Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-03-31 | 22:01:23
Islamic Books

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu till den troende,

Alhamdulillahi rabbil alamin efter många om och men så har jag äntligen lyckats beställa mina böcker! Första gången jag betalar med bankkort via nätet. Simpelt NÄR man vet hur det funkar, haha. Vilka böcker beställde jag då?


En bok jag rekommenderar är Three Fundamental Principles of Islaam by Muhammad ibn Saalih Al-Uthaymeen. Även om jag redan har läst den så är jag bara tvungen att ha den hemma i bokformat!! Det är en standard bok som varje muslim borde ha i sin bokhylla. "This book is a clear explanation of that which we should all know about our religion. In fact it is a detailed answer to the three questions that we will all be asked in our graves, as such this book will prove to be beneficial for everyone. The author has firmly based his book upon the Qur'an and Sunnah."

Prophet's Prayer Described by Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani är även den att rekommendera då bönen är något som har en väldigt viktig och hög status i Islâm, utan bönen = inget Islâm! "A more scholarly description of the daily Prayer, this book would be considered a more advanced study of the daily Salat. With numerous references to classical sources, each aspect of Salat is presented from the lens of the time of the Prophet (Sallallaahu 'alaihi wa sallam) himself."

Jag längtar tills dem kommer, inshAllah!Köp: Three Fundamental Principles of Islaam by Muhammad ibn Saalih Al-Uthaymeen
Köp: Prophet's Prayer Described by Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani
Köp: Islamic Verdicts on the Pillars of Islam (2 Vol. Set) by Muhammad bin Salih Al-'Uthaimeen
Köp: Islamic Fatawa Regarding Women by Muhammad bin Abdul-Aziz Al-Musnad
Köp: Al-'Aqidah Al-Wasitiyyah (2 Vol. Set) by Muhammad bin Salih Al-'Uthaimin

Publicerat: 2010-03-31 | 09:41:02
Ingen bön, ingen Islâm


109 – al-Qâsim bin Mukhaymirah sade om Allâhs (´azza wa djall) Ord: ”Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse. (19:59)

”De försummade tiderna utan att lämna den. Skulle de däremot ha lämnat den, hade de varit otrogna (Kuffâr).”

 

110 – al-Miswar bin Makhramah sade: ”Efter att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) hade blivit knivhuggen, kom Ibn ´Abbâs in till honom. På morgonen väckte de honom och sade: ”Bönen! Bönen!” Då sade han: ”Ja. Den som inte förrättar bönen har ingen Islâm.” Sedan gick han ut medan blodet forsade.”


111 – Abû Dâwûd sade: ”Jag hörde Ahmad säga: ”Den som säger att han inte förrättar bönen, är otrogen (Kâfir).”

 


Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 141, Dâr al-Kitâb al-´Arabî

 


Publicerat: 2010-03-30 | 01:27:20
Tio Saker som tar en ur Islam

All pris och dyrkan hör till Allah, Världarnas Herre. Må frid vara över Allahs siste Budbärare och över de som följer hans vägledning.

 

Min Bror och Syster i Islam, Du måste vara medveten om att det finns saker som fullständigt nollställer din Islam. Var därför, insha’Allah, uppmärksam beträffande dessa.[1]

 

Vet att Allah (subhanahu wa ta'ala) har gjort det obligatoriskt för alla Sina tjänare att träda in i Islam och att hålla fast vid den, samt att vara på sin vakt mot den som går emot den. Han sände sin Profet Muhammad (sallallahu aleihi wa sallam) för att kalla till detta, och Han (subhanahu wa ta'ala) förkunnade att den som följer Profeten (sallallahu aleihi wa sallam) har blivit vägledd, samt att den som vänder sig bort från honom har i sanning gått vilse.

 

Allah (subhanahu wa ta'ala) varnade i flertalet verser för de saker som resulterar i avfall ur Islam, och för Shirk och Kufr i dess samtliga former.  De lärda har även i verken om bestämmelserna kring avfällingar ur Islam påpekat att muslimen kan falla ur Islam på många olika sätt som gör hans blod och pengar lagliga.

 

Bland de allra farligaste och vanligaste av dessa är tio saker som nämnts av Sheikh Muhammad Ibn Abdil Wahhab och andra lärda – må Allah visa dem alla Hans Nåd.

 

Här nedan nämner jag de för er på kortfattad vis – med korta förklaringar därefter, så att du må vara på din vakt dem samt varna andra för dess fara.

 

1. SHIRK – Att sätta upp någon vid Allahs sida

 

Allah (subhanahu wa ta’ala) säger:

 

”Allah gör Paradiset förbjuden för den som sätter medhjälpare vid Hans sida, och Helvetselden skall bli hans sista hemvist. För [dessa] syndare finns inga hjälpare.”

[al-Ma’idah 5:72]

 

Att kalla på de döda, att be om dras hjälp eller att ge dem gåvor eller slaktoffer är alla former av shirk.

 

2. Att ha någon slags mellanhand eller förmedlare mellan en själv och Allah

Att göra du’a (åkallan) till dem och att be dem förmedla hos Allah, och att förtrösta sig på dem  är att gå ut ur Islam – kufr.

 

3. Den som anser att polyteisterna[2] (mushrikeen) inte är icketroende

eller som har tvivel om deras icketro eller som tycker att deras väg är korrekt, den personen är själv icketroende – kafir.


4. Den som tror att någon annan vägledning är fullständigare eller bättre än Profeten Muhammads (sallallahu ’aleihi wa sallam)

eller att en annans lag är bättre än det som Profeten (sallallahu ’aleihi wa sallam) kom med är utanför Islam. Detta gäller även de som föredrar det Onda styrelseskicket (Tahgoot) framför Profetens (salallahu ’aleihi wa sallam) lag. Den som gör detta är en icketroende.

Under den rubrik faller även följande:

 

(a) Att tro att system och lagar som människor har uppfunnit är bättre än Islamisk Shariah (lag), till exempel;

- Att Islam är anledningen till att muslimer är bakåtsträvande

- Eller att Islam är inget mer än relationen mellan en muslim och Allah och att den inte skall blandas med några andra aspekter av livet.

 

(b) Att säga att tillämpningen av straffen som Allah har föreskrivit, såsom handhuggning av tjuven eller att stena den som begått äktenskapsbrott inte är lämplig för vår tid.

 

(c) Att tro att det är tillåtet att ge bestämmelser gällande Islamiska transaktioner eller lagfrågor, straff eller andra angelägenheter med något annat än det som Allah har uppenbarat som utgångspunkt. Detta även om personen kanske inte tror att sådana bestämmelser är överlägsna Shariah, för i och med detta så lagliggör denne någonting som Allah har förbjudit.

 

Det bör även kännas att den lagligförklarar det som är allmänkänt att var förbjudet i Islam, som t ex äktenskapsbrott, att dricka alkohol, transaktioner med ocker (ränta) eller att styra med annat än det Allah uppenbarade - Ijmaa’ (konsesus) gällande denne är att den personen är en kafir.

 

5. Den som hatar någon del av det som Allahs Budbärare (sallallahu ’aleihi wa sallam) kom med

och förklarat vara lagenligt. Denne har ogiltigförklarat sin Islam, även han/hon utför det han har föreskrivit. Allah den Högste säger (i betydelsen av versen):

 

”Därför att de känner motvilja mot det som Allah har uppenbarat – och så har Han gjort alla deras gärningar fruktlösa.

[Muhammad 47:9]

 

6. Den som förlöjligar någon aspekt av Islam

eller gör narr av Profetens Religion (sallallahu ’aleihi wa sallam), eller någon av dess belöningar eller straff blir en Kafir. Allah den Högste säger:

 

”Säg: Är era skämt alltså riktade mot Allah, Hans Budskap och Hans Sändebud? Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har förnekat den tro som ni förut bekände.”

[at-Taubah 9:65-66]

 

7. Att Utöva Magi

Det inkluderar också att genom svart magi, se till att en man börjar hata sin fru efter att ha älskat henne eller att fresta en person att utföra något han ogillar. Den som utövar eller är förnöjd med detta är utanför Islam. Allah den Högste säger:

 

Men dessa två [änglarna Harut och Marut] undervisade ingen [i magi] utan att först säga: ”Vi är bara en prövning och en frestelse, förneka därför inte tron.”

[al-Baqarah 2:102]


8. Att Stödja och Hjälpa Mushrikeen mot Muslimer


Allah den Högste säger:

”Troende! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de är varandras bundsförvanter – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Allah vägleder inte de orättfärdiga.”

[al-Ma’idah 5:51]

 

9. Någon som tror att det är tillåtet att avvika från Muhammads Shariah (sallallahu ’aleihi wa sallam)

är en kafir i enighet med det Allah (subhanahu wa ta’ala) säger :

 

”Om någon vill anta en religion förutom Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”

 [aal-Imran 3:85]

 

10. Att vända sig helt från Allahs Religion

Att varken följa eller lära sig dess regler och föreskrifter. Allah (subhanahu wa ta’ala) säger :

 

”Och vem är mer orättfärdig än den som , när han blir påmind om sin Herres budskap, vänder sig bort från dem? [Sådana] syndare skall Vi sannerligen låta känna på Vårt straff!”

[as-Sadjdah 32:22]


Det spelar ingen roll om dessa överträdelser görs på skoj, på allvar eller utav rädsla förutom under tvång. Muslimen bör därför vara på sin vakt mot och frukta att falla in i något av dessa.

