Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-30 | 20:51:19
Vad är Islam? | Vem är Muhammad (Sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)?

- Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? (Mp3)
- Profetens dygder och unika egenskaper
- Den Förseglade Nektarn - En biografi av profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser)
- Detta varnade Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för.
- Profetens planer på att sprida islams budskap bortom Arabien
- Bevis för att den är lydig mot sändebudet träder in i Paradiset
- Bevis för att den är olydig mot sändebudet hamnar i Elden
- Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sa...
- IslamsProfet.se
- Missuppfattning: Muslimer dyrkar Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)
- Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär
- I skuggan av Budskapet och Profetskap
- The Companions of the Prophet (Sallallahu alayhi wa sallam)
- Muhammads - över honom vare Allâhs frid och välsignelser - födelse och de fyrtio åren före Profetskapet
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 2
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 1
- ProfetensBudskap.se
- Muhammads - över honom vare Allâhs frid och välsignelser - härstamning och familj
- Profetens budskap förklarar sanningen inom religionens grunder och förgreningar
- A Glimpse of the Life of Prophet Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)
- Profeten (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) slog varken tjänare eller kvinnor.
- The Mercy of Prophet Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)

Publicerat: 2010-04-29 | 23:16:55
Aspekter av det förislamiska samhället

ARABERNAS SOCIALA LIV
Det arabiska samhället uppvisade en social brokighet med olika och heterogena sociala skikt. Kvinnans status inom aristokratin utmärktes av en avsevärd grad av aktning. Hon åtnjöt en betydande andel fri vilja och hennes beslut sattes allt som oftast i verket. Hon var så högt omhuldad att det mycket lätt kom till blodspillan då det gällde att försvara hennes ära. Hon var i själva verket den mest avgörande faktorn för blodig strid eller vänskaplig fred. Dessa privilegier oaktat var familjesystemet i Arabien helt och fullt patriarkalt.

Äktenskapskontraktet låg helt i händerna på kvinnans juridiska förmyndare vars ord när det gällde hennes äktenskapliga status aldrig kunde ifrågasättas.

 

Å andra sidan fanns sociala skikt där prostitution och oanständighet grasserade och var i full verksamhet. Abu Da'ûd rapporterade med stöd hos 'Aishah fyra typer av äktenskap i det förislamiska Arabien: Den första liknade nutida äktenskapliga procedurer under vilka en man ger sin dotter i äktenskap till en annan man efter att man har kommit överens om en hemgift. Den andra typen innebar att den äkta mannen efter sin hustrus menstruationsperiod skickade henne att sammanbo med en annan man i syfte att bli havande. Efter befruktningen kunde mannen om han så önskade ha sexuellt umgänge med henne. En tredje typ gick till så att en grupp på mindre än tio män hade sexuellt umgänge med en kvinna. Skulle hon bli havande och föda ett barn skickade hon efter dessa män och ingen tilläts vara frånvarande. De anlände tillsammans till hennes hem. Kvinnan sa: "Ni vet vad ni har gjort. Jag har fött ett barn och det är ditt" (här pekade hon ut en av dem). Den utpekade mannen var tvungen att acceptera detta. I den fjärde typen hade en mängd män sexuellt umgänge med en viss kvinna (en prostituerad). Hon hindrade ingen. Sådana kvinnor placerade vanligen en speciell flagga vid sina portar för att bjuda in den som så önskade. Skulle denna kvinna bli gravid och föra ett barn samlade hon ihop männen och en sierska berättade vems barnet var. Den utnämnde fadern tog emot barnet och förklarade det som sitt eget. Då profeten Muhammad - över honom vare Allâhs frid och välsignelse - förkunnade Islam i Arabien ogiltigförklarade han alla dessa former av sexuell kontakt med undantag för det nu gällande muslimska äktenskapet.[1]

Kvinnor följer alltid sina män i krig. Segrarna hade fritt sexuellt umgänge med sådana kvinnor men för de barn som blev resultatet följde livslång vanära.
Förislamiska araber hade ingen begränsning för antalet hustrur. De kunde äkta två systrar på samma gång eller till och med sina fäders hustrur såvida de var frånskilda eller änkor. Skilsmässa låg i mycket stor utsträckning i händerna på den äkta mannen.[2]


Utomäktenskapliga förbindelser var vanliga inom i stort sett alla sociala klasser med undantag för ett fåtal män och kvinnor vilkas självrespekt förhindrade dem att begå en sådan handling. Förhållandena för fria kvinnor vad långt bättre än för slavinnor vilket utgjorde den största katastrofen. Det förefaller som om den stora majoriteten av förislamiska araber inte kände sig förlägna över att begå denna obscenitet.

 

Abu Da'ûd rapporterade:

 

En man ställde sig upp framför Profeten Muhammad - över honom vare Allâhs frid och välsignelse - och sade:

 

"O, Allâhs profet! Den pojken är min son. Jag hade sexuellt umgänge med hans mor under den förislamiska perioden."

 

Profeten - över honom vare Allâhs fris och välsignelse - sade:

 

"I Islam står ingen till svars för förislamiska händelser. Barnet tillhör den på vars säng det föddes och stening är äktenskapsbrytarens lott."[3]


Vi kan se att tillvaron i Arabien med avseende på den förislamiska arabens förhållande till sin avkomma var paradoxal och visade upp en dyster bild av kontraster. Under det att vissa araber höll barnen varmt om hjärtat och ömt vårdade dem begravde andra sina döttrar levande på grund av att en bedräglig fruktan för fattigdom och skam hängde tungt över dem. På grund av det trängande behovet av manlig avkomma för att skydda mot fiender kan förekomsten av barnamord emellertid inte ses som oåterkalleligen grasserande.

En annan aspekt av arabens tillvara som förtjänar att nämnas är beduinens djupt rotade känslomässiga bindning till sin klan. Familjer eller kanske hellre stamheder var en av de starkaste passionerna inom honom. Doktrinen om blodsenhet som den princip som knöt araberna samman i en social enhet formades och understöddes av stamhedern.

 

Det obestridda mottot var:

 

"Stöd din broder oavsett om han är en förtryckande eller en förtryckt."


De beaktade inte det islamiska tillägg vilket slår fast att stöd till en förtryckande broder handlar om att hindra honom från synd.

Hunger efter ledande positioner och en passionerad känsla för ädel tävlan resulterade trots härstamning från en gemensam förfader ofta i bitter krigföring mellan stammar. I detta avseende utgör de fortsatta blodiga konflikterna mellan Aws och Khazraj, ’Abs och Dhubyan, Bakr och Taghlib etc. slående exempel.

Beroende på ständigt återkommande utnötningskrig mellan stammar var relationerna dem emellan bräckliga och svaga. Djup hängivenhet för religiösa vidskepelser och vissa högt respekterade seder tyglade emellertid deras impulsiva tendens att stilla sin blodtörst. I andra fall var det motiven till och respekten för allianser, lojalitet och beroende som lyckosamt kunde frambringa en anda av nära förbindelser och undanröja grundlösa orsaker till dispyt. En hävdvunnen sed att inställa fientligheter under de förbjudna månaderna (Muharram, Rajab, Bhul-Qa'dah och Dhul-Hijjah) fungerade bra och tillhandahöll en mojlighet att tjäna ett levebröd och samexistera i fred.


Vi kan sammanfatta den sociala situationen i Arabien genom att säga att den förislamiska periodens araber famlade i mörker och okunskap, intrasslade i ett nät av vidskepelser som förlamade deras sinne och drev dem att framleva djuriska liv. Kvinnan var en handelsvara och betraktades som ett stycke själlös egendom. Relationer mellan stammar var bräckliga. Girigheten efter rikedom och förande av gagnlösa krig var de huvudsakliga mål som styrde ledarnas självcentrerade strategier.

 

DEN EKONOMISKA SITUATIONEN
Den ekonomiska situationen löpte i linje med den sociala atmosfären. De arabiska levnadssätten illustrerar detta fenomen tämligen klart. Handel var det vanligaste medlet för att säkra livets behov. Handelsresorna kunde inte fullföljas såvida inte karavanvägarnas säkerhet och stammarnas fredliga samexistens var tryggade - två oavvisliga krav som i Arabien olyckligtvis inte var uppfyllda annat än under de förbjudna månaderna under vilka araberna höll sina sammankomster i 'Ukaz, Dhil-Majz, Mijannah och på andra ställe.


Industriliknande verksamhet var främmande för det arabiska psyket. Det mesta var den tillgängliga sticknings- och garvningsindustrin i Arabien utfördes av människor från Jemen, Hîrah och gränsområdena mot Syrien. I Arabien förekom en del jordbruk och boskapsskötsel. I stort sett alla arabiska kvinnor var sysselsatta med garnspinning men också den hotades ständigt av krig. På det stora hela var fattigdom, hunger och otillräcklig klädsel de ur ekonomisk synvinkel förhärskande kännetecknen i Arabien.

