Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-07-12 | 04:26:01
Missuppfattning: Muhammad skrev Koranen

 

 

Vid behandling av detta missförstånd är det intressant att notera att inga andra religiösa skrifter hävdar direkt till den Allsmäktiges ord i sin helhet så klart och så ofta som den heliga Koranen.

 

Som Koranen klart och tydligt säger: "om den var skriven av människan, skulle du ha hittat många avvikelser däri". (4:82)

 

Vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades, erkände araberna att språket i Koranen var unikt och att det skiljer sig från det språk som normalt används av Profeten Muhammad, frid över honom. Araberna på den tiden var kända för sin vackra poesi och Muhammad var känd som en analfabet! Koranen säger tydligt att Muhammad inte kunde läsa och skriva, så om detta inte var sant, skulle säkerligen hans samtida ha protesterat och förkastat honom. Det finns dock inga rapporter om detta. Visst fanns det människor som förkastade Muhammads budskap, precis som andra profeter avslogs, men ingen av detta skäl. Tvärtom, Muhammad, frid vare med honom, hade tusentals lojala anhängare och resultaten av deras insatser spred Islam från Spanien till Kina i drygt ett sekel!

 

Det är också intressant att notera att trots att Koranen inte är poesi, gav araberna mer eller mindre upp att skriva poesi efter att den uppenbarades. Man kan säga att Koranen är den del av arabisk litteratur par excellens - och Muhammads samtida insåg att de inte kunde utgöra det. Dessutom är det lätt att bevisa att Muhammad inte hade en stor del av de kunskaper som framförts i Koranen: t.ex. kunskap om historiska händelser, tidigare profeter och naturfenomen.

 

Koranen säger på flera ställen att Muhammad och hans folk inte kände till dessa saker - så igen, om detta inte var sant, säkerligen skulle hans samtida ha avslagit hans påståenden. Det räcker att säga att Koranen inte enbart är den mest memorerade och välbevarade skriften på jorden, den är också motstycke i vältalighet, spiritual effekt, klarhet i budskapet och renheten av dess sanning.

 

 


Källa: Salafipublications.com (Article ID : MSC010005)
Översatt från engelska av: mig (Jennifer)

Publicerat: 2010-07-10 | 21:01:34
Missuppfattning: Islam är en religion enbart för araber

 

 

Det snabbaste sättet att bevisa att detta är helt felaktigt är att konstatera det faktum att endast cirka 15% till 20% av muslimerna i världen är araber. Det finns fler indiska muslimer än arabiska muslimer, och mer indonesiska muslimer än indiska muslimer!

 

Att tro att islam enbart är en religion för araber är en myt som spreds av Islams fiender tidigt i sin historia. Detta felaktiga antagande bygger möjligen på att de flesta av den första generationen av muslimer var araber, Koranen är på arabiska och profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser) var en arab.

 

Men både Islams läror och utvecklingen av dess spridning visar att de tidiga muslimerna gjort allt för att sprida sitt budskap om sanningen för alla nationer, raser och folk. Dessutom bör det klargöras att inte alla araber är muslimer och inte alla muslimer är araber. En arab kan vara en muslim, kristen, Judisk, ateist - eller någon annan religion eller ideologi. Även många länder som vissa människor anser vara ”arabiska” inte är ”arabiska” alls - som Turkiet och Iran (Persien). De människor som bor i dessa länder talar andra språk än arabiska som modersmål och är av ett annat etniskt arv än araberna.

 

Det är viktigt att inse att från början av uppdraget av profeten Muhammad, frid vare med honom, att hans anhängare kom från ett brett spektrum av individer - det var Bilal, den afrikanska slaven, Suhaib, den bysantinska romaren, Ibn Sailam, den judiska rabbinen, och Salman, den persiska.

 

Eftersom religiös sanning är evig och oföränderlig, och mänskligheten är ett universellt broderskap, lär Islam att Allâh, den allsmäktiges uppenbarelse till mänskligheten alltid varit konsekvent, tydlig och universell. Islams sanning är avsedd för alla människor oavsett ras, nationalitet eller språklig bakgrund. Ta en titt på den muslimska världen, från Nigeria till Bosnien och från Malaysia till Afghanistan det är tillräckligt för att bevisa att islam är ett universellt budskap för hela mänskligheten - för att inte nämna det faktum att ett stort antal européer och amerikaner av alla raser och etnisk bakgrund är på väg in Islam.

 

 


Källa: Salafipublications.com (Article ID : MSC010003)
Översatt från engelska av: mig (Jennifer)

Publicerat: 2010-07-10 | 16:47:50
Missuppfattning: Muslimer dyrkar Muhammad

 

 

Enligt islamisk tro, var profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser) den sista av Allâhs sändebud. Han, liksom alla av Allâhs profeter och sändebud - såsom Noa, Abraham, Moses och Jesus - var bara en människa. Kristna kom till det felaktiga antagandet att muslimer dyrkar Muhammad genom att formulera en felaktig analogi – de (kristna) dyrkar Jesus så de antog att muslimer tillber Muhammad. Detta är en av anledningarna till att de kallade muslimer för det felaktiga namnet ”muhammedaner” i så många år!

 

Muhammad, liksom Jesus hävdade aldrig gudomlig status. Han kallade människor till att endast dyrka Allâh, den Allsmäktige och han (Muhammad) underströk ständigt hans mänsklighet så att folk inte skulle falla i samma misstag som kristna gjorde gällande Jesus. För att förhindra sin förgudning, sade profeten Muhammad alltid att hänvisa till honom som ”Allâhs Sändebud och Hans slav”.

 

Muhammad valdes till Allâhs sista budbärare - för att förmedla budskapet, inte enbart i ord utan att vara ett levande exempel på budskapet. Muslimer älskar och respekterar honom eftersom han var av högsta moraliska karaktär och han förde fram sanningen från Allâh - som är den rena monoteismen i Islam.

 

Även när Islam var i ett tidigt stadium uppenbarade Allâh att Muhammad ”sändes som en nåd till hela mänskligheten” - alltså att informera oss om att budskapet om Islam skulle bli mycket omfattande. Muslimerna strävar efter att följa de bästa exempel av Muhammad, frid vare med honom, men de dyrkar inte honom på något sätt. Dessutom lär Islam muslimerna att respektera alla Allâhs profeter och budbärare – men att respektera och älska dem betyder inte att man dyrka dem.

 

Alla sanna muslimer inse att all tillbedjan och bön måste riktas direkt och endast till Allâh, den Allsmäktige. Att säga att man dyrka Muhammad - eller någon annan - tillsammans med (sidan om) Allâh, den Allsmäktige, anses vara den värsta synden i islam. Även om en person påstår sig vara muslim, men de dyrkar och ber till andra än Allâh, den Allsmäktige, detta upphäver och tillintetgör deras islam.

 

Deklarationen om tron i islam gör det tydligt att muslimer får lära sig att dyrka endast Allâh. Denna förklaring är följande: ”Det finns inget gudomligt eller värt att dyrka utom Allâh, den Allsmäktige och Muhammad är Hans profet och Allâhs tjänare”

 

 


Källa: Salafipublications.com (Article ID : MSC010002)
Översatt från engelska av: mig (Jennifer)