 

Vi söker skydd hos Allah från dessa gärningar som medför Hans vrede och hårda straff.  


Vi ber Allah (subhanahu wa ta'ala) att vägleda oss till det som Han är nöjd och belåten med och att Han vägleder oss och alla muslimer till Hans Raka Väg.

 

Wa sallallahu ala Muhammad wa aalihi wa sahbih.

 


[1] Det bör observeras att trots att det finns mer än tio saker som nollställer Islam, har författaren valt ut dessa eftersom det råder Ijmaa’ kring dem, samt att alla andra orsaker som Fuqahaa’ har räknat upp har dess ursprung i dessa tio följande orsaker – och Allah vet bäst.

[2] Detta omfattar SAMTLIGA icke-muslimer.


Författare: al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baaz (d. 1420 H)

Källa: Majmou’ Fatawa wa Maqalaat

 Publicerat: 2010-03-30 | 01:00:49
Är det obligatoriskt att byta namn när man accepterat Islam?Fråga: Måste någon som nyligen accepterat Islam byta sitt namn till ett islamiskt namn?

 

Svar: Jag säger härmed till er att det inte finns någon bevis i Islamisk Lag som kräver att en som Allah väglett till Islam måste byta sitt namn, utom i fall då själva namnet har ett betydelse som går emot Islam, som t ex om den antyder dyrkan av andra än Allah. Till exempel; vissa kristna araber heter Abdul Masih, som betyder Kristus dyrkare. Dessutom, om namnet har en negativ betydelse är det bättre att byta det till ett namn med en mer positiv betydelse. Till exempel, ett namn som "Huzn" som betyder "Sorg" eller "Olycka" kan bytas till "Sahl" som betyder "Lugn" eller "Lätthet". Dock bör det påpekas att ändringen av ett namn som antyder dyrkan till annan än Allah är obligatorisk, medan det är endast rekommenderat att ändra andra namn. 

En annan sorts namn som bör ändras är namn som förknippas med kristna (eller andra religioner), som gör att den som hör namnet tror att personen i fråga är kristen. I detta fall är en ändring av namnet högst lämplig. 

Må Allah hjälpa oss att göra det som välbehagar Honom, och må Han skänka oss och er en klar förståelse av Religionen och fasthållande vid den.
Författare: al-Imam Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz
Källa: Fatawa Muhimmah lil-Muslim al-Jadid - sid 39
Föreläsning gällande ämnet: http://www.darulhadith.com/audio/tuhfat_ul_mawdud_ahkam-il-mawlud(09).mp3

Publicerat: 2010-03-29 | 09:29:53
Vad är domen för att leva med en make som har innovationer?

Fråga: De säger att det är tillåtet att begära Khul´ från sin make i fall han inte är så religiös. Stämmer detta? Är det obligatoriskt?


Svar: Om hans brister är okyskhet, utebliven obligatorisk bön eller fasta eller innovationer (Bid´ah), som Râfidhahs troslära och liknande, skall hon kämpa för att skilja sig från honom på alla möjliga sätt. Det är inte tillåtet för henne att leva med den här mannen om han inte kan bli bättre.


Om hans brister är att han syndar här och där, och i synnerhet då små synder, så är det inte obligatoriskt för henne att begära Khul´ från honom om han inte tvingar henne till förbjudna handlingar.Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)
Källa: al-Fatâwâ as-Sa´diyyah, sid. 369

Publicerat: 2010-03-22 | 10:30:35
Faran i att uttala sig utan kunskap

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu till den troende,

Något jag lärt mig under min tid som Muslim är att inte ge sig in i diskussioner och debatter utan kunskap. Vilket jag har märkt väldigt mycket den senaste tiden, att många gör, då man läst diskussioner mellan andra via kommentarer på andras bloggar etc. Detta är en påminnelse till oss alla!


 


Profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade i en autentisk hadith: “A-deeno Nasiha” (Denna religion är att ge goda råd).[Muslim]

Som ett råd och påminnelse först och främst till mig själv och sedan till alla, ville jag uppmärksamma er på några viktiga punkter beträffande “att svara på frågor gällande denna välsignade religion” som Allah välsignat oss med.

Detta gör jag i fruktan att folk utan varken auktoritet eller kunskap om Allah och Hans religion tar sig rätten att ge fatwa/domar (svar) utan att frukta de onda konsekvenserna som kommer utav detta, de onda konsekvenserna från att tala om Allahs religion i det man inte vet något om är många.