 

ETIK
Vi kan inte förneka att de förislamiska araberna hade en sådan stor volym gissel. Det måste medges att brister och missförhållanden, i högsta grad avvisade av förnuftet, grasserade bland de förislamiska araberna. Detta förhållande kan likväl inte skrämma av den överraskande förekomsten av högst berömvärda dygder av vilka vi kan anföra följande:Gästfrihet
Man brukade försöka överträffa varandra i gästfrihet och såg den yttersta stoltheten i detta. Nästan hälften av det poetiska arvet tillägnades den förtjänst och den ädelhet som man förband med att ta väl hand om en gäst. Man var generös och gästfri när det gällde misstag. Man offrade sitt eget uppehälle för en frusen eller hungrig gäst. Man tvekade inte att ådra sig tunga blodspengar och relevanta bördor enbart för att stoppa blodsutgjutelse och följaktligen göra sig förtjänt av lovord och beröm. I anknytning till gästfrihet dyker också den spridda vanan att dricka vin upp, något som ansågs springa ur generositet och uppvisande av gästfrihet. Vindrickande var en äkta källa till stolthet för den förislamiska tidens araber. Den erans stora poeter glömde aldrig att i sina dikter inkludera de mest sirliga rader fyllda av skrävel och lovtal även dryckesorgier. Det är till och med så att ordet "druvor" på arabiska både i uttal och stavning är identiskt med "generositet". Hasardspel var en annan sysselsättning som också nära förbands med generositet eftersom intäkterna alltid gick till välgörenhet. Inte förnekar heller den Ädla Quranen de fördelar som kan erhållas ur vindruckande och spel men säger också:

 

"Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge."

(Quranen 2:219)Hålla ett fördrag
Att ge ett löfte innebar för araben att sätta sig i skuld. Han skulle aldrig beklaga sig över sitt barns död eller sitt hushålls sammanbrott bara för att upprätthålla den djupt rotade traditionen att hålla fördrag. Periodens litteratur är rik på historier som belyser den förtjänsten.


Känsla för heder och förkastande av orättvisa
Detta attribut stammade huvudsakligen från ett överskott på mod, lidelsefull känsla för självaktning och impulsivitet. Araben reste sig alltid mot minsta antydan till förödmjukelse. Han tvekade aldrig att offra sig själv för att upprätthålla sin evigt skärpta känsla för självrespekt.


Fast vilja och beslutsamhet
En arab avstod aldrig från en väg befrämjande för en ädel sak även om det skulle kosta honom livet.


Fördragsamhet, ståndaktighet och mildhet
Araben såg inte oväntat på deras egenskaper med stor beundran eftersom hans impulsivitet och modbaserade liv var i sorgligt behov av dem.


Äkta och enkelt beduinliv
Ännu obefläckat av bedrägliga urbana företeelser, var en drivande orsak till hans sannfärdiga och uppriktiga natur och oförmåga till ränksmideri och svek. Sådana ovärderliga etiska normer tillsammans med Arabiens gynnsamma geografiska belägenhet utgjorde i själva verket de faktorer som låg bakom valet av araberna för att bära bördan att förmedla Budskapet (om islam) och leda mänskligheten i en ny riktning. Trots att den i vissa områden var till förfång och vissa avseenden i behov av korrigering var denna etik per se ovärderlig för det mänskliga samhällets grundläggande välfärd, och islam fullkomligare den.


Den näst fördragshållande mest ovärderliga etiken var tveklöst känslan för självaktning och den starka beslutsamheten, vilka utgör två oundgängliga mänskliga egenskaper för att å ena sidan bekämpa ondska och eliminera moraliskt fördärv och å den andra upprätta ett gott och rättviseorienterat samhälle. Arabernas tillvaro i den förislamiska perioden var i själva verket rik på andra oräkneliga dygder som det för tillfälligt inte är nödvändigt att räkna upp.[1] Abu Da'ûd, The book of marriage.
[2] Abu Da'ûd, The book of marriage.
[3] Abu Da'ûd, kapitel "The child is to be the one on whose bed it was born".

