Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-07-30 | 18:35:59
The Noble Qur'ân

Ladda ner i PDF-Format: Klicka här

 

 


Relaterat: Al-Fâtihah och Djuz 'Amma tillsammans med översättningen av dess versers betydelser på svenska

Rekommenderat: Ladda ner mp3-filer med Qur'ân recitation på arabiska därefter med översättning på engelska.


Publicerat: 2010-07-29 | 22:58:41
Det hör till Sunnah att man håller sig till al-Djamâ'ahLov och pris tillkommer Allâh som väglett oss till Islâm, förärat oss med den och låtit oss tillhöra det främsta samfundet. Vi ber Allâh om framgång i det Han älskar och är nöjd med samt skydd från det Han hatar och föraktar.


2 - Det hör till Sunnah att man håller sig till al-Djamâ'ah[2]. Den som inte vill tillhöra al-Djamâ'ah och skiljer sig från den, har tagit av Islâms snara från sin hals och är både vilseledd samt leder andra vilse.[2] Pl. Djamâ'ât. Grupp, samfund etc. 'Abdullâh bin Mas'ûd (radhiyâ Allâhu'anh) sade:

"al-Djamâ'ah är det som stämmer överrens med sanningen, även om du skulle vara ensam". (al-Hawâdith wal-Bid'a, sid. 22, av Abû Shâmah)

'Umar bin al-Khattâb (radhiyâ Allâhu'anh) sade:

"Håll fast vid al-Djamâ'ah och håll er borta från uppdelning. Sannerligen är Satan med den ensamme, medan han är längre bort från dem som är två." (Ahmad (1/18), at-Tirmidhî (2165), an-Nasâ'î i "al-Kubrâ" (9219) och (9226) m.fl.)
Källa: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah] sid. 5
Författare: Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin Khalaf al-Barbahârî
Översättare (och ev. noter): Abû Mûsa al-Albânî
Ladda ner boken: i PDF-Format

Publicerat: 2010-07-29 | 22:34:23
Islâm är Sunnah och att Sunnah är IslâmLov och pris tillkommer Allâh som väglett oss till Islâm, förärat oss med den och låtit oss tillhöra det främsta samfundet. Vi ber Allâh om framgång i det Han älskar och är nöjd med samt skydd från det Han hatar och föraktar.


1 - Håll fast vid din kunskap att Islâm är Sunnah[1] och att Sunnah är Islâm
och att den ene inte kan upprätthållas utan den andra.[1] Pl. Sunan. Väg, tradition etc. Shaykh Muhammad bin Sâlih bin 'Uthaymîn (rahimahullâh) definierade "Sunnah" på följande sätt:

"Språkligt betyder Sunnah "väg" och teologiskt betyder det "den troslära och de handlingar profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och hans följeslagare var upprättade på."" (Sharh Lum'at-il-I'tiqâd, sid. 40)
Källa: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah] sid. 5
Författare: Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin Khalaf al-Barbahârî
Översättare (och ev. noter): Abû Mûsa al-Albânî
Ladda ner boken: i PDF-Format

Publicerat: 2010-07-29 | 16:39:57
Domen för bönen i ett rum med bilderFråga: Är det giltigt för en kvinna att förrätta bönen vid en bild i en bok eller en tidskrift? Är bönen korrekt i fall bilden täcks eller boken stängs?

 

Svar: Det är föraktfullt för en Muslim att förrätta bönen vänd mot en bild. Det är föraktfullt att förrätta bönen på en plats som har bilder på väggarna.

 

Om bilderna däremot är nedvärderade och underskattade på marken, påverkar de inte. Det är inte tillåtet att bevara bilder för minne och hobby. Änglar går inte in i hem i vilka det finns hundar och bilder. Dessutom befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att man förstör bilder.
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (1/357)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/bonen_rum_bilder.html

Publicerat: 2010-07-28 | 02:15:19
Är Salafiyyûn för hårda?Frågare: Jag har en fråga beträffande Da´wahn, Shaykh. Mildhet, överseende och vänlighet är bekräftade egenskaper från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Imâm al-Albânî: Helt riktigt.

 

Frågare: Vad är det för dom att vara mild inom Da´wahn? Är det obligatoriskt eller rekommenderat?

Imâm al-Albânî: Det är obligatoriskt.

 

Frågare: Salafiyyûn. Salafiyyûn. Det är känt att de är för hårda och har lite mildhet, vilket kan vara sant. De är för hårda när de gör Da´wah. Detta är min åsikt. Vad säger ni om det?

 

Imâm al-Albânî: För det första består ditt tal av anmärkningar, nämligen när du säger ”vilket kan vara sant”, inte sant?

Frågaren: Jo, men jag sade det som en ursäkt.

 

Imâm al-Albânî: Den andra anmärkningen är att de bröder som talar denna typ av tal, talar ett politiskt sådant. De kanske inte avser det, men det härrör ändå från deras munnar. När en person säger om en viss fråga ”vilket kan vara sant”, konfronteras det med ”vilket inte behöver vara sant”. Är det inte så?

Frågaren: Jo.

 

Imâm al-Albânî: Följaktligen kommer två frågor upp och därefter lyder svaret. Är du säker på att Salafiyyûn alltid är hårda och att hårdhet är deras metodik? Är du säker på detta? Det är trots allt du som ställde frågan och sade att det kan vara sant.

Frågaren: Jag sade ju att jag sade det som en ursäkt.

 

Imâm al-Albânî: Låt oss då hör sanningen.

Frågaren: Skall jag upprepa frågan?

 

Imâm al-Albânî: Nej, du skall inte upprepa frågan, eftersom det är fel. Varför skall du annars ursäkta dig? Upprepa utan ”kan vara”. Varsågod.

 

Frågare: Okej, utan ”kan vara”. Jag anser att Salafiyyûn är för hårda när de gör Da´wah. Detta är min åsikt.

Imâm al-Albânî: Okej. Är du en av dem?

Frågare: Jag hoppas det.

 

Imâm al-Albânî: Du hoppas det?

Frågare: Ja.

 

Imâm al-Albânî: Du är en av dem, det vill säga är du Salafî?

Frågare: Ja.

 

Imâm al-Albânî: Är du en av dessa hårda (Mutashaddidûn) Salafiyyûn?

Frågare: Jag vill inte berömma mig själv. Jag talar om den framstående karaktären.

 

Imâm al-Albânî: Det handlar inte om beröm, utan det handlar om att klargöra realia. Du frågar ju denna fråga för råd. Om jag då frågar om du hör till dessa hårda, har beröm ingenting med saken att göra, ty jag vill att du skall klargöra fakta. Om du hade frågat mig denna fråga, hade jag sagt att jag inte är hård. Detta betyder däremot inte att jag berömmer mig själv. Fundera därför på din fråga.

