Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:37:57
Vad är Islam? | Vad är en Muslim?

Say [Oh, Muslims]: "We believe in Allâh and that which has been sent down to us and that which has been sent down to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and to al-Asbât [the twelve sons of Jacob], and that which has been given to Moses and Jesus, and that which has been given to the Prophets from their Lors..." (Quranen 2:136)

"...De tror alla på Allâh och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: "Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!"
(Quranen 2:285)
- Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? (Mp3)
- Fullständig Tawhîd fordras för att vara Muslim
- Man lyder inte en skapelse
- Only those are believers who have believed in...
- Troende är enbart de som...
- Den troende säger: Vi hör och vi lyder