrka Allah och var uppriktig gentemot Honom". Om vi undersöker alla profeters budskap så kan vi med lätthet dra denna slutsats.

När jag var kristen så tänkte jag på en sak och jag kunde inte förstå mig på det. Hur kommer det sig att Allah i det gamla testamentet alltid beskrivs som En. Guden, Herren och Kungen över Universum, och med detta i de första befallningarna som tillgavs Moses, lät han inte någon dyrka några avgudar, eller att buga sig inför något mellan himlen och jorden. Alla profeter sade att Allah är En, Den Allsmäktige, och genom hela det gamla testamentet upprepas detta åtskilliga gånger.

Därefter har vi helt plötsligt fyra evangelier som kallas Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Matteus, vem? Markus, vem? Lukas, vem? Johannes, vem? Fyra olika evangelier som skrevs med 48 års mellanrum, och ingen av dessa män träffade någonsin varandra och ingen av dem skrev sina efternamn. Om jag gav er en check för din månadslön, och jag skrev mitt förnamn på den så att du kan gå och lösa ut den på banken, skulle du acceptera denna check från mig? Om en polisman skulle stoppa dig och fråga om ditt uppehållstillstånd och du bara har ett förnamn, skulle polismannen acceptera detta? Kan du skaffa ett pass med bara ditt förnamn? Gav din mamma och pappa dig bara ett förnamn? Var i mänsklighetens historia är ett namn accepterat som en dokumentation? Ingenstans, förutom i bibeln. Hur kan du basera din tro på fyra evangelier som skrevs av fyra män som inte verkade känna till sina efternamn?

Utöver dessa fyra evangelier finns det dessutom femton böcker till, som skrevs av en man som visade sig vara en förrädare. Som dödade och torterade kristna och i tillägg till detta påstod att han såg Jesus och att han blev delegerad som Jesus sändebud.

Om jag sade till er att Hitler, efter att ha dödat alla judarna, bestämde sig för att bli räddad och träffade Moses på vägen och att han blev en jude och skrev femton böcker och lade till dessa i Toran, skulle judarna godta detta? Nej, självklart inte. Så hur kan då fyra böcker vars författare saknar efternamn och femton andra böcker skrivna av en annan man, accepteras? Och detta är första gången som Allah blir kallad för en man, och första gången som Allah blir kallad för tre, och första gången som Allah har fått en son. Hur kan detta accepteras av de kristna, hur? Tänk på det.

Profeten Muhammads ankomst tog inte fram en ny religion och inte heller ett nytt levnadssätt som vissa påstår, utan snarare tvärtom. Profeten bekräftade budskapet som alla de tidigare profeterna och budbärarna kom med, dels genom hans personliga karaktär och dels genom den Gudomliga uppenbarelsen som han fick från Allah. Den heliga skriften som Muhammad fick kallas för Koranen, som betyder ”det som reciteras”.

Muhammad skrev inte Koranen, han författade inte Koranen, ingen kom och hjälpte honom att skriva eller författa den, utan ängeln Gabriel reciterade den för honom, och Allah Den Allsmäktige gjorde hans hjärta till en behållare av detta, liksom en sattelitskiva utgör en behållare för vågor som sedan ger dig bilden på tv. Profeten Muhammads hjärta var en behållare för uppenbarelser och med det har vi denna Koran som har blivit bevarad i över 1400 år utan en ändring av en bokstav.

Känner du till någon bok i hela världen som blivit bevarad som den är utan en ändring av till och med en bokstav? Ingen bok, förutom Koranen. Gå till biblioteket och läs vad det står i de olika encyklopediböckerna, eller någon annan faktabok som inte är skriven av en muslim. Läs vad det står om Islam, Koranen och Muhammad. Läs vad icke-muslimer säger om Islam, Koranen och Muhammad. Så kommer du att acceptera att det jag säger är universellt dokumenterat och klart. Att Muhammad är den mest djupsinniga individen i mänsklighetens historia. Läs vad de säger. Att Koranen är den mest otroliga och den mest bevarade skriften i världshistorien. Läs vad de säger.