Frågare: Mitt svar är som ditt svar.

 

Imâm al-Albânî: I så fall är det inte tillåtet att oinskränkt säga att Salafiyyûn är hårda. Det korrekta är att säga att vissa av dem är hårda. Är det klart och tydligt hittills? Vi säger: Vissa Salafiyyûn har hårdhet (Shiddah) som egenskap, men är detta en egenskap som Salafiyyûn är utmärkta med?

Frågaren: Nej.

 

Imâm al-Albânî: Vad är det då för nytta med denna fråga. Detta är för det första. För det andra, är mildhet alltid obligatorisk att använda sig av?

Frågaren: Nej, inte alltid.

 

Imâm al-Albânî: I så fall är det varken tillåtet för dig eller någon annan att dra en grupp människor över en kant. Inte heller är det tillåtet för dig att oinskränkt stämpla en Muslimsk individ på detta sätt, vare sig han är Salafî eller Khalafî, förutom vid särskilda delar. Detta med tanke på att vi är ense om att det inte alltid är obligatoriskt att vara mjuk. Vi finner profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara hård på ett sådant sätt, att om Salafiyyûn skulle tillämpa liknande hårdhet, hade de fördömts kraftigt. Känner du till historien om Abû Sanâbil?

Frågaren: Ja.

 

Imâm al-Albânî: En gravid kvinna miste sin make. Därefter fick hon barn. Hon hade fått reda på från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att en kvinnas väntetid tar slut då hon föder sitt barn. Hadîthen förekommer i Sahîh al-Bukhârî och säger att kvinnan gjorde sig vacker efter att ha fött sitt barn. Abû Sanâbil fick då syn på henne och bad följaktligen om hennes hand. Men han sade att hon inte fick gifta sig förrän hennes väntetid var över, vilken är fyra månader och tio dagar. Hon tycktes vara en kvinna som bryr sig om sin religion och gick därför till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad Abû Sanâbil hade sagt till henne. Då sade han (´alayhis-salâm): ”Abû Sanâbil har ljugit.” Är detta hårdhet eller mildhet?

Frågaren: Ja, det är hårdhet.

 

Imâm al-Albânî: Ja, hårdhet från Mildhetens fader. En Muslim skall alltså vara mild när det är läge för det och hård när det är läge för det. Ett annat exempel är vad som nämns i Imâm Ahmads ”al-Musnad” i vilken det står att en man sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han stod och predikade: ”Allâhs sändebud, vad Allâh vill och vad du vill.” Då sade han: ”Har du jämställt mig med Allâh? Säg: ”Vad Allâh allena vill.”” Är detta hårdhet eller mildhet?

Frågaren: Han förklarade bara för honom.

 

Imâm al-Albânî: Nu flyr du. Jag frågar inte dig om han förklarade för honom eller inte. Jag frågar dig om det är hårdhet eller mildhet? Varför har du ändrat på ditt sätt att svara på frågorna? Det är sant att han förklarade för honom, men gjorde han det med mildhet eller hårdhet?

Frågaren: I den andra frågan säger han inte att han ljuger. Han sade ju bara ”Har du jämställt mig med Allâh?”

 

Imâm al-Albânî: Allâhu Akbar! Det där är ju ännu tydligare fördömning. En annan hadîth är i vilken en predikare sade: ”Den som är olydig mot Allâh och Hans sändebud har gått vilse.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”En så dålig predikare du är.” Är detta hårdhet eller mildhet?

Frågare: Hårdhet.

 

Imâm al-Albânî: Det viktigaste är att man vet att ibland gäller det att vara mild och ibland hård. När vi nu vet att det inte förekommer en regel beträffande denna fråga och att man alltid skall vara mild eller att man alltid skall vara hård, vet vi att man ibland skall vara på ett sätt och ibland på ett annat. Nu när Salafiyyûn dras över en kant och anklagas för att vara hårda, märker du väl att Salafiyyûn lägger en mycket större vikt på kunskap om Sharî´ah-baserade domar och att kalla människorna till dem än resten av grupperna, sekterna och församlingarna?

Frågaren: Utan tvekan.

 

Imâm al-Albânî: Utan tvekan. Vissa människor säger i dag att det är hårdhet att avvisa orätt, även om det utförs med mildhet. Vissa av dem säger till och med att det inte tid för det i dag. Somliga överdriver så pass och säger att kalla till Tawhîd splittrar Muslimerna. Det är inte lämpligt att man går runt och sprider att Salafiyyûn är hårda, särskilt med tanke på att både vi och du är Salafiyyûn. Vi enades om att detta är en individuell fråga och att vissa är hårda medan andra är mjuka. Detta förekom även på Sahâbahs tid. Vissa var hårda och andra milda. Du vet ju vad som hände när beduinen började urinera i moskén? De ville ju slå honom. Är detta mildhet eller hårdhet?

Frågaren: Hårdhet.

 

Imâm al-Albânî: Hårdhet. Men vad sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till dem? ”Låt honom vara.” Sanningen i Da´wah är att den skall baseras på vishet; att lägga en sak i dess plats. Kan vi då dra någon Islâmisk grupp över en kant och säga att de är hårda? Det kan vi inte göra och jag anser inte det ha något med rättvisa att göra. Om det förekom Sahâbah som var hårda då det inte var läge för det, vad skall man då säga om de som kom efter dem.Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Kassettbandet ”ash-Shiddah ´indas-Salafiyyîn”
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/salafiyun_harda.htm

Publicerat: 2010-07-28 | 00:43:16
Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"


I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
Tredje Kapitlet


Denna typ av Tawhîd är betydelsen av dina ord "det finns ingen gud utom Allâh". Enligt dem är en gud den man ber om dessa angelägenheters[4] skull, vare sig det är en ängel, en profet, ett helgon, ett träd, en grav eller Djinn. De menar inte att denna gud är Skaparen, Skänkaren eller Upprätthållaren, eftersom de vet att det endast tillkommer Allâh, vilket jag nämnde för dig tidigare.

Den gud de menar är det som avgudadyrkarna idag menar med ordet "herre". På så sätt kom profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) till dem för att kalla dem till Tawhîds begrepp, vilket är "det dinns ingen gud utom Allâh". Det som fordras av detta begrepp är dess betydelse och inte enbart dess uttalande.

