Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-10-07 | 20:28:33
Påminnelse | Sayings of the Salaf

Vilka var Salaf-us-Sâlih (de Rättfärdiga Företrädarna)?


Salaf-us-Sâlih var de tre första generationerna i Islâm. Den första generationen var Profeten Muhammad's (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) Sahâbah. Sahâbah var de som träffade Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam), trodde på honom och dog med Profetens (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) troslära. De största Sahâbah var bl a de fyra kaliferna Abu Bakr as-Siddîq, `Umar bin al-Khattâb, `Uthmân bin `Affân och `Alî bin Abî Tâlib (radhî Allâhu `anhum). övriga stora och ädla Sahâbah som är bra att känna till, är bl a `Abdullâh bin `Umar, `Abdullâh bin Mas`ûd, Sa`d bin Abî Waqqâs, bröderna Hasan och Husayn, Bilâl, `Abdullâh bin `Abbâs, Abû Mûsâ al-Ash`arî och Salmân al-Fârisî. Bland de kändaste och främsta Sahâbiyât (kvinnliga Sahâbah) var bl a profetens fruar, Khadîjah, `â'ishah, Umm Salamah och Zaynab bin Jahsh. Men också hans dotter Fâtimah, Bint-ul-Azwar, Sumayyah - den första kvinnliga martyren - och Asmâ' bint Abî Bakr (radhiyâ Allâhu `anhunna).


Den andra generationen av Salaf var de som träffade Sahâbah, följde dem, och dog med samma troslära som dem. Dessa kallas för Tâbi'ûn. Några av de stora Imâmerna från denna generation är Imâm Muhammad bin Sîrîn, Imâm `Atâ' bin Rabâh, Imâm Sa`îd bin Jubayr och Imâm Hasan al-Basrî (rahimahumullâh).


Den tredje generationen av Salaf är de som träffade Tâbi'ûn, följde dem och dog med samma troslära som dem. Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) sade om dessa tre generationer, "Det bästa folket är min generation, därefter de som efterträder dem och därefter de som efterträder dem." (al-Bukhârî, Muslim, Abu Dâwûd och at-Tirmidhî)



- Salafs oro över en underkänd Ramadhân
- 'Abdullah bin Malik bin Buhaina Al-Asdi: When the Prophet (Sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) prostrated
- Al-Hasan Al-Basrî: The Place of the Heart and the Tongue
- 'Abdullah b. Al-Mubârak: The scholar, the ruler, and your brother
- Al-Hasan Al-Basrî: The dunyâ distracts and preoccupies the heart and body
- ‘Abdullâh b. Al-Zubayr: Styles of Charity: Aishah and Asma
- Abdullâh b. Mas’ûd: How the Salaf studied the Quran
- Al-Hasan Al-Basrî: Knowledge transforms the student
- Imâm Al-Awzâ’î: A Morning with the Salaf
- 'Abdullaah ibn 'Umar: If you live until the evening...
- 'Aishah: Profeten ('alayhis-salam) slog varken tjänare eller kvinnor.
Abud-Darda': Jag älskar döden för att jag längtar efter min Herre.