Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-02-25 | 19:59:21
De Tre Grunderna - Del 1: Kännedom om HerrenDen första grunden – Kännedom om Herren

Av: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)

 

Så om det sägs till dig: Vem är din Herre? skall du säga: Min Herre är Allâh, Han som har gett mig och resten av skapelserna näring med Sin Välsignelse och Godhet. Det är Honom jag dyrkar och jag har ingen annan som jag dyrkar utom Honom.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande,

"Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre." (al-Fâtihah 1: 2)

 

Allting utom Allâh är en del av skapelsen och jag är en del av denna skapelse.

Så om det sägs till dig: Hur känner du till din Herre? skall du säga: Genom Hans Tecken och skapelser. Från Hans Tecken är natten, dagen, solen och månen. Och från Hans skapelser är de sju himlarna och de sju jordarna och det som finns i dem och det som finns mellan dem. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller inför månen, utan fall ned i tillbedjan inför Allâh som har skapat dem – om det är Honom ni vill dyrka." (Fussillat 41:37)


Och även Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen. Han låter natten svepa dagen – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Sannerligen är skapelsen Hans och befallningen tillkommer Honom. Välsignad vare Allâh, världarnas Herre!" (al-A´râf 7:54)


Herren är den ende som dyrkas i sanning. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Människor! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni må frukta [Honom]. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâh’s sida, då ni vet." (al-Baqarah 2:21-22)


Ibn Kathîr (rahimahullâhu ta´âlâ) sade, "Dessa objekts Skapare är Den som har rätt att dyrkas."


Några av de typer av dyrkan som Allâh har befallt är t ex Islâm, Îmân och Ihsân. Därmed även Du´â’, Khawf, Rajâ’, Tawakkul, Raghbah, Rahbah, Khushû´, Khashyah, Inâbah, Isti´ânah, Isti´âdhah, Istighâthah, Dhabh, Nadhr och andra utöver dessa, bland de typer av dyrkan som Allâh har befallt. Alla dessa tillkommer endast Allâh. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Alla moskéer hör till Allâh, så anropa därför ingen vid sidan av Allâh!" (al-Jinn 72:18)


Den som tillägnar och riktar några av dessa till någon annan än Allâh, är en Mushrik och en Kâfir. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars (existens) han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå dem väl som förnekar sanningen!" (al-Mu'minûn 23:117)


I hadîthen (beträffande Du´â’),

"Du´â’ är dyrkans stomme." Beviset (för Du´â') är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Er Herre säger: "Be till Mig, så skall Jag besvara er. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i Helvetet." (Ghâfir 40:60)


Bevis för Khawf är Hans (ta´âlâ) Yttrande,

"Ni skall inte frukta dem – frukta Mig, om ni är troende!" (Âl ´Imrân 3:175)


Bevis för Rajâ’ är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Låt var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre, leva ett gott och rättskaffens liv och inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!" (al-Kahf: 110)


Bevis för Tawakkul är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Och lita till Allâh, om ni är sanna troende!" (al-Mâ’idah: 23)


Och Hans Yttrande:

"Och den som litar till Allâh behöver inget annat [stöd]." (at-Talâq 65:3)


Bevis för Raghbah, Rahbah och Khushû´ är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "De tävlade om att göra gott och anropade Oss med hopp och fruktan och visade Oss stor ödmjukhet och undergivenhet." (al-Anbiyâ' : 90)


Bevis för Khashyah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Ni skall inte frukta dem – frukta Mig." (al-Mâ’idah 5:3)


Bevis för Inâbah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Vänd åter till Allah och underkasta er Honom." (az-Zumar: 54)

 


Bevis för Isti´ânah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Dig dyrkar vi och Dig anropar vi om hjälp." (al-Fâtihah 1:5)

 


Och i en hadîth: "Om du ber om hjälp, be då Allah o hjälp."


Bevis för Isti´âdhah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:


"Säg: "Jag söker skydd hos människornas Herre."" (an-Nâs 114: 1)


Bevis för Istighâthah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Ni bad er Herre om hjälp och Han bönhörde er." (al-Anfâl: 9)


Bevis för Dhabh är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allâh, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig." (al-An´âm 6:162-163)


Och från Sunnahn:

"Allâh förbannar den som slaktar för någon annans skull än Allâh’s."


Bevis för Nadhr är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "De som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt." (al-Insân 76:7)


 Relaterat: De Tre Grunderna - Del 2.

Relaterat: De Tre Grunderna - Del 3.

Ladda ner som pdf: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]


KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback