Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-06-05 | 14:23:18
Vår Da'wah!


 1. Vi tror på Allâh och Hans Namn och Egenskaper, precis som de nämns i Allâh's Bok och Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sunnah, utan förvridning (tahrîf), utan felaktig tolkning (ta'wîl), utan jämförelse med skapelsen (tamthîl), utan förliknelse med skapelsen (tashbîh) och utan förnekan (ta'tîl).
 2.  

 3. Vi tror på att om man tillber döda och söker hjälp från dem - och det samma gäller om man söker hjälp från de levande i något som bara Allâh är kapabel till att utföra - är polyteism (shirk) med Allâh. Samma sak gäller om man tror att olika sorters smycken och amuletter kan medföra någon nytta med Allâh, eller utan Allâh, är polyteism (shirk).
 4.  

 5. Vi tror på att de troende kommer se sin Herre i det Kommande Livet. Och vi tror på ash-Shafâ'ah och att Ahl-ut-Tawhîd (monotheismens folk) kommer komma ut ur Elden.
 6.  

 7. Vi älskar alla av Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sahâbah (radhî Allâhu 'anhum) och vi hatar de som talar mot dem. Vi tror på att om talar illa om dem, så talar man dåligt om Religionen, för det var de som framförde den till oss. Och vi älskar Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Familj (Ahl-ul-Bayt) med den sortens kärlek som är tillåten enligt Sharî'ah.
 8.  

 9. Vi älskar Ahl-ul-Hadîth (Hadîthen's folk) och alla från det Muslimska folkets Salaf från Ahl-us-Sunnah.
 10.  

 11. Vi avvisar 'Ilm-ul-Kalâm (kunskap genom teologisk retorik, filosofi etc.) och vi anser att det är en av de största anledningarna till att det Muslimska folket har splittrats.
 12.  

 13. Vi accepterar ingenting från fiqh-böckerna (förståelse), ingenting från tafsîr-böckerna (Qur'ân-tolkningar), ingenting från de antika historierna, ingenting från biografierna om Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam), förutom om det har blivit fastställt av Allâh eller av Hans Sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam). Vi säger inte att vi avslår dem och att vi inte behöver dem, utan vi accepterar ingen dom förutom med ett pålitligt bevis.
 14.  

 15. Vi skriver inte någonting i våra böcker, inte heller framför vi på våra lektioner, och inte heller predikar vi med något annat än med Qur'ânen och pålitligt hadîth. Och vi avvisar det som kommer från de många böcker och "rådgivare" vad gäller de falska berättelserna och svaga och påhittade hadîther.
 16.  

 17. Vi utför inte Takfîr (förklarar en Muslim för icke-Muslim) på grund av en synd, förutom om det är shirk med Allâh, eller att man lämnar bönen, eller Kufr (blasfemi). Vi söker skydd i Allâh från det.
 18.  

 19. Vi tror på att Qur'ânen är Allâh's Tal, den är inte skapad.
 20.  

 21. Vi tycker att det är obligatoriskt att man samarbetar med varenda Muslim som följer sanningen.
 22.  

 23. Vi anser att det är fel att man gör uppror mot de Muslimska makthavarna så länge de är Muslimer. Inte heller tycker vi att revolutioner uträttar något. Nej, de förstör samhället.
 24.  

 25. Vi anser att alla dessa närvarande partier är en anledning till Muslimernas splittring och svaghet.
 26.  

 27. Vi anser att Ikhwânî Muslimîn's kall (da'wah) inte är ett rättfärdigt kall (da'wah) som medför ett samhälles förbättring. Sannerligen är deras kall politiskt, inte religiöst. Det är också ett kall bestående av bid'a, därför att det är ett kall som är kall till fitnah (tumult), grundat på bid'a, och hela kallet är byggt på bid'a.
 28.  

 29. Vi råder de bröder som arbetar bland dem att lämna dem.
 30.  

 31. Vi begränsar vår förståelse av Allâh's Bok och Allâh's sändebuds (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sunnah med det Muslimska folkets Salaf's förståelse, och inte blint följande av deras individualister. Vi tar sanningen oavsett var den kommer ifrån. Och vi vet att det finns de som hävdar Salafiyyah, men Salafiyyah är fri från dem, därför att de medför till samhället det som Allâh har förbjudit.
 32.  

 33. Vi tror att politik är en del av Religionen, och de som försöker separera Religionen från politik försöker endast förstöra Religionen och sprida kaos. Det som har spridits i några av de Muslimska länderna att, "Religionen är till Allâh men staten är till människorna", är ett kall från icke-Muslimska tiden. Nej, utan allting tillhör Allâh.
 34.  

 35. Vi tror att det varken kommer finnas någon ära eller någon seger åt Muslimerna förutom om de återvänder till Allâh's Bok och till Allâh's sändebuds (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sunnah.
 36.  

 37. Vi hatar de närvarande partierna idag: det hedniska Kommunistpartiet, det hedniska Ba'thpartiet, det hedniska Nâsirîpartiet, det hedniska Socialistpartiet och det hedniska Râfidhîpartiet. Och vi tror att alla människor är uppdelade i två grupper: Allâh's grupp, och de är dem som fastställer Islâm's pelare och îmân's pelare. Och så finns även Shaytân's grupp, och de är dem som strider mot Allâh's Sharî'ah.
 38.  

 39. Vi motsätter oss de som underskattar Sunnah's kunskap och som säger att det inte är tid för Sunnah nu. På samma sätt motsätter vi oss de som underskattar att man utför gärningar efter Allâh's sändebuds (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sunnah.
 40.  

 41. Vi anser att ingen grupp har kapacitet att möta sina fiender, vare sig det är Râfidhî Shî'ah, eller Sûfiyyah o s v, förrän de har sann broderskap och att de är enade på denna trosläran.
 42.  

 43. Vi motsätter oss de som är arroganta och påstår att de som kallar till Allâh är "Wahhâbiyyah-agenter". Och vi vet att deras smutsiga avsikt är att skilja på det "vanliga" folket och de lärda.
 44.  

 45. Vi älskar vårt kall (da'wah) och vår troslära ('aqîdah) mer än oss själva, mer än vår egendom och vår avkomma. Så vi är inte beredda på att överge den för varken guld eller silver. Och vi säger detta för att ingen skall tro att de kan köpa vår da'wah. Politikerna vet detta redan och har därför gett upp på att köpa den från oss genom att skänka oss höga ställningar och pengar.
 46.  

 47. Vi älskar regeringarna i enlighet med det som är gott i dem, och vi hatar dem för det onda som de har. Och vi tillåter inte att man gör uppror mot dem, förutom om vi ser klar Kufr från dem i vilket vi har bevis från Allâh, och om vi är kapabla till det.
 48.  

 49. Vi accepterar råd från alla håll och vi vet att vi är Tulâb-ul-'Ilm (människor som söker kunskap). Vi har rätt ibland och fel ibland. Vi är okunniga ibland och kunniga ibland.
 50.  

 51. Vi älskar de närvarande 'ulamâ' från Sunnah. Vi hoppas att vi kommer få nytta från dem och vi är ledsna för att många av dem har gått bort.
 52.  

 53. Vi motsätter oss de Muslimska ledarna i deras enighet med Islâm's fiender, vare sig det är amerikanerna eller kommunisterna.
 54.  

 55. Vi motsätter oss det icke-Muslimska kallet, såsom nationalism eller Arabnationalism. Vi motsätter oss dem och vi anser att de är några av anledningarna till Muslimernas fall.
 56.  

 57. Vi tror hårt på att den som förnekar hadîtherna angående Mahdî, al-Masîh ad-Dajjâl och 'îsâ's bin Maryam återkomst, är vilseledd. Och vi menar inte Râfidhah Shî'ah's Mahdî. Nej, vi menar ledaren från Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Familj, från Ahl-us-Sunnah (Sunnah's folk), som kommer fylla världen med rättvisa, precis som den tidigare var fylld med orättvisa och förtryck. Och vi säger att han är från Ahl-us-Sunnah, därför att förbanna de ädla Sahâbah är inte rättvisa.
 58.  

 59. Detta var en kort blick på vår troslära och vårt kall. Att nämna dessa punkter med bevis skulle ha förlängt boken. Jag har dock nämnt deras bevis i boken "al-Makhraj min al-Fitnah". Så den som har någon invändning, så är vi beredda på att acceptera rådet om det är trovärdigt, och att avslå det om det är felaktigt, och att undvika det om det är ett envist avslag. Och Allâh vet bättre...


Författare: Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î (hafidhahullâh)
Källa: al-Makhraj min al-Fitnah
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/php_vardawah.html

Publicerat: 2010-11-12 | 07:08:29
Bid'ah inom religionen är två typerBid'ah inom religionen är två typer.

 1. Den första typen: Uttalanden som har att göra med trosläran: Som Tex al-Djahmiyyahs, M'utazilahs, Râfidahs samt andra vilsna gruppers utlåtanden och deras trosläror.


 2. Den andra typen: Bid'ah inom dyrkan ('Ibâdah): Som T.e.x. att dyrka Allâh med en sorts dyrkan som Han ej har föreskrivit, och detta kan delas upp i flera underkategorier.Författare: Sh Sâleh al-Fawzân
Bok: ’Aqidatu-Tawhîd
Relaterat: Anledningar för uppkomst av innovationer (bid'ah) i religionen

Publicerat: 2010-11-08 | 19:33:35
Anledningar för uppkomst av innovationer (bid'ah) i religionen


 1. Okunnighet inom religionens lagar.
 2. Följandet av lustar & begär (hawâ)
 3. Överdrift i åsikter och personer
 4. Efterliknandet av kuffâr


Författare: Sh Sâleh al-Fawzân
Bok: ’Aqidatu-Tawhîd
Relaterat: Bid'ah inom religionen är två typer

Publicerat: 2010-07-29 | 22:58:41
Det hör till Sunnah att man håller sig till al-Djamâ'ahLov och pris tillkommer Allâh som väglett oss till Islâm, förärat oss med den och låtit oss tillhöra det främsta samfundet. Vi ber Allâh om framgång i det Han älskar och är nöjd med samt skydd från det Han hatar och föraktar.


2 - Det hör till Sunnah att man håller sig till al-Djamâ'ah[2]. Den som inte vill tillhöra al-Djamâ'ah och skiljer sig från den, har tagit av Islâms snara från sin hals och är både vilseledd samt leder andra vilse.[2] Pl. Djamâ'ât. Grupp, samfund etc. 'Abdullâh bin Mas'ûd (radhiyâ Allâhu'anh) sade:

"al-Djamâ'ah är det som stämmer överrens med sanningen, även om du skulle vara ensam". (al-Hawâdith wal-Bid'a, sid. 22, av Abû Shâmah)

'Umar bin al-Khattâb (radhiyâ Allâhu'anh) sade:

"Håll fast vid al-Djamâ'ah och håll er borta från uppdelning. Sannerligen är Satan med den ensamme, medan han är längre bort från dem som är två." (Ahmad (1/18), at-Tirmidhî (2165), an-Nasâ'î i "al-Kubrâ" (9219) och (9226) m.fl.)
Källa: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah] sid. 5
Författare: Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin Khalaf al-Barbahârî
Översättare (och ev. noter): Abû Mûsa al-Albânî
Ladda ner boken: i PDF-Format

Publicerat: 2010-07-29 | 22:34:23
Islâm är Sunnah och att Sunnah är IslâmLov och pris tillkommer Allâh som väglett oss till Islâm, förärat oss med den och låtit oss tillhöra det främsta samfundet. Vi ber Allâh om framgång i det Han älskar och är nöjd med samt skydd från det Han hatar och föraktar.


1 - Håll fast vid din kunskap att Islâm är Sunnah[1] och att Sunnah är Islâm
och att den ene inte kan upprätthållas utan den andra.[1] Pl. Sunan. Väg, tradition etc. Shaykh Muhammad bin Sâlih bin 'Uthaymîn (rahimahullâh) definierade "Sunnah" på följande sätt:

"Språkligt betyder Sunnah "väg" och teologiskt betyder det "den troslära och de handlingar profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och hans följeslagare var upprättade på."" (Sharh Lum'at-il-I'tiqâd, sid. 40)
Källa: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah] sid. 5
Författare: Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin Khalaf al-Barbahârî
Översättare (och ev. noter): Abû Mûsa al-Albânî
Ladda ner boken: i PDF-Format