Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2009-07-13 | 13:34:09
Tawhid | Allâhs särskilda rätt till dyrkan

”Människor! Dyrka er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni må frukta.
Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.”

(Soorah al-Baqarah (2): 21-22)


- Tre principer för att förstå Allâhs namn och egenskaper
- Människor! Dyrka er Herre, som har skapat er
- Lär känna Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och islams historia
- Profetens planer på att sprida islams budskap bortom Arabien
- Det största som Allâh har befallt är Tawhîd
- Förklaringen av De Tre Grunderna
- Guldkorn från Hadîth Mu'âdh
- Tawhîd for Children
- Om Tawhîd - monoteism - och varför det är det viktigaste.
- Ibn Rajab: Det finns inte någonting som kan rädda dig från elden utom Tawhîd
- The Surah of Tawhid
- Vaksamhet över ens Tawhîd
- Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
- Fullständig Tawhîd fordras för att vara Muslim
- Meningen med att sända profeterna oh sändebuden
- The Three Fundamental Principles
- Thalâthat-ul-Usûl  [De Tre Grunderna]
- Allâh, The One And Only True God
- The Belief in Allâh - What does is mean?
- Vem är Allâh?