Ett allvarligt exempel på vilken enorm fara man kan utsätta sig själv för såväl som andra genom att tala om det man inte har klar insikt och kunskap om och sedan låta folket följa det man sagt, kan vi se i exemplet med judarna, Allahs azza wa-jall säger i Sin bok vad som betyder: "De tog deras rabbiner och munkar som sina Gudar vid Allahs sida..."[at-Tawbah 9: 31]

-Aidi Ibnu Hâtim (radhiallahu ánh) som var en före detta Jude sade;
"Allah säger att vi dyrkar våra rabbiner och munkar men det gör vi icke, Muhammad (sallalahu alaihi wa sallam) sade då -"Gör inte rabbinerna och munkarna det som Allah gjort halal till haram och det som Allah gjort haram till halal, och de (judarna) tar det sedan som sin religion, Aidi Inbu Hâtima sade då ”balla” (javisst) Muhammad (sallalahu alaihi wa sallam)  sade då -”detta var erat sätt att dyrka dom.” [Hadith Ahmad,Tirmidhee]

Imam al-Bukhari (rahimahullah) sade: ”Kunskapen är före yttrande och handling”.

Allah (azza wa-jall) säger i Sin bok vad som betyder: "Fråga de som besitter kunskap om ni inte vet." [al-Anbiyâ 21:7]

Att sätta sig på en nivå jämte Allah eller rent utav över Allah då man riskerar att göra tillåtet vad Allah gjort förbjudet eller göra förbjudet det som Allah gjort tillåtet är en utav de största synderna i denna Religion, och tyvärr är detta ett vanligt fenomen idag då majoriteten av muslimerna är johaal (ignoranta) och inte stannar upp och tänker sig för då de säger något om religionen som Allah väglett dem till, tvärtom är vi idag alltför snabba i att komma med svar.

Bör vi inte iaktta uttalandet från Ibn Mas'ood (radhiallahu ánh) som sade;
"Den som ger religiösa domar/regler till folket om allt som han frågas om är som den galne som bara pratar"[Rapporterad av Ibn ´Abdul-Barr och al-Khateeb i al-Faqeeh wal-Mutafaqqih, och av Aboo Khaithamah i al-´Ilm]

Och 'Alqamah (rahimahullah) sade: "Den av er som är mest ivrig i att svara på frågor är den som är mest ignorant"

Idag hör vi tyvärr alltför sällan yttrandet som så ofta sades av Profetens (sallalahu alaihi wa sallam)  följeslagare -"ALLAHU ’ALLAM" (Allah vet bast). Våra rättfärdiga Salaf brukade säga; "att säga Allah vet bäst är halva religionen".

Så jag rådger mig själv och mina bröder och systrar i Islam att alltid gå tillbaks till våra rättfärdiga Ulamah (lärda) och ge dem de rättigheter som Allah givit dem över oss. Eftersom Han (azza wa jall) har höjt dem i status och Gudfruktighet över oss, då Han säger (vad som översatt betyder);

"Allah höjer folket av kunskap i nivå..."[Surah Al-Mujadilah 58: 11]

”Kan de som vet likställas med de som inte vet?” [Surah Az-Zumar 39: 9]

"Säkerligen är de som verkligen fruktar Allah bland Hans tjänare folket av kunskap" [Surah Fatir 35: 28]

Profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade;
"Överlägsenheten hos en utbildad man över en okunnig [som tillber Allah] är lika tydlig som fullmånens sken som överglänser stjärnorna" Ibn Nuaym: al-Hilja 9:45, Al-Albani: Sahih al-Djami (4212).

Abdur-Rahmaan ibn Abi Laylaa (rahimahullah) sade;
"Jag mötte ett hundra tjugo personer från Ansaar av Profetens (sallalahu alaihi wa sallam) följeslagare, och då någon av dem blev tillfrågade om något beträffande Allahs religion så gjorde de allihopa sitt bästa för att slippa svara på frågan, och försökte sitt bästa i att få någon annan att svara på den, på grund av sin fruktan av att säga något som var fel" [Rapporterad av as-Daarimee och Ibn´Abdul-Bar i Jaami´]

Så om detta var inställningen till att svara på frågor om Islam hos profetens (sallalahu alaihi wa sallam) följeslagare som fostrats och undervisats av Allahs sändebud och som levde med honom (sallalahu alaihi wa sallam) för över 1400 år sedan och som var de bästa av alla människor, hur borde då inte våran inställning vara till detta, vi som lever idag 1423H, i en tid av ignorans i en tid av mörker och förnedring, en tid då al-ulama (de lärda) är få i antal men de ignoranta talarna är många.

