Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-06-14 | 23:10:57
Om Sunnah Bönerna

 

Bok: Manhadj as-Sâlikîn
Författare: Sheykh Sa'di
Föreläsare: Abdul Wadûd, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah.


Info: Läsning ur sheykh Sa'dis fiqh bok "Manhadj as-Sâlikîn". Denna lektion handlar om bönen. Den tar bl.a upp de olika sunnah bönerna.

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=494


Publicerat: 2010-01-14 | 08:44:32
Nâwâfîl | Frivilliga böner

"... Min tjänare fortsätter att dra sig närmare till mig med frivilliga handlingar tills jag älskar honom."

Om vi vill att Allâh ska älska och förlåta oss för våra synder, så är det bästa sättet att följa Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) fotspår. Allâh sade i Koranen:

"Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig" Den som ber tolv rak'ahs av frivillig bön under dag och natt, kommer Allah att bygga åt denne ett hus i paradiset." [Sahih Muslim]

"Det första som människor kommer att ställas till svars av sina handlingar på Domedagen är deras bön. Om det är i gott skick, är han framgångsrik och har passerat. Om det är i dåligt skick, har man misslyckats och förlorat. Allah kommer då att säga: "Se om det finns några frivilliga böner som kan kompensera för bristen i hans obligatoriska bön!" [‘Sahih at-Tirmidhi'; 1/130]


Allah säger (hadith Qodsi):  [‘Fath al-Bari'; # 6502]

1.  Fajr:
"Två rak'ahs innan Fajr bönen är bättre än världen och allt som finns i det." [‘Sahih Muslim'; 1/501]

Aisha berättas att Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) aldrig var mer regelbunden och sträng i utförandet av någon nawâfil än dessa två rakahs (Sunna före) gryningen (Fajr) bön. [Berättat av Al-Bukhari och Muslim.]

2. Dhuhr:
"Den som är konstant och regelbunden i att be fyra rak'a före Dhuhr och fyra efteråt, kommer helvetetselden inte att röra honom." (Det går även bra att be 4 raká före och 2 efter.)

 


3. Asr: Aisha återberättar att Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sade: “Må Allah visa nåd till den som ber fyra innan Asr.” [Al-Bukhari]
4. Maghrib: Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) brukade be 2 rak'a efter maghrib bönen.
5. Isha: Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) brukade be 2 rak'a efter isha bönen.

Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sade: "O folk, be i era hem, för det bästa av böner är en människas bön i sitt hus, bortsett från de obligatoriska bönerna.""Min tjänare närmar sig inte Mig med något mer älskad för Mig än vad Jag har gjort obligatorisk för honom och Min tjänare fortsätter att dra sig närmare mig med frivilliga handlingar tills jag älskar honom. Och när jag älskar honom, är jag hans hörsel med vilket han hör, hans syn med vilket han ser, hans hand med vilken han griper och hans fot med vilken han går. Om han frågar mig, kommer jag att ge säkert till honom, och om han söker tillflykt i mig, kommer jag säkert att skydda honom."[3:31]

Så att be dessa sunnah böner hemma är bäst, men om man är en person som är mycket glömsk och om han har tänkt be dem hemma kommer man glömma och då inte be dem alls, så bör man be dem i moskén efter bönen.

6. Duha: Tiden för Duha bön är från den tidpunkt då solen har stigit till en viss höjd, förrän strax innan tiden för Zuhr bönen. Shaykh Ibn 'Uthaymeen  definierade det som en kvart efter att solen har stigit till tio minuter innan Zuhr bönen. Duha bönen är minst 2 rakah och högst 8.

7. Om någon går in i en moské, bör han utföra raka'ah innan han sätter sig:
Abu Qatada   berättas att Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sade: "Om någon av er kommer in i en moské, bör han be två raka'ats innan han sätter sig." [Berättad av al-Bukhari och Muslim]
8. Nattbön: Qiyaam al-Layl spelar en stor roll i stärkandet av ens tro och hjälper en att göra goda gärningar.

Allah sade i sin bok: [72:2-6] 

"BARA DE tror på Våra budskap som, när de läses högt för dem, faller ned i tillbedjan och lovprisar sin Herre, utan en skymt av högmod; de som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar [32:15-17]

"Och under natten vakar de i bön - ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp"[25:64] 

Från detta kan vi notera att fördelen av qiyaam al-Layl och dess goda konsekvenser kan inte ignoreras, det är ett sätt att undvika straff i Helvetet och uppnå Paradiset, och vi kan notera det stora välsignelse det medför att samtala med Allah. Må Allah göra oss bland dem som lyckas uppnå detta.

"Men de som fruktade Allah skall vistas i lustgårdar med [porlande] källor och där njuta av det som deras Herre har skänkt dem, därför att de [på jorden] gjorde de det goda och det rätta; de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn och i den tidiga gryningen bad de om Allahs förlåtelse för sina synder" [51:15-18]

Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sade:
"Den bästa bönen efter den obligatoriska bönen är bönen på natten." [Berättad av Muslim, 1163.]

Och han sade: "Du borde be qiyaam al-Layl, för det är vanan av de rättfärdiga som kom före dig och det tar dig närmare din Herre, och gottgör synder och förebygger överträdelser." (Rapporterat av al-Tirmidhi, 3549)

Amr ibn 'Absah   rapporterade att Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sade: "De närmaste Herren är till sin slav är i den senare delen av natten, så om du kan vara en av dem som minns Allah på den tiden, så gör det." (Rapporterad av al-Tirmidhi och al-Nisaa'i).

Yahyaa ibn Mu'aadh   sade: "Medicin för hjärtat är fem saker: att läsa Koranen och reflektera betydelsen, att ha en tom mage, be på natten (qiyaam al-Layl) att bönfalla Allah vid suhoor tid och sällskapa med rättfärdiga människor. "
9. Witr:

Tidpunkt: Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sade: "Allah har föreskrivit för er en bön (genom vilken Han kan öka din belöning), som Witr, Allah har uppmanat den [witr] åt er under tiden mellan 'Isha' bönen tills gryningen börjar."[Berättad av al-Tirmidhi, 425;]

Sunnah visar att om en person tror att han kommer att kunna komma upp i slutet av natten, är det bättre att försena den, eftersom bön i slutet av natten är bättre och vittnas (av änglarna). Men den som fruktar att han inte kommer att komma upp i slutet av natten bör be Witr innan han sover

Grundat på: Hadīth av Jaabir   som sade: Allahs sändebud (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sade: "Den som fruktar att han inte kommer att komma upp i slutet av natten, låt honom be Witr i början av natten, men den som tror att han kommer att kunna komma upp i slutet av natten, låt honom be Witr i slutet av natten, för bön i slutet av natten bevittnas (av änglar) och det är bättre." [Berättad av Muslim, 755.]

Antalet rak'ah: Det minsta antalet rak'ahs för Witr är en rak'ah, men Witr kan också vara tre eller fem eller sju eller nio.
10. Bön efter wudu:

"Den som gör tvagning - och gör det bra - sen ber två rak'ahs, och låter inte sitt sinne vandra i dem, då kommer Allah förlåta honom alla hans tidigare synder." [‘Silsilat al-Ahadith as-Sahihah'; # 6041] . .."

"Vaka [i bön] under natten, inte hela, men halva natten - eller förkorta denna tid något, eller förläng den - och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening. Vi inpräglar i ditt [hjärta] ord av stor vikt. Den nattliga [bönen] går med stadigare steg och dess ord ljuder renare…"

 Relaterad: Bönens utförande