Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:39:01
Vad är Islam? | Hur blir man Muslim?

 


 

 

Trosbekännelsen måste yttras muntligt för den som kan tala!

 

Till den verbala dyrkan hör uttalandet av monoteism som för övrigt också är den högsta. En person skall vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs tjänare och sändebud. Den som tror på det utan att uttala det har inte fått sitt liv och sin egendom skyddade.

Den som tror att Allâh är Skaparen som skänker uppehälle och håller allt inom Sin ordning och att endast Han har rätt att bli dyrkad men vägrar att uttala den monoteisiska trosbekännelsen, är inte Muslim förrän han uttalar trosbekännelsen. Om han förmår göra det och vägrar, avrättas han.

 

Grunden till monoteismen är att människan vittnar att endast Allâh (ta´âlâ) har rätt att dyrkas och att Hans profet är ett sändebud. Den som då förmår uttala detta men vägrar, skall alltså avrättas. En sådan person gagnas inte av att han innerst inne tror att endast Allâh har rätt att dyrkas.

 


Författare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjhî
Källa: Sharh Tathîr-il-I´tiqâd, sid. 42

Hur bekräftas trosbekännelserna?

Att bekräfta Tawhîd innebär att bekräfta trosbekännelserna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Att bekräfta trosbekännelserna innebär att filtrera religionen från avguderi, innovationer och synder. Sålunda bekräftas Tawhîd via tre faktorer:

 

1 – Att man håller sig borta från alla typer av avguderi; större, mindre och dold.

2 – Att man håller sig borta från alla typer av innovationer.

3 – Att man håller sig borta från alla typer av synder.

 

Baserat på detta bekräftas Tawhîd utmed två nivåer:

1 – Obligatorisk nivå.

2 – Rekommenderad nivå.

 

Vad den obligatoriska nivån beträffar, går den ut på att man lämnar det som är obligatoriskt att lämna. Följaktligen lämnar man såväl dolt avguderi som uppenbart, större som mindre. Dessutom håller man sig borta från innovationer och synder. Detta är den obligatoriska nivån.

 

Apropå den rekommenderade nivån, handlar den om att det inte skall finnas någon som helst typ av tendens till någon annan än Allâh (djalla djalâluh). Det betyder att hjärtat skall förlita sig på Allâh helt och hållet. Det skall inte vända sig till någon annan än Allâh. Till sist talar man för Allâhs sak, handlar för Hans sak och tycker och tänker för Han sak. Vissa lärda har talat om denna nivå och sagt att den går ut på att lämna det oskadliga för att skydda sig mot det skadliga.

 

På så sätt refererar bekräftandet av Tawhîd till bekräftandet av trosbekännelserna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.

 

Att det inte finns någon sann gud utom Allâh betyder att man enbart dyrkar Honom och håller sig borta från allt avguderi.

 

Att Muhammad är Allâhs sändebud betyder att man håller sig borta från synder och innovationer, ty trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud fordrar att man lyder hans beordringar, bekräftar hans underrättningar, undviker det han har förbjudit och endast dyrkar Allâh på det sätt som han har föreskrivit.

 

Den som då syndar, eller innoverar, utan att ångra sig för det eller få det förlåtet, har inte bekräftat den obligatoriska nivån av Tawhîd. Den som själv inte innoverar, men tycker att innovationer är goda, eller låter bli att fördöma innovationer, har inte heller bekräftat den obligatoriska nivån av Tawhîd.

 

De som befinner sig i dessa tillstånd hör inte till människorna som bekräftar Tawhîd. Detsamma gäller dem som praktiserar olika former av avguderi.

 

 


Författare: Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: at-Tamhîd li Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 33-34

Relaterat: Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
Relaterat: Trosbekännelsens Villkor
Relaterat: Vad är en Muslim?
Relaterat: Vilka är de 5 pelarna
Relaterat: Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?