Andra profeter mottog också skrifter och i Koranen nämns dessa profeter, dessa skrifter, deras berättelser och deras uppgifter i detalj. Träffade Muhammad dem och åt med dem och pratade med dem för att skriva ned deras biografi? Nej, självklart inte.

I Koranen refereras Muhammad som Allahs sändebud och förseglaren av de tidigare profeterna och sändebuden. Och detta var gränsen av hans roll som människa. Muslimer dyrkar inte Muhammad. Vi är inte muhammedaner, vi har inte rätt att ta efter hans namn och säga att vi är muhammedaner, inte heller var folket som följde Moses moseaner, de som följde Jakob var inte jakobiter, de som följde Abraham var inte abrahamier etc. Så hur kommer det sig att folk kallar sig kristna? Jesus kallade sig inte för kristen, Jesus sade att allt som han mottog från Allah var Hans beordringar, vad han hörde var det han sade. Så varför kallas folk för kristna? Om de skall kalla sig kristna så måste de vara lika honom, och hur var han? Han var en tjänare till den Allsmäktige Allah, så ni bör således också vara tjänare till Allah. Som en slutgiltig skrift och Gudomlig uppenbarelse, klargör Koranen detta väldigt tydligt i versen:

"Idag har jag fullbordat er religion för er och skänkt er mina välsignelser i fullaste mått och valt Islam som er religion." [5:3]

Detta visar att Islam är ett komplett sätt att leva. Så genom Koranen kom ordet Islam, för när man byggt färdigt en byggnad så kallar man det för ett hus, när en bil byggts färdigt, certifierats och blivit testkörd så kallas den för en automobil. När Islam fullgjordes som en uppenbarelse, som en bok och som en förebild för Muhammad, så fick den namnet Islam.

Den blev ett komplett sätt att leva. Så det var bara ordet och språket som var nytt, men inte praktiken och befallningen från Gud. Det var ingen ny Gud eller en ny religion. Men bara ordet Islam, och som jag nämnde förut: Vad var alla profeter? Jo de var muslimer.

En annan åtskillnad som ni bör lägga på minnet är att Muhammad till skillnad från sina föregångare inte enbart kom till ett visst folk. Han kom inte bara till araberna. Därför är inte Islam arabernas religion, den är inte bara riktad till araberna. Men, ja visst! Muhammad, son till Abdullah, föddes i Makkah, en stad i den arabiska halvön och således var han arab från födseln. I tillägg uppenbarades Koranen på arabiska språket, för att på så sätt skydda den och bevara den ren, tydlig och exakt. Likaså förkastar Koranen alla former av påståenden att Muhammad skulle ha skickats till enbart araberna.
Allah säger:

"Du har inte blivit sänd förutom som en givare av glada budskap och som en varnare men dem flesta människorna vet inte om detta".

Således är Muhammad den slutgiltiga Profeten och förseglaren av de stora profeterna och sändebuden som kom innan honom. Eftersom vi tar referenser från Koranen för att stödja vår presentation, skall vi ge lite bakgrundsinformation om Koranen i sig.

Först och främst nämns det i Koranen att den är en produkt av gudomlig uppenbarelse, den sändes ner från Den Allsmäktige Allah till Muhammad genom inspiration, Allah säger:

"Han talar inte från sina lustar och begär, men snarare är det uppenbarelser som uppenbaras för honom". [53:3-4]

Om vi sålunda skulle övertyga er eller någon annan om Koranens autenticitet (som gudomlig bok) så måste vi bevisa följande:

1) Att det var omöjligt för Muhammad att producera en sådan bok.

2) Vi måste bevisa att det var lika omöjligt för någon annan människa överhuvudtaget att skapa den.