De okunniga otroende vet att det som profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) menar med detta begrepp, är att man enbart ägnar Allâh (ta'âlâ) hängivenhet, förnekar det som dyrkas istället för Honom och avvisar samröre med det. När han då sade till dem:

Säg: "Det finns ingen gud utom Allâh!", sade de: "Har han gjort gudarna till en enda gud? Det är högst märkligt." (Sûrah Sâd: 5)

När du vet att de okunniga otroende[5] känner detta, är det förvånansvärt att den som bekänner sig till Islâm inte känner till detta begrepps innebörd, något som de okunniga otroende gjorde. Istället tror han att det innebär uttalandet av dess bokstäver utan någon tro i hjärtat på några av betydelserna. Den kunnige bland dem tror att dess betydelse innebär att det varken finns någon skapare, försörjare eller upprätthållare utom Allâh. Det finns alltså inget gott i en människa om de okunniga otroende är kunnigare än honom om betydelsen "det finns ingen gud utom Allâh."[4] Förmedling och närmande.
[5] Sing. Kâfir. Pl. Kuffâr, Kâfirûn och Kafarah.


Bok: Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av tvivel] sid. 8-9
Författare: Muhammad ibn 'Abdul-Wahhâb
Översättning (och ev. fotnoter): Abû Mûsâ al-Albânî (darulhadith.com)
Relaterat: Första Kapitlet: Meningen med att sända profeterna och sändebuden
Relaterat: Andra Kapitlet: Fullständig Tawhîd fordras för att vara Muslim
Relaterat: Fjärde Kapitlet: Vaksamhet över ens Tawhîd
Ladda ner: PDF-format

Publicerat: 2010-07-28 | 00:16:30
Fullständig Tawhîd fordras för att vara Muslim


I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
Andra Kapitlet


Om du vill ha bevis för att dessa som Allâh sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) stred mot vittnade om detta (dvs. Tawhîd-ur-Rubûbiyyah), skall du läsa Hans (ta'âlâ) Uttalande:

Säg: "Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som har dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr över skapelsens ordning?" På detta kommer de att svara: "Allâh." Och du skall säga: "Skall ni då inte frukta (Honom)?" (Sûrah Yûnus: 31)

Han säger också:

Säg: Vem tillhör jorden och det som finns på den, om ni verkligen vet?" De kommer att svara: "Allâh." Säg: "Skall ni då inte tänka över?" Säg: "Vem är Herren över de sju himlarna och den väldiga Tronens Herre?" De kommer säga: "Allâh." Säg: "Vem är det som har allt herravälde i Sin Hand, som beskyddar och som ingen kan beskydda, om ni vet det?" De kommer att svara: "Allâh." Säg: "Hur har ni då kunnat bli förvillade?" (Sûrat-ul-Mu'minûn: 84-89)

Fler liknande verser förekommer. Om du har förstått att de bekräftade detta, men att det inte fick dem att träda in i den Tawhîd som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) kallade dem till och efter att ha insett att den Tawhîd som de förnekade var Tawhîd i dyrkan, det som dagens avgudadyrkare kallar för "tron", precis som de brukade tillbe Allâh (subhânahu wa ta'âlâ) natt och dag - därefter tillbad några av dem änglar, på grund av deras rättfärdighet och för att de är Allâh nära, för att förmedla till Honom, eller så tillbad de en rättfärdig man som tex. al-Lât eller en profet som tex. 'Îsâ - och efter att ha insett att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) stred mot dem på grund av denna avgudadyrkan [2] och att han kallade dem till att man uppriktigt ägnar dyrkan endast åt Allâh, precis som Allâh (ta'âlâ) sade:

Anropa därför ingen vid sidan av Allâh. (Sûrat-ul-Djinn: 18)

Till Honom riktas all sann bön. De som dem ¨kallar i Hans ställe kan inte besvara dem. (Sûraht-ur-Ra'd.14)

och efter att ha förstått att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) stred mot dem för att dyrkan endast skulle ägnas åt Allâh, att löften endast skulle avläggas för Allâh, att skyddsökning endast skulle frågas av Allâh och att alla andra typer av dyrkan endast skulle ägnas åt Allâh, och efter att ha insett att deras bekräftelse av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah [3] inte fick dem att träda in i Islâm och att de tillbad änglarna, profeterna och helgonen eftersom de med det ville ha deras förmedling och närmande till Allâh, är det som gjorde det tillåtet att ta deras liv och egendomar, förstår du den typ av Tawhîd som sändebuden kallade till och som avgudadyrkarna förnekade att bekräfta.[2] Shirk
[3] Tron på att Allâh (subhänahu wa ta'âlâ) är ensam om Sina handlingar, som tex. skapandet, styrandet av skapelsen etc.


Bok: Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av tvivel] sid. 5-7
Författare: Muhammad ibn 'Abdul-Wahhâb
Översättning (och ev. fotnoter): Abû Mûsâ al-Albânî (darulhadith.com)
Relaterat: Första Kapitlet: Meningen med att sända profeterna och sändebuden
Relaterat: Tredje Kapitlet: Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
Relaterat: Fjärde Kapitlet: Vaksamhet över ens Tawhîd
Ladda ner: PDF-format

Publicerat: 2010-07-27 | 23:44:13
Meningen med att sända profeterna och sändebuden

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
Första Kapitlet


I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn. Håll fast vid din kunskap, må Allâh vara dig nådig, att Tawhid innebär att man endast dyrkar Allâh (subhânah) och detta är sändebudens religion som Allâh sände dem med till Sina tjänare. Den förste av dem är Nûh ('alayhi-salâm). Allâh sände honom till hans folk då de överdrev (i prisandet) av de rättfärdiga människorna: Wadd, Sawâ', Yaghûth, Ya'ûq och Nasr. Det sista sändebudet är Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och han är den som slog sönder dessa rättfärdiga människors avbilder. Allâh sände honom till ett folk som dyrkade Allâh, älskade Honom, gav allmosor för Hans sak och nämnde Honom mycket, men de gjorde vissa skapelser som förmedlare mellan sig själva och Allâh. De säger: "Genom dem önskar vi att få komma Allâh nära och vi vill ha deras förmedling hos Honom, precis som änglarna, 'Îsâ, Maryam och de övriga rättfärdiga människorna."

Allâh sände Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för att återuppliva deras fader Ibrâhîms ('alayhis-salâm) religion åt dem och för att underrätta dem att detta närmande och denna tro är en rättighet som endast tillhör Allâh. Ingen av dem lämpar sig till någon annan, varken till en nära ängel eller till en sänd profet, för att inte tala om någon annan.

Dessa avgudadyrkare[1] vittnade om att Allâh är den ende Skaparen utan någon medhjälpare, att endast Han sänker uppehälle, att ingen annan än Han orsakar liv och död, att enbart Han styr skapelsens ording och att alla himlar och det som de rymmer och de sju jordarna och det som de bär, är underkastade Honom och är under Hans förfogande och kraft.[1] Sing. Mushrik. Pl. Mushrikûn

Bok: Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av tvivel] sid. 3-4
Författare: Muhammad ibn 'Abdul-Wahhâb
Översättning (och ev. fotnoter): Abû Mûsâ al-Albânî (darulhadith.com)
Relaterat: Andra Kapitlet: Fullständig Tawhîd fordras för att vara Muslim
Relaterat: Tredje Kapitlet: Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
Relaterat: Fjärde Kapitlet: Vaksamhet över ens Tawhîd
Ladda ner: PDF-format

Publicerat: 2010-07-23 | 16:55:36
Hur förättar man bönen på flygplanet?