Källa: Den förseglade nektarn - en biografi av profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser) av Dr. Safi-ur Rahman al-Mubarakpuri (sida. 40-45)

Publicerat: 2010-04-29 | 23:13:54
Vad är Islam? | Fakta & Historia- Lär känna Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och islams historia
- Profetens planer på att sprida islams budskap bortom Arabien
- Âsiyâ och hennes kamp mot Farao
- Baktaleriet
- Förföljelser
- Försök att hejda Islams marsch framåt
- Aspekter av det förislamiska samhället

Publicerat: 2010-04-27 | 19:53:24
Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam
Titel: al-Huqûq wal-Wâdjibât ´alâ ar-Ridjâl wan-Nisâ' fîl-Islâm
Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Info: En föreläsning/lektion jag rekommenderar till både mina systrar och bröder att lyssna på. Som förklarar Mannens och Kvinnans rättigheter och skyldigheter i Islam. Och som förklarar mannens och kvinnans position, olikheter och jämlikheter. Allâhu Alam! (Allâh vet bäst)


Källa: http://www.darulhadith.com/mp3_huquq&wadjibat.html
Relaterat: Kvinnans paradis ligger i lydnaden till sin man

Publicerat: 2010-04-27 | 16:10:27
"Halal-kläder" Sisters only


SunnahStyle.com
Info: En sida jag rekommenderar för systrar, där de säljer "Halal-kläder" till framför allt kvinnor och till flickor. Abayor, hijab, khimara, niqab and so much more. Till skillnad från många andra sidor, där man finner väldigt mycket väst inspererat med paljertter, starka färger, glitter och glamur vilket inte hör till Islam eller sunnahn, så är denna sida mer rekommenderat för den som vill hålla sig på den raka vägen och hålla sig borta från att efterlikna kuffar...

Publicerat: 2010-04-27 | 12:35:58
Listen and Obey, Allâhu Alam

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu till den troende,

Listen and obey, Allâhu Alam (Allâh vet bäst). Underkasta dig Allâhs vilja du är Muslim. Att underkasta sig Allâh innebär att man lyder Honom i allt oavsett om det går emot ens egna luster och begär. Att man lyder oavsett om man gillar de eller ogillar de. Allâhu Alam (Allâh vet bäst)! Skaparen vet vad som är bäst för skapelsen.

Al-Fawzan: Att lyda Allâh innebär att underkasta sig Hans befallningar och undvika Hans förbud.
(Sarh al-Qawa'id al-Arba'ah. sid. 8)

Ibn Taymiyyah: Att inte ha någon annan än Allâh i hjärtat betyder att man älskar det Han älskar,  hatar det Han hatar, behagas av det Han behagas, förargas av det Han förargas, befaller det Han befaller och förbjuder det Han förbjuder. (Minhaj Ul Sunnah Al-Nabawiah 5/355)

Islam är ett och komplett. Antingen allt eller inget, man kan inte plocka och välja dem fina bitarna för sig själv. Väljer du Islam väljer du Allt och inte vissa delar av den. Att Islam är ett och komplett innebär att om du lägger till eller tar bort något så blir de inte längre Islam.

”För Allâh är [den sanna] religionen underkastelse under Hans vilja.” [Koranen 3:19]

”Om någon vill anta en religion som inte innebär underkastelse under Allâhs vilja kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” [Koranen 3:85]

"Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion." [Koranen 5:3]

En hadīth rapporterad av 'Umar bin al-Khattab i vilken Gabriel frågade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – om islam och īmān:

”Islam är att du vittnar om att ingen har rätten att bli dyrkad utom Allāh och att Muhammad är Allāhs sändebud; ber; betalar allmosan; fastar under ramadan; och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att göra så.”

Och om īmān har han sagt: ”Det är att du uppriktigt tror på Allāh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tro på det förutbestämda, det goda och det dåliga i det.”

Publicerat: 2010-04-27 | 09:03:42
Ibn ´Uthaymîn om blöjbyte bryter tvagningen
Fråga: Bryts tvagningen om man rör vid en pojkes könsorgan vid blöjbyte?

Svar: Nej, det bryter inte tvagningen.Källa: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=353241
Källa: http://darulhadith.com/systrar/uthaymin_blojbyte_bryter_ej_tvagning.html

Publicerat: 2010-04-27 | 02:02:08
The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband


Källa:
http://www.youtube.com/user/SalafiSisters

Publicerat: 2010-04-26 | 22:24:18
Kvinnans paradis ligger i lydnaden till sin manTitel: Ahkâm-un-Nisâ' (del 16)
Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

 

Reminder: Profeten (Sallalahu alayhim wa sallam) sa: Jag stod vid paradisets port och såg att de flesta som kom in i paradiset är det fattiga och jag stod vid helvetets port och såg att de flesta som går in i det är kvinnor.

