Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-12-24 | 13:37:09
Vad är Islam? | Några av ahl-us-Sunnahs imamerProfeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sa i betydelse: "Det bästa folket är min generation, därefter de som efterträder dem och därefter de som efterträder dem." (al-Bukhârî, Muslim, Abu Dâwûd och at-Tirmidhî)

Ibn Taymiyyah: Vi kommer med sanningen och tror på den. Vi ljuger inte och vi förnekar inte sanningen.
Detta är Sunnahs imamers väg. (al-Minhadj 7/195)100-300 H / 700-900 e.kr.:
- Imâm al-Layth bin Sa´d
- Konflikten mellan Imâmerna al-Bukhârî och adh-Dhuhlî
- Imâm Muhammad ash-Shâfi´î
- Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî
- Imâm Ishâq bin Râhawayh
- Imâm Khalîfah bin Khayyât
- Imâm Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî
- Imâm ´Abdullâh bin Wahb
- Imâm ´Abdur-Rahmân bin Mahdî
- Imâm Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb
- Imâm Abû Thawr al-Kalbî
- Imâm Ahmad bin Sâlih al-Misrî
- Imâm Sa´îd bin Mansûr
- Imâm Wakî´ bin al-Djarrâh
- Imâm Yahyâ bin Ma´în
- Imâm ´Abdullâh ad-Dârimî
- Imâm Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân
- Imâm ´Abdullâh bin al-Mubârak
- Imâm al-Fudhayl bin ´Iyâdh
- Imâm Ibn Abî Shaybah
- Imâm Abû Hanîfah al-Kûfî
- Imâm Mâlik bin Anas
- Imâm Muhammad bin Jarîr at-Tabarî
- Några av de stora Imâmernas barnAllâh (azza wa-jall) säger vad som betyder:
"Fråga de som besitter kunskap om ni inte vet." (al-Anbiyâ 21:7)