Kom ihåg att profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade att;
"det kommer inte komma en tid-era, forutom att den är värre än den som den efterträdde" [al-Bukhari]

Låt oss reflektera över dessa saker och yttranden och ständigt ha det i vår tanke då vi talar eller tillfrågas om något gällande Allahs religion.
Och vet att om du inte har ett klart svar från någon av de lärda av ahlu-sunnah INKLUSIVE de bevis från Qur’anen och den autentiska sunnan som de använde sig av då de gav svaret! Så bör vi frukta Allahs vrede och straff som kommer vara över dem som säger saker om Islam som inte Allah givit grund för, och var inte rädda för att säga "Allahu ’allam".

Och kom ihåg profetens (sallalahu alaihi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allah och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].

Våra rättfärdiga Salaf brukade även säga; "Den som Allah vill väl för vägleder Han en till en lärd man av Ahlu-Sunnah"

Så låt oss vara bland dem som skyndar till arvtagarna av profeterna och vara nära dem och upprätthålla nära relationer till dem.

Vidare så vill jag även tillägga att jag inte på något sätt betvivlar att ni alla vill väl, ni vill uppmuntra till gott och ni önskar säkert alla det bästa för varandra muslimer så väl som (icke-muslimer d v s att Allah vägleder de som inte är vägledda till Islam) och detta är khair (gott) insha Allah och i enlighet med vad Allah och Hans siste profet (sallalahu alaihi wa sallam) uppmanat och beordrat oss med utan tvivel.

 

MEN...

Detta är inte tillräckligt eftersom Allah och Hans siste profet (sallalahu alaihi wa sallam) inte bara beordrat oss med “ikhlas” (uppriktighet) Han har aven beordrat oss med “Ittib’a” (följandet av Profeten) och utan dessa två grunder i ens handlande är de inte accepterade, och vi finner många verser som bevis för detta bl a:

"Säg [Muhammad]: ”Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [aal ’Imran 3: 31]

“Men den som trotsar Allah och Hans Sändebud och överträder de gränser Han har fastställt, han skall kastas i elden och förbli där till evig tid - ett förnedrande straff väntar honom."[an-Nisaa’ 4: 14]

“Den som lyder Sändebudet lyder Allah; och den som vänder honom ryggen
[bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem." [an-Nisa 4:79-80]

"Det som Budbäraren ger er, ta de; och det som han förbjuder dig avstå [från det], och frukta Allah; Allah straffar med stränghet." [al-Hashr 59:7]

"Låt dom som sätter sig emot Budbärarens befallningar ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar i denna värld och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv]." [an-Nur 24:63]

Och från profetens (sallalahu alaihi wa sallam) autentiska sunnah finner vi bl a som bevis för att det inte räcker med att ha god niyya(avsikt) i sitt handlande i denna religion finner vi den kända incidenten då tre sahaba (följeslagare) kom till Aishas (radhiallahu ánha) hem och frågade henne bakom en dörr om profetens (sallalahu alaihi wa sallam) beteende, efter att Aisha hade beskrivit vad hon hade att säga så tycke de att om detta var sättet av Muhammad (sallalahu alaihi wa sallam) som var Allahs siste profet (sallalahu alaihi wa sallam) så borde det krävas mer av dem, så en sade: “säkerligen skall jag fasta varje dag” den andre sade “och jag skall be hela natten” den tredje sade “och jag skall inte ingå äktenskap”.

Då profeten (sallalahu alaihi wa sallam) hörde detta blev han upprörd och krävde att de tre skulle komma till honom och han sade sedan till dem –“Jag fastar och jag bryter min fasta, jag ber om natten och jag sover även och jag ingår även äktenskap, och jag är ert sändebud och den bäste för er att följa, och den som inte följer min sunna är inte från mitt folk” [Muslim]

Vi finner även en autentisk athar från Ibn Mas’ood (radhiallahu ánh) då han tillrättavisade några av sahaba som gjorde dhikr (åminnelse av Allah) med stenar istället för med sina fingrar på högerhanden som är sunnah hur de sade: “Åh Abu Abdur-Rahman (Ibn Mas’ood) vi AVSÅG JU ENDAST GOTT” på vilket Ibn Mas’ood (radhiallahu ánh)  sade det kända uttalandet: “HUR MÅNGA ÄR DET INTE SOM AVSER GOTT MEN INTE UPPNÅR ANNAT ÄN DÅLIGT” [Sunnan Ad-Dharamee 1/79]

Så bröder och systrar i Islam, här ser vi ett exempel på hur “tre sahaba” som var mycket bättre än oss och närmare vägledning än oss, alla ville “göra något gott” och utan tvivel var deras avsikt god, de ville alla göra något gott och komma närmare Allah (tabaraka wata’ala) MEN var detta tillräckligt NEJ! Varför? För att de inte hade “ittibah” (följandet) i vad de gjorde.