Låt oss tänka på det.

Fortsättning följer, inshAllah...


Relaterat inlägg: Vad är meningen med ditt liv? Del 1.
Relaterat inlägg: Vad vet du om Islam? Del 3.


Publicerat: 2010-02-10 | 01:12:28
Vad är meningen med ditt liv? Del 1.

Förord

I Guds den Nåderike, den Barmhärtiges Namn.

Detta häfte är en översättning av ett tal som broder Khalid Yasin höll i Saudi-Arabien 1994. Föredraget har blivit mycket uppskattat bland såväl muslimer som icke- muslimer runtom i världen. Den tar upp viktiga fundament i Islam och ger en överblick om Islams största grund som är tron på en sann och Allsmäktig Gud.

Broder Khalid Yasin tar upp Islams viktigaste grundpelare på ett sätt som ger läsaren (lyssnaren) ett nöje i att få ta del av denna information, och ger många exempel och paralleller som gör det enkelt för var och en att förstå vad meningen med livet innebär och vad Islam handlar om.

Det är härmed ett sant nöje att få presentera denna föreläsning i skriver form och jag hoppas att var och en som läser den skall finna klarhet och vägledning i den. 

CIMS – Conveying the Islamic message society 


Vad är meningen med livet?

Mina kära respekterade muslimska bröder och gäster; som min bror nämnde för er, är jag här ikväll och känner mig väldigt hedrad över att ha fått möjligheten att tala med er om detta ämne. Jag vill dock påpeka att detta inte skall betraktas som en föreläsning, jag tror inte att jag är rustad nog för att föreläsa. Men se det här snarare som ett råd, till er och mig själv, för jag kan se mig själv sitta i dessa stolar framför mig.

Bara för några dagar sedan, några år sedan, ett litet tag sedan satt jag precis där ni är – en kristen, icke-muslim, nationalitet har ingen betydelse, en människa som inte var medveten om Islam, och vid det tillfället inte riktigt förstod meningen med livet. Så med dessa ord skulle jag vilja be er att endast betrakta det jag säger som information och som ett råd, inte en föreläsning. 

Informationen som jag skulle vilja tilldela er kan verka ganska omfattande, men om ni reflekterar över hjärnans kapacitet och mängden information som den kan lagra och tolka, så är jag säker på att några sidors information inte skall överbelasta er. Det är mitt ansvar att tala om kvällens ämnen som är ”vad är meningen med livet?” och ”vad vet du om islam?” D v s vad du verkligen vet om islam, inte vad du har hört om islam; inte vad du har sett i form av handlingar utförda av en del muslimer, utan vad vet du om islam? 

Jag vill börja med att säga att ni alla bär på ett lika stort ansvar och det är att lyssna med ett öppet sinne och ett öppet hjärta. 

I en värld fylld av fördomar, där man anser sin egen kultur vara överlägsen andras, är det svårt att hitta folk som har möjlighet att tänka efter, att tänka på livet och dess syfte, och att försöka ta reda på sanningen bakom denna värld och den sanna meningen med våran existens. 

När man ställer frågan ”vad är meningen med livet?”, en sådan grundläggande och väsentlig fråga, så säger de flesta människor olyckligtvis inte vad de kommit fram till genom egna undersökningar eller observationer. Snarare säger de flesta vad någon påstår är meningen med livet eller vad som vanligtvis förstås av andra individer… Vad min far säger är meningen med livet, vad prästen i min kyrka säger är meningen med livet, vad min lärare i skolan säger är meningen med livet och vad mina vänner säger är meningen med livet, etc. 

Om jag skulle fråga någon om varför man äter, skulle denna person i sitt sunda förnuft säga, "för att tillföra kroppen näring", eftersom näring upprätthåller livet. Om jag frågar någon om varför man arbetar, så kommer man svara: "jo, för att det är en nödvändighet och ett behov för att försörja sig själv och tillgodose familjens behov". Om jag frågar någon om varför man sover, tvättar sig, klär sig etc. kommer de på ett eller annat sätt svara att detta är ett gemensamt behov för hela mänskligheten. 