 

Fråga: Beträffande bönen på flygplanets passagerarsäte. Ibland kan det finnas tillräckligt med plats på planet för att kunna förrätta bönen stående. Däremot passeras gången hela tiden av flygvärdinnor. Skall man förrätta bönen på denna plats eller på passagerarsätet?

 

Svar: När du säger att flygvärdinnorna passerar, menar du att de går framför den bedjande eller bredvid honom?

 

Frågeställare: De kan gå framför honom om han är vänd mot Qiblah.

 

al-Albanî: Passerar flygvärdinnorna det förbjudna avståndet mellan den bedjande och Sutrah?

 

Frågeställare: Platsen är liten. Absolut.

 

al-Albanî: I så fall ber du på passagerarsätet.

 

 


Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (327)

Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/1_bonen_pa_flygplanet.html


Publicerat: 2010-07-20 | 16:31:57
Without knowledge you are lost!Titel: Revival of The Ummah
Talare: Abu Khadeejah

Info: Without knowledge you can’t act, without knowledge you can’t talk, Allâh, subhana wa tala mentions in the Qur'ân - "Have knowledge about that there is nothing wordy of worship except for Allâh and then seek forgiveness for your sins" You can’t even seek Allâhs forgiveness except by way of knowledge.

You can’t fast except by way of knowledge. You want to perform hajj, how are you going to perform hajj without knowledge, off how to perform hajj. Marriage - you can’t get married unless you have knowledge of the Sharia of the Islamic marriage. Without knowledge you are no were, you are lost. No were!


Without knowledge you can’t berry your dead, Islamicly. Without knowledge you do not know whom your lord is, you don't know whom your worshiping. Without knowledge you do not know what the messenger of Allâh, sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam, went trough, and the starving that he went trough. Without knowledge you will not know how to rectify the state of the Muslims today. Without knowledge you will not know that the thing that divides the Muslims in every era and every time is the aqeedah and the methodology...

 

 


Källa: http://www.youtube.com/view_play_list?p=8F3399C03C08766C

 


Publicerat: 2010-07-19 | 15:42:37
Vad är Hizbiyyah och vem är Hizbî?


 


Fråga: Vad betyder ’Hizbiyyah’ [1], vad menas med att en person har ’Hizbiyyah’ i sig, vilka är Hizbiyyûn, vad kallar de till och vilken metodik har de?

 

Svar: Den som motstrider Salafs metodik hör till villfarelsens partier/sekter (Ahzâb-udh-Dhalâl). Hizbiyyah har inga villkor. Allâh namngav de forntida folken för ’Ahzâb’. Likväl namngav han Quraysh när de hade sammansvurit sig mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för ’Ahzâb’. De hade ingen organisation eller något liknande. Det är alltså inte ett krav att en Hizb är under en organisation, men om den skulle vara det, är den ännu värre. Att ha fanatism till en särskild ideologi som motsätter sig Allâhs Bok och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah hör till Tahazzub (partiväsen) även om den inte skulle vara organiserad. Att ta till sig en avvikande ideologi och ena människor kring den räknas till Hizb, vare sig det sker organiserat eller inte. Så länge det är en ideologi som motsätter sig Boken och Sunnahn räknas det till Hizb. De ickemuslimer som stred mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade inte alla dessa organisationer som förekommer idag, men Allâh namngav dem ändå för ’Ahzâb’ eftersom de hyste partiväsen till lögn och stred mot sanning.

 

Det är alltså inget krav att en Hizb är organiserad. Om man tror på en falsk ideologi, disputerar för den, argumenterar för den och älskar för den, då räknas det till Hizb.
[1] Hizbiyyah kommer från verbet tahazzaba och betyder ‘att ta till sig en sida/ett parti, att stödja, att ena’ och betyder partiväsen. Hizb är parti/sekt/sammansvärjning medan ’Ahzâb’ är dess plural. En person som besitter Hizbiyyah kallas för ’Hizbî’ och dess plural är ’Hizbiyyûn’

 

Talare: Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Källa: Ur kassettbandet ”Kashf-us-Sitâr ´ammâ tahmiluhu ba´dh ad-Da´wât min Akhtâr”
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/hizbiyyah.html


Publicerat: 2010-07-18 | 15:28:43
Varning för att forska i de otrognas tvivelMånga människor bland ungdomar, kvinnor och tjejer har fallit i detta fel. Vissa säger att de bara vill veta vad de säger. Andra menar att det vill debattera med dem. Vad skall du debattera med när du inte har kunskap? Du saknar bevis och förståelse. Vad skall du debattera med? Han gör detta ett par gånger för att veta vad de säger eller för att debattera med dem. Därefter ser du hur han själv kommer med tvivel som skadar hans religion.

En annan sak är att om han blir påverkad av dessa tvivel, börjar han själv sprida dem bland människorna och säga att saker och ting är otydliga för honom. Han säger dock inte detta till en lärd. Han säger det till människor som är på hans nivå. Till följd därav börjar han sprida tvivel bland andra. Detta skadar honom själv, andra människor och religionen. Detta är alltså en farlig fråga.

Sammanfattningsvis är du en av två personer:
Antingen är du väl påläst och förstår bevisen och läser de lärdas avvisningar så att du klarar av att debattera. I detta fall får du avvisa och debattera och så vidare utmed de principer som de lärda har nämnt.

Eller så är du också en person utan kunskap och förståelse. I detta fall skall du inte utsätta din religion för fara. Ge dig inte in i dessa frågor, för de kommer att skada dig extremt mycket.

Och i fall du skulle råka befinna dig på en sådan plats, skall du bara förklara Sunnah utan att debattera.Talare: Shaykh ´Abdur-Razzâq bin al-´Allâmah ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd
Källa: http://islamcast.wordpress.com/2008/04/23
Referens: http://www.darulhadith.com/aqidah/varning_forska_otrognas_tvivel.html

Publicerat: 2010-07-16 | 19:16:55
Domen för att läsa Qur'ânen utan att röra på läpparna

 

Fråga: Är det tillåtet för mig att läsa Qur'ânen genom att endast följa med blicken och hjärtat utan att röra på läpparna? Finns det någon belöning i det?

 

Svar: Nej, det finns ingen belöning i det. Man belönas endast för läsningen om man uttalar Qur'ânen. Detta uppfylls endast när läpparna och tungan är i rörelse. Han som enbart tittar på raderna och bokstäverna anses inte läsa. En person bör inte vänja sig vid detta. Om han gör det, blir hela hans läsning på detta vis.