I avslut säger jag följande och all framgång är med Allah, att jag med detta vill poängtera att det alltså inte räcker med att man har god avsikt då man hjälper folk, snarare om man vill hjälpa någon inklusive sig själv så måste vi gå tillbaka till vår älskade profets (sallalahu alaihi wa sallam) sunnah och från att gå tillbaka till sunnan av al-mustafa ibn Abdillah (sallalahu alaihi wa sallam) är att vi rådfrågar de lärda i det vi inte vet, och då vi själva inte besitter mycket kunskap inte ger svar på det vi inte har klara bevis för, och vad är bevis jo: vad Allah säger vad Profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade och vad de lärda från förr och idag bland ahlul-sunnah har sagt och säger. Och vi stannar där de stannade bi mash-iatIllah.

En av våra rättfärdiga salaf sade i ett mycket vackert och känt uttalande:
"Ha tålamod med Sunnan och stanna där folket förre dig stannade, tala om de saker de talade om och säg det som de sade och håll dig borta från det som de inte talade om och säg inte det som de inte sade och sträva efter att stadigt följa vägen som Salafus-Salih (de tre första generationerna av muslimer) följde därför att det som var tillräckligt för dem är tillräckligt för er"

Jag ber Allah (azza wa-jall), att Han vägleder oss till den kunskap och de handlingar som är omtyckta av Honom, och att Han gör oss bland dem som ger de lärda deras givna rättigheter över oss, säkerligen så finns det ingen framgång i detta eller nästa liv förutom med Allah, Skaparen av himmelen och jorden och allt där emellan.Källa: Skrivet av Abdulraoof -Abu Hudhayfah- al-Andanosi

Publicerat: 2010-03-21 | 22:15:29
Sanningen om Râfidhah a.k.a Shi'a
Titel: Sanningen om Shi'a
Föreläsare:
Abu Adam


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=368
Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=367
Djupare förklaring om Râfidhah (Shi'a): http://www.darulhadith.com/mp3_rad_rafitha.html

Relaterat:
Några citat från de tidigaste och mest högaktade shiitiska källorna, från boken Haqiqat Ash-Shia av Ihsan Ilahi Zahir

Publicerat: 2010-03-20 | 22:06:11
Rekommenderad bok att läsa: Explanation of the Three Fundamental Principles of Islaam
This book is a clear explanation of that which we should all know about our religion. In fact it is a detailed answer to the three questions that we will all be asked in our graves, as such this book will prove to be beneficial for everyone. The author has firmly based his book upon the Qur'an and Sunnah.Finns att köpa här: http://store.dar-us-salam.com/product/R53.html

Publicerat: 2010-03-20 | 13:13:05
Kvinnans position när hon leder bönen
Om en kvinna skall leda andra kvinnor i bönen, är det Sunnah att hon står i mitten av raden. Det rapporteras från ´Â’ishah och Umm Salamah.

Om hon ber med en andra kvinna, står hon till höger om den kvinnliga Imâmen. Om hon i stället ställer sig bakom henne, så är handlingen tillåten. En kvinna får nämligen stå helt ensam när hon förrättar bönen, vilket bevisas i Anas hadîth [1].

[1] Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp för att be. Jag och ett faderlöst barn radade upp oss bakom honom och bakom oss stod kvinnan. Därefter förrättade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två Rak´ât med oss.” (al-Bukhârî och Muslim)Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Kâfî (1/192)

Relaterat: Kvinnans färg på klädseln under bönen
Relaterat: Kvinnans höga läsning i bönen

Publicerat: 2010-03-17 | 22:15:37
The Quran 22:77


Publicerat: 2010-03-16 | 09:00:43
The one who knows most of the Qur'aan should lead the prayerQuestion:


What is the correct explanation for the Prophet's saying: "The one who knows the most Qur'aan should lead the people in prayer…"?


Answer:

First of all, the hadeeth is found in Saheeh Muslim. The correct stance with regard to its meaning is to take it in its literal sense. And it is the memorization of the Book of Allaah and proficiency in reciting it, contrary to what some people believe it to mean, such as understanding it, even though there is no recitation and memorization.

What directs us to this understanding is the hadeeth [in Saheeh Al-Bukhaaree] of the young companion 'Amr Ibn Salimah, who was the Imaam for his people in spite of him being the youngest amongst them. This was because he was the one who had memorized the most from the Book of Allaah amongst them. And there is not mentioned in this hadeeth what indicates something else by which this companion became distinguished, other than the recitation and the memorization, without the mention of understanding it.

This is especially the case since, commonly, it is very rare for the one who has memorized the most to not be from among those who possess understanding of it, let alone be from those ignorant of Fiqh. And this is quite clear, all praise be to Allaah.