 

 


Källa: http://www.darulhadith.com/mp3_Ahkam-un-Nisaa.html
Relaterat: Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam

 


Publicerat: 2010-04-26 | 00:58:21
Ibn ´Uthaymîns sista åsikt om kvinnans flytningar


Fråga:

En kvinna lider av mycket utsöndringar. Hon upplever svårigheter med det när det kommer till tvagningen och i synnerhet när det sker utomhus. Är det föreskrivet för henne att be Dhuhr och ´Asr med en tvagning och samma sak med Maghrib och ´Ishâ'? Är det föreskrivet för henne att slå ihop bönerna och korta dem under den första tiden eller sista tiden av de två tiderna?


Svar:
Dessa utsöndringar är naturliga. Vissa kvinnor får dock kontinuerliga utsöndringar till skillnad från andra. Om hon får kontinuerliga utsöndringar, skall hon först och främst veta att hon fortfarande är ren. Det finns inget bevis för att de är orena. Även kvinnorna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid fick dessa utsöndringar och det har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han befallde dem att tvätta bort dessa flytningar.

För det andra behöver hon inte två sig på grund av flytningarna. Om en person tvår sig en gång, förblir han i sitt rena tillstånd och behöver inte två sig inför varje bön. Det är däremot bättre att göra det. För övrigt är det inte obligatoriskt för henne att göra det. Istället förblir hon i sitt första, rena tillstånd till dess att hon bryter det.

Om hon då tvår sig inför Dhuhr och förblir i sitt rena tillstånd utan att bryta det med avföring, urinering, gaser, kamelköttsförtäring och liknande, förrättar hon även ´Asr utan någon ny tvagning.

Detta är åsikten som jag till sist fann mest korrekt. Det är klart att den underlättar för kvinnorna så länge det inte finns något uttryckligt, tydligt bevis som beordrar motsatsen.

Vad gäller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordring till kvinnan med blödningarna att två sig inför varje bön, är de Hadîth-lärda oense om dess autenticitet. Dessutom kan det betyda att hon inte är ålagd att bada på samma sätt som hon är det när hennes menstruationsperiod är över.


Källa: Skrivet av Muhammad bin Salih al-Uthaymin
Källa: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1701.shtml
Källa: http://muslimah.se/index.php?option=com_content&view=article&id=537:ibn-authaymins-sista-asikt-om-kvinnans-flytningar&catid=45:renhet&Itemid=54

Publicerat: 2010-04-25 | 02:15:41
Påminnelse | De lärda säger...Imâm al-Âdjurrî (d. 360 – rahimahullâh) sade:

”De lärda är tjänarnas ljus, ländernas fyrar, samfundets pelare och vishetens källor. De orsakar Djävulens vrede. Med hjälp av dem lever de rättrognas hjärtan och på grund av dem dör de vilsnas hjärtan. Deras existens på jorden liknar stjärnornas i himlen som man vägleds av på land och hav. När de slocknar, faller man i förvirring. När de skiner, ser man klart och tydligt.”

(Akhlâq-ul-´Ulamâ', sid. 10)

- Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh: Helping Sinners Repent or Insulting Them
- Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd: Modet – början på den förstörda kvinnan
- Bakr Abu Zayd: Det har gått så långt att om man ertappas med en kvinna
- al-Albani: Att skriva förkortningen av 'Sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam'
- al-Fawzan: Râfidhah (shî'a) are against Islâm and the muslims
- Salafiyyahs lära enligt Ibn ´Uthaymîn
- al-Albani: Det vackraste på kvinnan är hennes ögon.
- Sufyân ath-Thawrî: Ahl-ul-Hadîth Guard the Earth
- Ibn Radjab al-Hanbalî: Därför är inte Djihâd en av islams pelare
- as-Suhaymî om filmen ”ar-Risâlah” (The Message)
- al-Fawzan: Bevarandet av den muslimska kvinnan är ett bevarande av islam
- al-Fawzan: Vikten av att läsa al-Fâtihah korrekt
- al-Fawzan: Den som bryr sig om sin familj har inte TV i hemmet
- Sufyân ath-Thawrî: Han som har följande tre drag ska kalla till gott & förbjuda ont
- al-Fawzan: Râfidhah (Shî'ah) är inte våra bröder
- al-Fawzan: Anâshîd är ingen väg till vägledning
- al-Fawzan: En terrorists kännetecken
- Varje viktig fråga som inte har börjat med ”Bismillah” (I Allâhs namn) är (avskild från välsignelse).
- al-Fawzan: De stora lärda lever inte med nutiden
- Shaykh Hassan al-Banna: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.
- Shaykh Hassan al-Banna: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah.
- al-Fawzân: Orsakerna bakom klyftan mellan barnen och föräldrarna
- al-Fawzân: Broderade och utsmyckade ´Abâ'ât
- Abûl-Faydh Dhûn-Nûn: Tre saker hör till Sunnahs kännetecken
- Ibn ´Abdil-Barr: Den som avsiktligt lämnar Salafs väg
- al-Fawzân: Är kvinnans röst ´Awrah?
- Ibn 'Uthaymin: Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyr
- Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî: Debatter och dialoger inom religionen
- ´Allâmah Muhammad bin´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî: Demonstrationernas och demokratins frukter
- al-Fawzan: Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î: Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnahs kall & al-Ikhwân al-Muslimûns kall
- Den som inte följer Sunnah följer inte heller Qur'ânen
- Muhammad Saeed Raslan: Invest your time and do not waste even a single moment of it
- al-Fawzan: Den lämpliga hustrun
- al-Fawzan: De lärdas Fatâwâ gäller hela världens muslimer
- Sufyân ath-Thawrî: Kunskap är en heder i detta liv och i nästa
- al-Ladjnah ad-Dâ'imah: Den som gör narr av den muslimska kvinnans klädsel är otrogen
- Ibn 'Uthaymin: När skall man väcka barnet till bönen?
- Ibn ´Uthaymîn om självmordsattentatet som krävde 20 judars liv
- Personligheter vilkas fundamentala fel de lärda har varnat för
- De lärdas uttalanden om jul- och nyårsfiradet
- De lärdas magnifika beröm över Shaykh Rabî´
- al-Fawzan: Vad är kvinnans lycka?
- Hizbiyyûns klena tvivel om Rabî´ al-Madkhalî
- Zayd al-Madkhalî: Den som varnar för Rabî´ al-Madkhalîs böcker har ett sjukt hjärta
- al-Ansari: Förr var kunskap i bröstet. Idag är den i bokhyllan.
- al-Fawzan: Modern som lämnar barnen på dagis och hos dagmammor
- Ibn 'Uthaymin berättar vad som först och främst krävs vid Djihad
- Fudhayl bin ´Iyâdh: Den som högaktar en person som besitter en Bid´ah har hjälpt till att riva Islâm
- Ibn 'Uthaymin: Att låta bli att följa en lärds åsikt för att den motstrider ens lust
- al-Fawzan: Kvinnans åtsittande kläder vid festligheter
- al-Albani: Barnet vill följa med till moskén
- al-Albani: Hur snabbt skall fingret röras i Tashahhud?
- Shaykh Muqbils råd till studenter (Tulâb ul-'Ilm)
- al-Fawzan: Bid'ah inom religionen är två typer
- al-Albani: Skillnaden mellan att stå och gå och äta
- al-Fawzan: Anledningar för uppkomst av innovationer (bida’) i religionen
- Ibn 'Uthaymin: Vad är Salaf, Salafiyyah och Salafi?
- Ibn Qayyim-il-Djawziyyah: Tålamod innebär att...
- al-Fawzân: Avvisning av den oliktänkande enar samfundet
- Sufyaan ath-Thowree: Whoever listens to an innovator...
- Ibn Taymiyyah: När imamen läser högt
- Ibn 'Uthaymin: Om man får för sig en sak och inte frågar de lärda
- Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah: Att kasta det (matavfall) i soporna är ett missbruk av välsignelse!