 

 


Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: http://islamcast.wordpress.com/2009/08/21
Referens: http://www.darulhadith.com/aqidah/lasa_quranen_utan_rora_lapparna.html

Publicerat: 2010-07-14 | 13:58:26
Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?Fråga: Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?

 

Svar: Om en person är i toaletten, säger han “Bismillâh” med hjärtat och inte med tungan. Plikten i att säga “Bismillâh” innan tvagning (Wudhû’) och bad (Ghusl) är inte stark. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade: “Det finns inget autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att nämna Allâhs namn innan tvagning.”

 

Till följd därav anser Ibn Qudâmah, författaren till al-Mughnî, och andra lärda att det endast är rekommenderat och inte obligatoriskt.Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 212
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/00_bismillah.html

Publicerat: 2010-07-14 | 04:43:56
Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?Fråga: Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn” så att man hör eller så att man inte hör?

 

Svar: Han skall säga det så att man hör.

 

 


Källa: Shaykh Ibn ’Uthaymîn, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (2/93)
Referens: Fatwa.se

 


Publicerat: 2010-07-14 | 02:44:03
Hur blir man Muslim?


Trosbekännelsen måste yttras muntligt för den som kan tala!

"
Den som tror att Allâh är Skaparen som skänker uppehälle och håller allt inom Sin ordning och att endast Han har rätt att bli dyrkad men vägrar att uttala den monoteisiska trosbekännelsen, är inte Muslim förrän han uttalar trosbekännelsen."


Källa: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjhî, Sharh Tathîr-il-I´tiqâd, sid. 42
Ta reda på mer:
Hur blir man Muslim och vad innebär de?

Publicerat: 2010-07-13 | 04:11:48
The Three Fundamental Principles

 

 

Titel: The Three Fundamental Principles

Talare: Dr. Saleh As-Saleh (rahimahullâh)

 

 

Info: Dr. Saleh As-Saleh (rahimahullaah) was from the foremost students of Shaykh Ibnul-Uthaymeen (rahimahullaah). He took knowledge from the Shaykh from a long distance for a while, then on a continuous basis from 1412-1415H and then regularly from 1415H where he became a dedicated student and studied with him until his death in 1421H. Dr Saleh lived around 500 yards from Shaykh’s Ibnul-Uthaymeen’s house and has been blessed by Allaah to have obtained a PHd in Medical Biochemistry and was a professor at Qaasim University, KSA. Furthermore, he was a well-known author of many great writings and books. He resided in 'Unayzah, KSA and was active in his call to the salafi da’wah. He used to hold regular classes in the English Language on Paltalk.

 


Källa: Abdurrahman.org (audio/Saleh As-Saleh/The Thre Fundamental Principles)


Relaterat: De Tre Grunderna
Relaterat: Explanation of the Three Fundamental Principles of Islaam


Publicerat: 2010-07-12 | 06:30:06
Al-Fâtihah och Djuz 'Amma tillsammans med översättningen av dess versers betydelser på svenska

 

 

 

Ladda ner i PDF-format: Klicka HärInfo:
al-Qur'ân med svensk översättning tillsammans med arabisk original
Innehåll: Sûrah al-Fâtihah + Sûrah 78 - 114

Förord:
Några mål som vi önskar uppnå med denna översättning:
- Att Koranversernas betydelse översätts av en översättare med svenska som modersmål som dessutom är kunnig samt vältalig i det klassiska arabiska språket, vilket Allâh (Gud Den Allsmäktige) Uppenbarade Koranen på.

- Att översättaren är kapabel att framföra de autentiska tolkningar som har sin grund i Koranen och Profeten Muhammads (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sunnah, så som de förstods av hans anhängare och de rättfärdiga och lärda föregångare som följde deras väg.

- Att svenskan görs enkel och vardaglig så att texten blir lättläst och lättförstådd bland alla läsare, även dem som inte har det svenska språket som modersmål, men ändå blir så nära en ordagrann översättning som möjligt. Detta innebär givetvis en del ovanliga (men förståeliga) formuleringar vilket förekommer även i tidigare liknande översättningar på diverse språk som tryckts på kung Fahds Anläggning.

Punkter beträffande översättningens text:
- Hänvisningar till verser i Koranen som ej finns med i denna översätta trettiondedel förekommer och kan slås upp i andra kompletta översättningar på deras språk, tills dess att hela detta översättningsprojekt fulländats och tryckts, med Allâhs hjälp.

- De tolkningar av Koranverserna som framförts i denna översättning av Juz 'Amma är i första hand baserad på Tafsîr Ibn Kathîr, Tafsîr as-Sa'dî och at-Tafsîr al-Mujassar. De tillägg till översättningen som förekommer med text i mindre storlek under en mängd av verserna är även dessa hämtade från ovanstående verk.

- Då ett ord börjar med stor bokstav mitt i en mening innebär det att ordet i versen sammanhang har en starkare innebörd än vanligt och bär lite mer än dess allmänna betydelse, som t.ex. "Den Dagen" som här syftar på Domedagen.

- Allâh refererar ofta till Sig Själv i Koranen med pronomen i plural form, såsom: Vi och Oss. Detta kommer från arabiskan där en talare kan referera till sig själv i plural för att betona att han har hög status. Dessa pronomen har därför översatts i plural även i denna text och bör ej missförstås, ty Allâh (Gud Den Allsmäktige) är En, Den Ende Guden, som varken har någon son, fru eller medhjälpare. Han är högt över alla de brister som folk tillskriver Honom. Se Sûrah al-Ikhlâs.

- Den arabiska symbolen, som följer profeten Muhammads namn, betyder: Må Allâh välsigna honom och ge honom frid.

- Ordet "Sûrah" betyder "Kapitel", och används i början av varje kapitel tillsammans med dess namn.

- Ordet inom vanlig parantes ( ) tydliggör som vanligt ordet innan och bör ej läsas högt i uppläsning av en vers. Däremot kan detta göras med de ord som står inom hakparantes [ ] för att tydliggöra versen för läsaren samt lyssnaren, men de avbryter inte meningen om de utelämnas.


Källa: http://www.scribd.com/doc/34198299/Al-Fatihah-och-Djuz-Amma-tillsammans-med-oversattningen-av-dess-versers-betydelser-på-svenska

Publicerat: 2010-07-12 | 04:26:01
Missuppfattning: Muhammad skrev Koranen

 

 

Vid behandling av detta missförstånd är det intressant att notera att inga andra religiösa skrifter hävdar direkt till den Allsmäktiges ord i sin helhet så klart och så ofta som den heliga Koranen.