Källa: Shaykh Naasir ud-Deen al-Albaanee
Källa: Al-Asaalah No. 4
Källa: http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=84

Publicerat: 2010-03-10 | 13:11:09
Kvinnorna är i större behov av att söka kunskap än männenTitel: Ahkâm-un-Nisâ'
Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Info: Fiqh: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî finner att kvinnorna är i större behov av att söka kunskap än männen. Därav denna bok i vilken han förklarar viktiga kunskaper som en kvinna skall ha kunskap om.


Källa: http://www.darulhadith.com/mp3_Ahkam-un-Nisaa.html

 


Publicerat: 2010-03-09 | 21:18:11
Ser bloggen konstig ut?

As salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu till den troende,


Ser bloggen konstig ut?
Tryck F5 eller uppdatera sidan.
Ser det fortfarande konstigt ut kan det bero på din webbläsare.

Publicerat: 2010-03-09 | 01:26:40
Kunskap går före tal och handling.

As salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu till den troende,
Har haft ett litet avbrott från bloggandet, då jag sökt kunskap om min religion Islaam. Alhamdulillah.
En ny bättre och uppdaterad version av min blogg kommer att komma upp inom kort. So stay toon InshAllaah. Under tiden rekommenderar jag er att lyssna på föreläsningen nedanför detta inlägg "Ash - Shari'ah" för att få en bättre kunskap och förståelse om vad Islaam är och innebär. På återseende, InshAllaah.

Publicerat: 2010-03-05 | 21:56:05
Salafs troslära på ett detaljerat sätt

 


Författare:
Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ
Info: ´Aqîdah: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî förklarar i sitt mästerverk ”ash-Sharî´ah” Salafs troslära på ett detaljerat sätt.

 

Källa: http://www.darulhadith.com/mp3_ash-shariah.html
Troslära | Aqîdah


- Vår Da'wah!
- Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? (Mp3)
- Alla påstår att de följer Sunnah. Vilka är Ahl-us-Sunnah? Hur vet man det?
- Bid'ah inom religionen är två typer
- Anledningar för uppkomst av innovationer (bid'ah) i religionen
- Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ahs Troslära
- Detta varnade Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för.
- Love for the Salaf is a sign of the Sunnah!
- Introduction To The Salafi Da'wah
- The Salafi Da'wah
- Om att lära sig trosläran på ett par minuter
- Ingen skillnad mellan ´Aqîdah och Manhadj
- Vilka var Salaf-us-Sâlih (de Rättfärdiga Företrädarna)?
- Kunskap om trosläran är den ädlaste kunskapen
- Shaykh Falah ibn Ismâ´îl: Den sanna vägen och kunskapens källor
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den ärvda kunskapen
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den räddade gruppen

 


Publicerat: 2010-03-03 | 09:22:04
Hur var första dagen med hijab?

As salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu,
Alhamdulillahi rabbil alamin, Lov och pris tillkommer Allah världarnas herre! Im so happy, att jag vågat gå emot alla andras åsikter och fördomar. I feel free! Jag har friheten att välja hur jag ska se ut och hur jag ska klä mig. Och jag väljer att se ut som en muslim trotts allt hat och fördomar som finns emot de. Min mamma reagerade lite smått när jag kom med hijab under min hoody luva i helgas. Hon frågade försiktigt om jag hade börjat använda den på jobbet. Jag sa nej... inte än, men jag använder sjal, knuten bak i nacken. Hon frågade även om de hade sagt nått på jobbet och om de hade get några kommentarer på att "om du har de på sig så får du inte jobba här längre"... Jag svarade nej, hade dem sagt de hade jag stämt dem för diskriminering! Men alhamdulillah, de slipper jag göra. Min mamma var väl fortfarande lite skeptiskt, men med tiden så inser hon, inshAllah.
Hur var första dagen på jobbet med korrekt hijab?

- Alhamdulillah, shaytan var på mig hela morgonen men väl efter lunch hade han så gott som gett upp. Detta stärkte definitivt min iman, alhamdulillah! När jag väl kom igång med mitt arbete så märkte jag inte ens av att jag hade den på huvudet i och med att jag tagit det stegvis och är nu van vid att ha nått på huvudet en hel arbetsdag. Och det känns skönt för nacken att slippa den där knuten, haha! Alhamdulillah.


Hur var reaktionerna från dina kollegor?


- Alhamdulillahi rabbil alamin, i och med att jag tagit det stegvis så tror jag inte det var en sånt stor föränding, mer än att de nu kan vara säkra i sina tankar på att jag nu definitivt är muslim. Men som vanligt så har de inte sagt nått... snarare tvärtom, det tystnar när man kommer och undviker väl ögonkontakt men även de börjar dem lägga av med. Eller så är dem extra trevliga och snälla - nästan läskigt! Men de har slutat helt med muslim skämten - har inte hört någon än... vem vet de kanske gör de backom ryggen, men det är deras handlingar inte mina. Men fortfarande är jag förvånad att ingen frågat mig av nyfikenhet mer än chefen, när vi satt i utveckligsmöte. Men i övrigt bryr jag mig faktist inte längre vad dem tycker eller tänker om vad jag har på mig, i början när jag började använda sjal runt halsen och långarmat när det var varmt ute så grav dem mig massa kommentarer, men nu vågar de inte säga nått. Som vanligt så är de ju bara ett av shaytans fula knep att få en att gå vilse.