- Ibn 'Uthaymîn: Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd
- Ibn 'Uthaymîn: TV i hemmet
- al-Albânî: Att rösta på det minst onda, otrogna parti
- al-Fawzân: Pants Below the Ankles are not allowed for children (boys)
- Valet 2010: Vad säger de lärda om att rösta?
- Ibn Iyaad: Allâh will not look at him
- Ibn Rajab: Det finns inte någonting som kan rädda dig från elden utom Tawhîd
- Villkoren för obligatorisk allmosa (Zakat-ul-Mal)
- Shaykh Muhammad Sa'id Raslan: Fear Allah and know your limit, O student of knowledge!
- Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah: Domen för att lyssna på audio kassetter
- Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah: Domen för att besöka biografer
- al-Andalusî: Majoriteten utgör inget bevis i sig
- al-Albânî: Den olärdes förhållande till den lärdes Fatwâ
- Ibn Bâz: Den som ser en person äta och dricka i Ramadhân utav glömska
- Ibn 'Uthaymîn: Visheten bakom en påskyndad Iftâr
- al-Albânî: Många ungdomar förhastar sig med att tillskriva sig kunskap.
- al-Khudhayr: Qur'ânen läsas under Ramadhân på det befallda sättet
- Ibn 'Uthaymîn: Om att säga "Ramadhan Karim"
- al-Mâlikî: De som ber med ödmjukt sinne
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar för Systrarna
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den räddade gruppen
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den ärvda kunskapen
- Shaykh Falah ibn Ismâ´îl: Den sanna vägen och kunskapens källor
- Imâm ash-Shâfi´îs medicinska råd
- Maalik ibn Anas: Whoever does not love knowledge...
- al-Hasan: I know my religion!
- as-Sa'di: Vad som tyder på en stark beslutsamhet
- al-Ladjnah ad-Dâ'imah: Ingen skillnad mellan ´Aqîdah och Manhadj
- al-Fawzân: Om att lära sig trosläran på ett par minuter
- al-Fawzân: Domen för bönen i ett rum med bilder
- al-Albanî: Är Salafiyyûn för hårda?
- al-Albanî: Hur förättar man bönen på flygplanet?
- al-Madkhalî: Vad är Hizbiyyah och vem är Hizbî?
- ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd: Varning för att forska i de otrognas tvivel
- Ibn 'Uthaymîn: Domen för att läsa Qur'ânen utan att röra på läpparna
- Ibn 'Uthaymîm: Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?
- Ibn 'Uthaymîn: Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?
- 'Ubayd al-Djâbirî: Den här mannen hör till Vilseledningens missionärer
- Ibn 'Uthaymîn: Om en person sitter och läser Koranen, skall man hälsa på honom om man går förbi?
- Ibn 'Uthaymîn: Hemmet – ett kvinnofängelse?
- ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz: Kvinnan som fördömer synder och orätt
- Imâm al-Lâlakâ'î (d. 418): Han har vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika och skyddat sig med en sköld.
- Ibn ´Uthaymîn: Vad är domen för att idrotta i shorts?
- al-Fawzân: Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- Ibn ul-Qayyim: En synd börjar med en idé
- al-Albani: Om männens och kvinnans byxor
- al-Albani: Ett kall utan att skilja mellan rätt och fel är värdelöst
- Saalih Al-'Uthaymeen: The Middle Course In Religious Matters?
- al-Jibrin: Råd till nya muslimer
- Ibn 'Uthaymîn: Tillvägagångssättet för att söka kunskap
- al-Fawzân: Freedom of Religion
- De lärda är tjänarnas ljus, ländernas fyrar, samfundets pelare och vishetens källor.
- Ibn Bâz: På vilket sätt kan en kvinna kalla till Islâm?
- Saalih al-`Uthaymeen: Do Not Stay Away From Your Wife For More Than Six Months Without Her Permission
- al-Luhaydân: Sitt med alla och splittra inte muslimerna!
- Ibn 'Uthaymîn: Bryter blöjbyte tvagningen?
- al-Fawzân: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
- Ibn 'Uthaymîn: Om kvinnans flytningar
- Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): Vår troslära och förståelse är...
- al-Albani: Det bevisar att han inte är stolt över sin religion
- al-Albani: Jag har sett märkliga byxor hos de otrogna...
- al-Albani: Därför föll de för rakningen och de västerländska kläderna
- al-Fawzân: Kvinnor som klär sig i byxor framför andra kvinnor
- Ibn Taymiyyah: Man älskar det Han älskar, hatar det Han hatar
- The Humility of Shaykh Al albani - التواضع الإمام الألباني
- Ibn Radjab: Vintern är den troendes vår
- Ibn Taymiyya: Seek knowledge, because seeking it for the sake of Allah is a worship