 

Som Koranen klart och tydligt säger: "om den var skriven av människan, skulle du ha hittat många avvikelser däri". (4:82)

 

Vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades, erkände araberna att språket i Koranen var unikt och att det skiljer sig från det språk som normalt används av Profeten Muhammad, frid över honom. Araberna på den tiden var kända för sin vackra poesi och Muhammad var känd som en analfabet! Koranen säger tydligt att Muhammad inte kunde läsa och skriva, så om detta inte var sant, skulle säkerligen hans samtida ha protesterat och förkastat honom. Det finns dock inga rapporter om detta. Visst fanns det människor som förkastade Muhammads budskap, precis som andra profeter avslogs, men ingen av detta skäl. Tvärtom, Muhammad, frid vare med honom, hade tusentals lojala anhängare och resultaten av deras insatser spred Islam från Spanien till Kina i drygt ett sekel!

 

Det är också intressant att notera att trots att Koranen inte är poesi, gav araberna mer eller mindre upp att skriva poesi efter att den uppenbarades. Man kan säga att Koranen är den del av arabisk litteratur par excellens - och Muhammads samtida insåg att de inte kunde utgöra det. Dessutom är det lätt att bevisa att Muhammad inte hade en stor del av de kunskaper som framförts i Koranen: t.ex. kunskap om historiska händelser, tidigare profeter och naturfenomen.

 

Koranen säger på flera ställen att Muhammad och hans folk inte kände till dessa saker - så igen, om detta inte var sant, säkerligen skulle hans samtida ha avslagit hans påståenden. Det räcker att säga att Koranen inte enbart är den mest memorerade och välbevarade skriften på jorden, den är också motstycke i vältalighet, spiritual effekt, klarhet i budskapet och renheten av dess sanning.

 

 


Källa: Salafipublications.com (Article ID : MSC010005)
Översatt från engelska av: mig (Jennifer)

Publicerat: 2010-07-11 | 11:10:47
Den här mannen hör till Vilseledningens missionärerFråga:
Vad anser ni om personen vid namnet ´Amr Khâlid som anses vara en person som kallar till Islâm?

Svar: Problemet ligger i okunnighet. När människorna vände Ahl-us-Sunnahs lärde ryggen och försummade deras status, sattes de prov av vilseledningens och avvikelsens Imâmer. Följaktligen fick de dem att fly från Sunnahn. De förvirrade och lurade dem.

För det första: Den här mannen hör till Vilseledningens missionärer. Han är en filosof.

För det andra: Det är varken tillåtet att lyssna på hans kassettband eller läsa i hans böcker. Han är vilsen filosof som inte kallar till Sunnah på det sätt Ahl-us-Sunnah gör då de hämtar kunskap från Qur’ânen och Sunnah.

Muslimska ungdomar! Muslimska kvinnor! Håll er till de lärde som säger till er: ”Allâh sade, Hans sändebud sade och Sahâbah sade.”

Låt er inte luras av denna individ och hans jämlikar som manar till villfarelse och avvikelse. Jag skall nu påminna er om ett ord som al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade. Skriv ned det. Han sade: ”Håll dig till Vägledningens väg och du kommer inte skadas av det fåtal som färdas på den. Håll dig borta från Villfarelsens väg och låt dig inte luras av de förstördas flertal.”

Ett annat vackert exempel som sagts är: ”Den som låter Sunnahn styra ens tal och handling, talar enligt vishet, och den som låter lusten styra ens tal och handling, talar enligt Bid´ah.”Författare: Shaykh ´Ubayd bin ´Abdillâh al-Djâbirî
Källa: Kassettbandet ”Bayân Hâl-il-Mad´û ´Amr Khâlid”
Källa: http://www.darulhadith.com/manhaj/Amr_Khalid_djabiri.htm

Publicerat: 2010-07-10 | 21:01:34
Missuppfattning: Islam är en religion enbart för araber

 

 

Det snabbaste sättet att bevisa att detta är helt felaktigt är att konstatera det faktum att endast cirka 15% till 20% av muslimerna i världen är araber. Det finns fler indiska muslimer än arabiska muslimer, och mer indonesiska muslimer än indiska muslimer!

 

Att tro att islam enbart är en religion för araber är en myt som spreds av Islams fiender tidigt i sin historia. Detta felaktiga antagande bygger möjligen på att de flesta av den första generationen av muslimer var araber, Koranen är på arabiska och profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser) var en arab.

 

Men både Islams läror och utvecklingen av dess spridning visar att de tidiga muslimerna gjort allt för att sprida sitt budskap om sanningen för alla nationer, raser och folk. Dessutom bör det klargöras att inte alla araber är muslimer och inte alla muslimer är araber. En arab kan vara en muslim, kristen, Judisk, ateist - eller någon annan religion eller ideologi. Även många länder som vissa människor anser vara ”arabiska” inte är ”arabiska” alls - som Turkiet och Iran (Persien). De människor som bor i dessa länder talar andra språk än arabiska som modersmål och är av ett annat etniskt arv än araberna.

 

Det är viktigt att inse att från början av uppdraget av profeten Muhammad, frid vare med honom, att hans anhängare kom från ett brett spektrum av individer - det var Bilal, den afrikanska slaven, Suhaib, den bysantinska romaren, Ibn Sailam, den judiska rabbinen, och Salman, den persiska.

 

Eftersom religiös sanning är evig och oföränderlig, och mänskligheten är ett universellt broderskap, lär Islam att Allâh, den allsmäktiges uppenbarelse till mänskligheten alltid varit konsekvent, tydlig och universell. Islams sanning är avsedd för alla människor oavsett ras, nationalitet eller språklig bakgrund. Ta en titt på den muslimska världen, från Nigeria till Bosnien och från Malaysia till Afghanistan det är tillräckligt för att bevisa att islam är ett universellt budskap för hela mänskligheten - för att inte nämna det faktum att ett stort antal européer och amerikaner av alla raser och etnisk bakgrund är på väg in Islam.

 

 


Källa: Salafipublications.com (Article ID : MSC010003)
Översatt från engelska av: mig (Jennifer)

Publicerat: 2010-07-10 | 16:47:50
Missuppfattning: Muslimer dyrkar Muhammad

 

 

Enligt islamisk tro, var profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser) den sista av Allâhs sändebud. Han, liksom alla av Allâhs profeter och sändebud - såsom Noa, Abraham, Moses och Jesus - var bara en människa. Kristna kom till det felaktiga antagandet att muslimer dyrkar Muhammad genom att formulera en felaktig analogi – de (kristna) dyrkar Jesus så de antog att muslimer tillber Muhammad. Detta är en av anledningarna till att de kallade muslimer för det felaktiga namnet ”muhammedaner” i så många år!