Hur känns de nu i efterhand?

- Alhamdulillah, en mycket stor tyngd har lämnat mina axlar. Jag är på rätt väg, inshAllah. Att göra något samtidigt som man vet att det går emot islam, kan få en att må extremt dåligt. Samtidigt som jag är glad och stolt över mig själv är jag även förvånad, jag trodde seriöst jag skulle misslyckas i sista stund och ta av mig den innan jag gick in på jobbet. Men jag glömde bort att den var där. Det var inte fören jag såg mig själv i glasfönstret som jag insåg "shit...!? de kommer fatta att jag är muslim på riktigt..." Alhamdulillah, Allah hjälpte mig att hålla shaytan borta från mig.

Kan jag gå till jobbet med en svart hijab, kan jag gå till jobbet med vad som helst på huvudet, alhamdulillah! Haha, dock känns det som jag är den ända muslimska kvinnan på hela berga området! All eyes on me... Kanske finns det någon som tänker - "tänk om jag var lika stark som hon", eller "tänk om jag också kunde våga gå emot strömmen utan att tänka på vad andra skulle tänka och tyck". ALLAHU AKBAR! one day they will, inshAllah!


Hur reagerade dina föräldrar?

- Alhamdulillah, än så länge så vet inte min mamma om att jag går med hijab till jobbet, men jag tror hon fatta att jag tänkte börja använda den i och med att jag kom till henne med hijab i helgas. Min pappa kom oväntat in på kontoret igår - vilket jag inte alls var beredd på men han sa inget speciellt. Efter jobbet när han kom och hämtade mig så såg han väl lite fundersam ut, men han sa inget, han viste väl långt inom sig redan då jag tog på mig min "knut" att jag en dag skulle gå runder med hijab. Så han har väl accepterat mig som jag väljer att leva. Alhamdulillah!


Vad är nästa mål?

- Alhamdulillahi rabbil alamin, nästa mål är väl att satsa på att bära abaya därefter niqab inshAllah.
Skaffa familj och flytta till ett muslimskland, inshAllah.

 


Publicerat: 2010-03-02 | 10:43:28
This may be it... This may be the end...

As salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu,

This may be the end of my hijab trip... vad menar jag med det?
Igår satt jag och lyssnade på en föreläsning gällande troslära, att det inte är enbart det som är i hjärtat som räknas inför Allah. Ens ord och handlingar har även de en stor betydelse och utan de blir det ingen helhet. "Du kan ha hijab i ditt hjärta - men du använder de inte" var meningen som fick mig att tänka. Vi ska inte enbart stå inför Allah med vår avsikt och det vi har i hjärtat utan även våra handlingar oavsätt om de är goda eller onda.


"Allah dömer er inte utifrån era kroppar och utseende, men Han granskar era hjärtan och tittar på era gärningar." [Muslim]

Igår hamnade jag väldigt långt in bland mina tankar och ställde frågor till mig själv som jag försökte svara på "Vad vill jag? Vet jag vad jag vill?" och alhamdulillah jag vet vad jag vill. InshAllah så blir de så. "Jag vet vad jag vill och det är att dyrka Allah och praktisera som en muslim och leva som en muslim fullt ut, and that is never going to happen om jag bara står och tycker synd om mig själv...".

Men jag är ändå tvungen att ta steget själv, jag kan inte förväntat mig att någon ska hålla mig i handen. Så imorse tog jag mitt sista steg inom min hijab resa, inshAllah, jag var tvungen att bevisa för mig själv att detta är något jag tror på och vill följa korrekt, utan att någon annan ska vara inblandad så att jag inte kan komma i efterhand och tvivla på mig själv om jag verkligen gjorde de för mig själv eller inte. En sådan sak för mig är väldigt viktig och det är nog därför det tagit så långtid att ta sig hit... jag besegrade shaytan till slut! Allahu Akbar!

For your information som inte fattat de än:
Jag gick till jobbet med korrekt hijab - alhamdulillah. "Håll dig borta från speglen - shaytan är där" Var något jag sa till mig själv hela morgonen och jag trodde seriöst inte jag skulle gå hela vägen.

La Ilaha Ilallah - Det finns ingen värd att dyra förutom Allah!

ps. Jag har fortfarande inte fattat de...