Vi kan fortsätta denna linje av frågor med hundratals frågor och motta samma svar från vem som helst, på vilket språk som helst, vart som helst i hela världen – enkelt!

Här undrar jag, hur kommer det sig att när man ställer frågan "vad är målet och syftet med våra liv?" att man får så många olika svar? Det är på grund av att folk är förvirrade, de vet inte riktigt, de vacklar i mörkret, och istället för att helt enkelt säga "jag vet inte", lägger de fram vadhelst som de blivit inprogrammerade att svara.

Är vårat syfte i denna värld att helt enkelt äta, klä sig, arbeta, tillskaffa sig någon materialistisk sak och roa sig, är detta vårat syfte? Varför föddes vi? Vad är målet med vår existens och vad är visdomen bakom skapandet av mänskligheten och detta kolossala universum? Tänk på den frågan.

Somliga hävdar att det inte finns något gudomligt ursprung, det finns inget bevis på Guds existens, det finns folk som argumenterar på detta sätt.

Och de säger att den här världen kanske kom till genom en tillfällighet, ett "Big Bang" och denna ofantliga värld med alla dess komplexa galaxer sattes ihop. Och de hävdar att livet inte har något särskilt syfte och att det inte finns någonting som kan bevisas, varken logiskt eller vetenskapligt, att det finns någon Gud, något syfte eller gudomlig orsak bakom denna värld.

Här skulle jag vilja nämna några verser ur Koranen som tar upp dessa frågor:

"Guds är herraväldet över himlarna och jorden och Gud har allt i sin makt. Sannerligen, i skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger förvisso tecken till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: 'Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff! [3:189-192]

I dessa verser har Gud tydligt nämnt för oss genom att först dra vår uppmärksamhet till skapelsen av oss själva, de olika beteendena som kroppen har, de olika attityderna som människorna bär med sig. Han drar vår uppmärksamhet till himlarna, växlingen mellan natt och dag, stjärnorna, konstellationerna etc. för att sedan säga att Han inte har skapat allt detta för ett tanklöst syfte.

För när man tittar på dess formgivning, så ser man att det är oerhört kraftfullt och exakt. Och någonting som är kraftfullt och exakt som ligger bortom våra egna beräkningar och föreställningar kan omöjligt vara tanklöst, det kan inte bara ha slungats ihop.

Om man exempelvis tar tio kulor och numrerar de från 1-10, lägger dem i en påse för att sedan skaka den och därefter ombes att blunda och plocka fram kula nr: 1, sedan kula nr: 2 och sedan kula nr: 3 etc. i nummerordning. Vet ni hur stor chansen är att man tar ut dessa tio kulor i rätt ordning? Chansen är 1 på 26 miljoner. Så vad är då chansen att himlarna och jorden skulle ha kastats ihop i ett "Big Bang" och bli organiserade som de är? Hur stor är chansen för detta?

Mina kära respekterade bröder, vi skall ställa oss en fråga till. När ni ser en bro, en byggnad eller ett fordon, så tänker ni automatiskt på personen eller firman som konstruerade den. När ni ser ett flygplan, en månraket, en sattelit eller ett gigantiskt skepp, så tanker ni på vilket otroligt fordon detta är. När ni ser ett kärnkraftverk, en kretsande rymdstation, en internationell flygplats som existerar i detta land, måste ni nog bli utomordentligt imponerade över ingenjörsvetenskapen som är inblandad.