 

Muhammad, liksom Jesus hävdade aldrig gudomlig status. Han kallade människor till att endast dyrka Allâh, den Allsmäktige och han (Muhammad) underströk ständigt hans mänsklighet så att folk inte skulle falla i samma misstag som kristna gjorde gällande Jesus. För att förhindra sin förgudning, sade profeten Muhammad alltid att hänvisa till honom som ”Allâhs Sändebud och Hans slav”.

 

Muhammad valdes till Allâhs sista budbärare - för att förmedla budskapet, inte enbart i ord utan att vara ett levande exempel på budskapet. Muslimer älskar och respekterar honom eftersom han var av högsta moraliska karaktär och han förde fram sanningen från Allâh - som är den rena monoteismen i Islam.

 

Även när Islam var i ett tidigt stadium uppenbarade Allâh att Muhammad ”sändes som en nåd till hela mänskligheten” - alltså att informera oss om att budskapet om Islam skulle bli mycket omfattande. Muslimerna strävar efter att följa de bästa exempel av Muhammad, frid vare med honom, men de dyrkar inte honom på något sätt. Dessutom lär Islam muslimerna att respektera alla Allâhs profeter och budbärare – men att respektera och älska dem betyder inte att man dyrka dem.

 

Alla sanna muslimer inse att all tillbedjan och bön måste riktas direkt och endast till Allâh, den Allsmäktige. Att säga att man dyrka Muhammad - eller någon annan - tillsammans med (sidan om) Allâh, den Allsmäktige, anses vara den värsta synden i islam. Även om en person påstår sig vara muslim, men de dyrkar och ber till andra än Allâh, den Allsmäktige, detta upphäver och tillintetgör deras islam.

 

Deklarationen om tron i islam gör det tydligt att muslimer får lära sig att dyrka endast Allâh. Denna förklaring är följande: ”Det finns inget gudomligt eller värt att dyrka utom Allâh, den Allsmäktige och Muhammad är Hans profet och Allâhs tjänare”

 

 


Källa: Salafipublications.com (Article ID : MSC010002)
Översatt från engelska av: mig (Jennifer)


Publicerat: 2010-07-10 | 16:42:06
Vad är Islam? | Missuppfattningar Om Islam- Ibn ´Uthaymîn om självmordsattentatet som krävde 20 judars liv
- Missuppfattning: Muhammad skrev Koranen
- Missuppfattning: Islam är en religion enbart för araber
- Missuppfattning: Muslimer dyrkar Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)

Publicerat: 2010-07-09 | 01:58:25
The Salafi Da'wah
Titel: The Salafi Da'wah
Talare: Abu Hakeem Bilal Davis

Info: Nyttig föreläsning som förklarar "Da'wah of Salafiyyah"


Källa: http://www.youtube.com/view_play_list?p=5E818F61C68D6013

Relaterat: Introduction To The Salafi Da'wah
Relaterat: Salafs troslära på ett detaljerat sätt

Publicerat: 2010-07-08 | 23:07:25
Om en person sitter och läser Koranen, skall man hälsa på honom om man går förbi?

 

 


Fråga: Om en person sitter och läser Koranen, skall man hälsa på honom om man går förbi?


Svar: Det är bäst att inte hälsa på honom så att man inte stör honom under hans läsning.

 

 


Källa: Shaykh Ibn ’Uthaymîn, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (2/63)
Referens: Fatwa.se

Publicerat: 2010-07-08 | 14:04:44
Man lyder inte en skapelseProfeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
Man lyder inte en skapelse i det som innebär olydnad mot Skaparen.
Källa: Ahmad (1/131) och al-Hâkim (3/123).

Publicerat: 2010-07-07 | 16:42:43
Wudhu mellan de två samlagen

"Om någon av er kommer [1] till sin familj, (fru) och sedan önskar återvända en till gång, låt honom utföra wudhu mellan dem (i en annan återberättning; samma wudhu som han gör för bönen) för sannerligen kommer det att stärka hans återvändo (för nästa samlag)."

 

(Muslim  1/181, Ibn Abi Shaybah i Musnnaf 1/51/2, Ahmad 3/28, Abu Nu’aym i at-Tibb 2/12/1 och andra)


Note:
[1] Har samlag med.


Av: Imâm al-Muhaddith al-Albâni rahimahullâh

Källa: Förkortat ur Âdâb uz-Zafâf fî Sunnatil-Mutahhara sid 107


Publicerat: 2010-07-06 | 11:19:30
Sunnah att fasta i månaden Sha'ban innan Ramadhân

Bismillahi rahmani rahim,
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh till den troende.
Månaden Sha'ban börjar närma sig, därav denna påminnelse att ta som tillfället att förbereda sig inför vår heliga månad Ramadhan, må Allâh låta oss leva och uppleva ännu en Ramadhan, ameen!

Månaden Sha'ban börjar:
13 Juli 2010, InshAllâh
Månaden Ramadhan börjar: 11 augusti 2010, InshAllâh
Fråga: Jag läste i “Sahîh-ul-Djâmi´” att Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “När Sha´bân når mitten, skall ni inte fasta tills att det är Ramadhân.” Det finns dock en annan hadîth i vilken ´Â’ishah sade: “Månaden som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mest älskade att fasta var Sha´bân. Därefter sammansatte han den med Ramadhân.” Hur kombinerar vi dessa två hadîther?

 

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade fasta hela Sha´bân. Måhända att han lät bli att fasta ett fåtal dagar, vilket har rapporterats autentiskt från ´Â’ishah och Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhumâ).

 

Vad berör hadîthen med förbudet att fasta efter halva Sha´bân, så är den autentisk vilket brodern, ´Allâmah och Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî har sagt. Det betyder att det är förbjudet att inleda fastan efter halva månaden.

 

Det är emellertid Sunnah att fasta merparten eller till och med hela månaden.

 

 


Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (15/384-385)
Källa: http://www.darulhadith.com/fiqh/fastan_innan_ramadhan_shaban.htm
Relaterat: Läs mer om Islamiska Månader

 


Publicerat: 2010-07-06 | 00:53:56
Introduction To The Salafi Da'wahTitel: Introduction To The Salafi Da'wah
Talare: Abu Khadeejah Abdul Wahid as-salafi


Källa: http://www.youtube.com/view_play_list?p=1F7278353EAE9E10

Relaterat:
The Salafi Da'wah
Relaterat: Salafs troslära på ett detaljerat sätt

Publicerat: 2010-07-06 | 00:07:12
One Year!

Ašhadu ʾan lā ilāha illā-llāh, wa ʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlu-llāh

Bismillahi-Rahmani-Rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh till den troende,


Många av er har märkt av att jag inte skrivit personliga och egna inlägger på ett bra tag, but to be honest - mitt liv är inget du behöver lägga din dyrbara tid på, Subhan Allâh, vi har Islam att lägga vår tid på. Därav vill jag inte slössa din tid när du väl besöker denna sidan, då döden är närmare än vad vi kan föreställa oss, Allâhu alam - Allâh vet bäst när det är vår tur att hamna i graven. Är du redo?

En annan anledning är även att jag försöker följa Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) uttalande som en anonym läsare påminde om i början då jag först började med denna sidan...: “My entire nation is safe, except al-Mujahirin (those who boast of their sins). Among the Mujaharah is that a man commits an (evil) act, and wakes up in the morning while Allâh has kept his (sin) a secret, he says: “O so-and-so! Last night I did this and that.” He goes to sleep while Allâh has kept his (sin) a secret but he wakes up in the morning and uncovers what Allâh has kept a secret!” [Sahih al-Bukhari]

Anledningen till varför jag ville skriva detta inlägget är för att jag alhamdulillahi rabbil alamin har varit muslim i ett helt år! Och ville dela med mig av något som en broder sa till mig precis efter jag hade sagt min Sahadah (för ett år sen) och som än idag sitter som klister i huvudet på mig: "Nu är det upp till dig hur mycket du ska söka kunskap". Och med denna meningen vill jag ge er alla en påminnelse om att - man gör de till vad det blir, är du redo att stå inför din Herre? Allâhu Alam!... Subhan Allâh! Ya Allâ! I truly seek refuge with You from the punishment of Hellfire, and from the punishment of the grave, and from the trails of living and dying, and from the evil trials of the Dajjal (Anti Christ). Ya Allâh! truly I seek refuge with You from the evil of what I have done, and from the evil of what I have not yet done. Jag hoppas du tar till dig av meningen lika mycket som jag gjorde, ameen!

Vi alla har våra prövningar på ett eller annat sätt - säg: Alhamdulillah och tacka Allâh för att Han (Subhana wa ta'ala) älskar dig så pass mycket att Han (Subhana wa ta'ala) testar dig för att se om du älskar Honom tillbaka. Subhan Allâh, det har redan gått ett år... och med "redan" menar jag att tiden är för dyrbar att slössa. Döden påminner oss dagligen, men detta är något många av oss tar lätt på... Frukta Allâh och domedagen!

Glorified be Allâh, and Praised. Glorified be You, O Allâh, and Praised. I bear witness that there is no true god exept You. I seek forgiveness from You and repent to You. Ya Allâh! send prayers on Muhammad, and on the family of Muhammah, and send blessings on Muhammad, and on the family of Muhammad, as You sent prayers on Ibraaheem and the family of Ibraaheem; You are indeed Worthy of Praise, Full of Glory. ALLÂH AKBAR!

Publicerat: 2010-07-05 | 20:16:16
Hemmet – ett kvinnofängelse?Fråga: Har ni något att säga till kvinnor som anser att hemmet är ett fängelse?

Svar: Han som har gjort hemmet till ett fängelse, om det nu är korrekt att säga så, är Allâh (´azza wa djall) som sade: ”Och stanna i ert hem.” (33:33)

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om kvinnorna: ”Deras hem är bättre för dem.”

Kvinnan är fri i sitt hem. Hon går vart hon vill och gör vad hon vill. Var kommer då fängelset in i bilden? Det stämmer att hemmet är ett fängelse för kvinnan som tycker om att vara som män. Det är känt att Allâh (ta´âlâ) har gett männen manliga drag och kvinnorna kvinnliga drag. Allâh har skilt mellan mannen och kvinnan i utseende, karaktär, förstånd och religion utmed Allâhs (´azza wa djall) gränser. En kvinna som tycker att hon är fängslad i sitt hem går emot Allâhs (´azza wa djall) ord: ”Och stanna i ert hem.”(33:33)

Hur kan vi säga att något som Allâh har befallt är ett fängelse? Men det är som sagt ett fängelse för den som vill vara som en man. Annars består vistelsen i hemmet av glädje, blyghet, anständighet och ett långt avstånd från prövningar och männen. Om en kvinna går ut och ser stiliga och finklädda män och ynglingar gå klädda i fina kläder, prövas hon av män på samma sätt som män prövas av kvinnor.

Sålunda skall kvinnorna frukta Allâh och återvända till det deras Herre och Skapare och Hans sändebud har sagt till dem och till andra. De skall veta att de en dag kommer att få träffa Allâh och Han kommer då att fråga dem hur de har svarat sändebuden. De vet inte när de skall träffa Allâh. En kvinna kanske vaknar i sitt hem och sitt slott för att sedan gå kvällen till mötes i sin grav. Därför skall kvinnorna frukta Allâh och hålla sig borta från denna västerländska och förstörande propaganda. När västerlänningar har ätit upp det ruttna köttet, ger de oss dess senor och ben.Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5224.shtml
Källa: http://www.darulhadith.com/systrar/0_hemmet_kvinnofangelse.html

Publicerat: 2010-07-03 | 16:49:38
Det man bör säga innan man har samlagDet man bör säga innan man har samlag är:

 


”Bismillâh, Allâhumma djanibnâ ash-shaytân, wa djanib ash-shaytân mâ razaqtanâ””I Allâhs namn, Allâh skydda oss från djävulen, och skydda det du skänker oss från djävulen”

 

 

Han (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade (i betydelse): ”Om Allah bestämt att de två ska få barn, kommer shaytân inte röra vid barnet (skada det).” (Hadithen finns i: al-Bukhâri i sin Sahîh 9/187 och andra hadîthsamlingar.)

 

 


Av: Imâm al-Muhaddith al-Albâni rahimahullâh

Källa: Förkortat ur Âdâb uz-Zafâf fî Sunnatil-Mutahhara sid 98


Publicerat: 2010-07-03 | 16:22:57
Är det tillåtet för en kvinna att tala och råda en man om hon ser honom handlar felaktigt?

 


 


Fråga: Är det tillåtet för mig som kvinna att tala med en man och råda honom om jag ser honom handla felaktigt. Exempel på ett sådant beteende är att han kastar fimpar och servetter mitt på gatan.

 

 

Svar: Råd till muslimerna, påbud av gott och förbud av ont är föreskrivet för män och kvinnor. Allâh (ta’âlâ) sade:

 

”Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjudet det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmosan och de lyder Allâh och Hans sändebud. Dem skall Allâh visa barmhärtighet. Allâh är allsmäktig, vis.” [9:71]


Dessutom sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

 

”Den av er som ser något dåligt skall ändra det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med tungan. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det hör till den svagaste tron.” Rapporterad av Muslim i hans ”as-Sahîh”.

 

Om du ser orätt och det inte finns någon annan som kan fördöma det, så skall du fördöma det på ett fint sätt med kyskhet och anständig klädsel. Må Allâh vägleda alla.

 

 


Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=317034

Källa: http://www.darulhadith.com/systrar/z_kvinnan_fordomer_synder_oratt.html