Ändå är detta bara föremål som tillverkats av människor. Så hur är det då med den mänskliga kroppen med dess massiva och avancerade kontrollsystem? Tänk på det. Tänk på hjärnan, hur den tänker, hur den fungerar, hur den analyserar, lagrar information, tar emot information, separerar och kategoriserar information på en milliondels sekund, och gör det oavbrutet. Detta är hjärnan, som gjorde fordonen, raketerna, skeppen osv. Tänk på hjärnan och vem som skapade den. Tänk på hjärtat, hur den pumpar blod kontinuerligt i 60 - 70 år, hämtar in och tömmer blod genom kroppen och upprätthåller denna stadiga process utigenom hela ens liv. Tänk på det.

Tänk på njurarna och vilka funktioner som de bär med sig. Kroppens renande instrument som utför hundratals kemiska analyser kontinuerligt och även kontrollerar nivån av gifter som kroppen innehåller och de gör detta automatiskt, utan att du behöver tänka på det. Tänk på dina ögon, den mänskliga kameran som anpassar sig, fokuserar, tolkar, utvärderar och framställer färger helt självverkande. Tänk på det. Vem har skapat detta? Vem kontrollerar detta? Vem planerar detta? Är det människorna själva? Nej, självklart inte. Tänk på detta universum. Tänk på följande: Jorden är en planet i vårat solsystem och vårat solsystem är ett av systemen i vintergatan och vintergatan är en av konstellationerna i den galaxen och det finns miljontals galaxer som vintergatan i universum. Och de är alla i ordning, de är alla exakta, de kolliderar inte med varandra och de flyter längst en bana som har fastställts åt dem. Har människorna bestämt denna ordning och detta kretslopp? Och är det människorna som upprätthåller denna precision? Självklart inte.

Tänk på de olika djuren, bakterierna, alla de kemiska elementen som inte har upptäckts och som inte kan upptäckas även med dem mest sofistikerade instrumenten, likväl har var och en av dessa en lag som de följer.

Har allt detta hänt av en slump? Och fungerar alla dessa saker perfekt och fullkomligt genom en slump? Och fortsätter dem att reproducera och upprätthålla sig själva också genom en slump? Nej, självklart inte.
Detta vore totalt ologiskt och dumdristigt att tro på. Detta indikerar åtminstone att hur det än kommit till, att det ligger totalt utanför ramen av mänskliga krafter, detta är vi alla eniga om.

Gud; Skaparen som har kunskapen att formgiva och skapa, och som är ansvarig för att upprätthålla allt det här, är Den Enda som är värd beröm och tacksamhet. Om jag gav var och en av er hundra dollar utan någon som helst anledning, så skulle ni åtminstone säga tack.

Hur är det då med dina ögon, dina njurar, din hjärna, ditt liv, dina andetag, dina barn, vem har skapat dessa? Är inte Han värdig beröm och tacksamhet? Är inte Han värdig er dyrkan och erat erkännande? Mina bröder (och systrar), detta i ett nötskal är meningen och målet med vårat liv. Gud den Upphöjde och Ståtlige säger till oss i Koranen:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall dyrka Mig. [51:56]

Så vårat mål i detta liv är att erkänna vår Skapare, vara tacksam till Skaparen, dyrka Skaparen, underkasta oss Skaparen och att lyda lagarna som Han har fastställt åt oss. I ett nötskal innebär det dyrkan, och detta system som vi lever i; att äta, dricka, klä sig, arbeta, att leva och att dö är bara konsekventa, men vi har blivit skapade för dyrkan. Detta är meningen med vårat liv.


 Fortsättning följer, inshAllah...


Relaterat inlägg: Vad vet du om Islam? Del 2.
Relaterat inlägg: Vad vet du om Islam? Del 3.


Publicerat: 2010-02-09 | 11:15:43
En månad: Jag drar mig tillbaka...

As salam aleikum wa rahmatualhi wa barakatuhu,

Det har gått typ en månad nu sen jag började använda min sjal med "knut" (ej korrekt hijab, men en bra början). Mitt huvud känns inte lika tungt och jag har lärt mig hur den ska sätta upp den för att slippa nackspärr. Jag lägger inte längre märket till att jag har nått på huvudet fören jag ser mig i en spegelbild eller råkar ta mig på huvudet. Det känns helt naturligt trots att jag ibland kan sakna att ha nersläppt hår. Men då påminner jag mig bara om hur irriterande de kan vara när de blåser ute och då håret lever sitt eget liv. Men också att jag fruktar Allah och gör det för mitt eget bästa då jag har självrespekt för mig själv och inte vissar upp mig för vem som helst. Allah vet vad som är bäst.

Gällande situationen på jobbet och mina kollegor, så har jag väl inte märkt av mer än att de tystnar i korridoren och att de känns som att de försöker undvika att titta på mig. Kanske bara inbillning, men börjar kännas konstigt att ingen vågat säga nått av ren nyfikenhet förutom min ekonomichef då hon från ingenstans ville tipsa mig om ett superbra ställe i Malmö där de enbart sålde sjalar. 

Jag känner väl att jag mer och mer drar mig tillbaka, då de enbart är massa haram i deras samtalsämnen. Vilket gör att jag inte riktigt trvis längre på jobbet. Dels också för att jag inte känner att jag får den dagliga dos av Islam som jag skulle vilja ha. Miljön är stressande och det blir svårt att koncentrera sig i bönen. Dock så börjar tiderna för bönerna bli lättare i och med att dagarna blir längre. Efter klockan 15:00 är jag i stort sätt den ända kvinnliga på jobbet vilket inte gör det så passande för mig att gå ut och sätta mig vid fika bordet och umgås med de andra, då jag vill undvika att skapa fitna (frestelse)... InshAllah så har Allah något bättre för mig.


Publicerat: 2010-02-04 | 21:15:57
Dina val och hur de påverkar dig...

 Titel: Dina val och hur de påverkar dig - några frågor du bör ställa dig
Föreläsare: Yosuf as-Suedi & Abdul Wadûd, examinerade från det Islamiska Universitetet i al Madinah

Info: Denna inspirerande föreläsning tar upp valen som vi gör och hur de påverkar oss. Föreläsningen uppmanar till att ställa oss själva några viktiga frågor... Talarna är Yosuf as-Suedi & Abdul Wadûd, examinerade från det Islamiska Universitetet i al Madinah


Detta livet är inte en slut destination, detta är bara en mellan landning.
En föreläsning jag rekommenderar starkt att ni lyssnar på. En tankeställare och en påminnelse!


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=326
Relaterat: Vad är meningen med ditt liv?

Publicerat: 2010-02-04 | 10:43:36
Positiv feedback

As salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu,

Alhamdulillahi rabbil alamin.
Idag har det gått 25 dagar sen jag kom till jobbet med sjal på huvudet. Reaktionerna har väl inte varit dramatiska, dock har man fått en och annan kommentar. Men för det mesta så hör man bara tystnad när man går förbi. Är de rädda för att säga något dumt i min närhet? Don't know... men vid det här laget borde väl alla på jobbet ha förstått att jag är muslim, även om jag inte gått runt och sagt de till folk. Fast ibland har jag väl en känsla av att Boss och min ekonomichef måst ha sagt nått i smyg till de andra... come on, när jag berättade för Boss, så viste ju min ekonomichef de nästa dag - det har gått 25 dagar, skulle inte förvåna mig. På ett sätt är de väl bra, då slipper jag själv känna att jag måste berätta. Men på ett annat sätt är de väl mindre bra då människor kan få mer fördommar. Ni vet rykten och så vidare.

Men har sagt till mig själv, frågar de inte ska jag inte lägga ner tiden på de. InshAllah.
Haha, tydligen tyckte min ekonomichef att jag passade så bra i min marinblåa sjal och att de såg så kvinnligt ut. Sen började hon fråga hur många sjalar jag hade... hon nämnde att en vännina till henne, kände en muslimsk kvinna som hade tipsat om något ställe i Malmö, där de enbart sålde massa sjalar. Sen så blev hon osäker på om de hette muslim och att jag skulle rätta henne om hon hade fel. :) Positiv feedback, sånt gör mig motiverad. Till skillnad från dålig kritik och negativitet - då blir man bara deprimerad.

Haha, jag menar de verkligen när jag säger att jag tar de här med hijab steg vis.
Började med pandband, gick sedan över till en sjal på huvudet med knut i nacken. Och idag har jag ytterligare tagit ett steg och låtit en liten bit hänga ner på min högra sida, inshAllah så blir de snart att den bit som hänger ner kan går under hakan, som en riktigt hijab ska göra. Det är mitt mål iallafall, inshAllah.


Publicerat: 2010-02-02 | 22:07:29
Creation of Human LifeAllah är den bästa av skapare!
Allah Akbar!


This film is about your story. How you came to be from a single drop of liquid? How you were carefully designed, built, fed, and raised in your mother's womb? When you see the marvelous design, plan and intricacy in each tiny step that leads to your existence, you will recall that this is not the work of the blind forces of nature, but the work of an all-Wise and all-Powerful Creator.

Publicerat: 2010-02-02 | 00:27:59
Syndernas hemska konsekvenserTitel: Syndernas hemska konsekvenser.
Författare: Ibnul Qayyim
Föreläsare: Abdul Wadûd - Examinerad från Universitetet i al-Madinah

Info:
"Synder påverkar hjärtat som gift påverkar kroppen..." Så säger Ibnul Qayyim i boken som denna föreläsning grundar sig på. Denna föreläsning tar upp syndernas effekter på kroppen, hjärtat och samhället. och i del 2 "Sjukdomen och dess botemedel”. Föreläsare är broder Abdul Wadûd - examinerad från Univeristetet i al Madinah.

"Synder släcker ljuset"


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=444
Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=202

Publicerat: 2010-02-01 | 14:09:12
Stannar upp i vardagen för att dyrka Allah

As salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu,

Alhamdulillahi rabbil alamin - Lov och Pris tillkommer Allah, världarnas herre.
Igår satt jag och dividerade med mig själv om hur jag skulle gå tillvägas med min hijab resa... dock kom jag ingenstanns. Tankarna går hela tiden i vågor. En dag då min iman är hög kan jag tycka att det är väl ingen big deal att ta på sig abaya och niqab, jag skulle ju göra de enbart för Allah subhana wa t'ala. Jag brukar ju redan springa runder med de hemma. Varför ska jag behöva stressa varje morgon med "vad ska jag ha på mig", "passar detta?" - såna tankar som är obetydliga för Allah. Han tittar inte på vårt yttre... ändå är det som många lägger vikten på de.

När jag körde till jobbet i morse och körde igenom en korsning såg jag en bil komma från höger, tänkte för mig själv: Tänk om den hade kört rätt in i sidan på mig och jag hade överlevt krashen, hade jag tatt på mig hijab och abaya dagen efter av rädsla för Allah? Klart det hade varit ett stort Wake up call, men det är ju fel för det ska ju inte behövas om man vet vem Allah är.

Ibland kan jag drömma mig bort och föreställa mig att jag bor i ett muslimskt land, solen skinner och jag är ute och handlar med mina barn, fullt klädd i svart abaya och niqab, inshAllah. Jag är nog inte den ända. Tänk om man bara kunde få smällt in i mängden där man bara kan vara sig själv och där alla stannar upp i vardagen för att dyrka Allah. Det ger mig gåshud.
Må Allah skydda oss från Shyatans viskningar och planer, ameen
Må Allah få oss att frukta hans vrede mer än vad vi redan gör, ameen
Må Allah stärka oss och hålla oss på den raka vägen, ameen
Må Allah vägleda oss genom våra svårigheter, ameen
Må Allah skydda mina syskon från elden och från gravens plågor! Ameen