Publicerat: 2010-04-25 | 01:50:55
Sunnahns ställning i Islam

Titel: Sunnahns ställning i Islam

Föreläsare: Abdul Wadûd, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah

 

Info: Sunnahn förklarar Quranen

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=299


Publicerat: 2010-04-23 | 21:54:50
Hadithen om de 73 sekterna


Titel: Hadithen om de 73 sekterna
Föreläsare: Broder Yosuf, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah

 

Info: Denna mini serie handlar om hadithen där profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) informerade om att muslimerna kommer att splittras i 73 olika sekter, alla är i elden utom en... Vilka är dessa?

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=482


Publicerat: 2010-04-23 | 16:40:20
Allt om Bönen | Wudu & Ghusl

Abu Hurairah (radhiAllaahu'anhu) reports that Rasoolullah (sallallaahu 'alaihi wa sallam) said:

When the Muslim (or 'Believing') servant makes wudoo and washes his face then the sin of everything he looked at with his eye comes away with the water, or with the last drop of the water, and when he washes his hands then the sin of everything he stretched out his hands to comes away with the water, or with the last drop of the water. And when he washes his feet every sin which his feet walked towards comes away with the water or with the last drop of the water - so that he leaves clean (clear/pure) from sins.

[Reported by Muslim (1/148) and others].


- Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?
- Hur går Ghusl till?
- Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?
- Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?
- Wudhu mellan de två samlagen
- När skall man bada (ghusl) på fredagen?
- Badets tillvägagångssätt
- Det obligatoriska badet (ghusl) & sakerna som gör det obligatoriskt
- Bryter blöjbyte tvagningen?

Publicerat: 2010-04-23 | 16:39:42
Allt om Bönen | Obligatoriska böner1. Fajr - Morgonbönen2. Zuhur - Middagsbönen
3. Assr - Eftermiddagsbönen
4. Magreb - Kvällningsbönen
5. Ischa - Kvällsbönen


Publicerat: 2010-04-23 | 16:39:01
Vad är Islam? | Hur blir man Muslim?

 


 

 

Trosbekännelsen måste yttras muntligt för den som kan tala!

 

Till den verbala dyrkan hör uttalandet av monoteism som för övrigt också är den högsta. En person skall vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs tjänare och sändebud. Den som tror på det utan att uttala det har inte fått sitt liv och sin egendom skyddade.

Den som tror att Allâh är Skaparen som skänker uppehälle och håller allt inom Sin ordning och att endast Han har rätt att bli dyrkad men vägrar att uttala den monoteisiska trosbekännelsen, är inte Muslim förrän han uttalar trosbekännelsen. Om han förmår göra det och vägrar, avrättas han.

 

Grunden till monoteismen är att människan vittnar att endast Allâh (ta´âlâ) har rätt att dyrkas och att Hans profet är ett sändebud. Den som då förmår uttala detta men vägrar, skall alltså avrättas. En sådan person gagnas inte av att han innerst inne tror att endast Allâh har rätt att dyrkas.

 


Författare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjhî
Källa: Sharh Tathîr-il-I´tiqâd, sid. 42

Hur bekräftas trosbekännelserna?

Att bekräfta Tawhîd innebär att bekräfta trosbekännelserna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Att bekräfta trosbekännelserna innebär att filtrera religionen från avguderi, innovationer och synder. Sålunda bekräftas Tawhîd via tre faktorer:

 

1 – Att man håller sig borta från alla typer av avguderi; större, mindre och dold.

2 – Att man håller sig borta från alla typer av innovationer.

3 – Att man håller sig borta från alla typer av synder.

 

Baserat på detta bekräftas Tawhîd utmed två nivåer:

1 – Obligatorisk nivå.

2 – Rekommenderad nivå.

 

Vad den obligatoriska nivån beträffar, går den ut på att man lämnar det som är obligatoriskt att lämna. Följaktligen lämnar man såväl dolt avguderi som uppenbart, större som mindre. Dessutom håller man sig borta från innovationer och synder. Detta är den obligatoriska nivån.

 

Apropå den rekommenderade nivån, handlar den om att det inte skall finnas någon som helst typ av tendens till någon annan än Allâh (djalla djalâluh). Det betyder att hjärtat skall förlita sig på Allâh helt och hållet. Det skall inte vända sig till någon annan än Allâh. Till sist talar man för Allâhs sak, handlar för Hans sak och tycker och tänker för Han sak. Vissa lärda har talat om denna nivå och sagt att den går ut på att lämna det oskadliga för att skydda sig mot det skadliga.

 

På så sätt refererar bekräftandet av Tawhîd till bekräftandet av trosbekännelserna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.

 

Att det inte finns någon sann gud utom Allâh betyder att man enbart dyrkar Honom och håller sig borta från allt avguderi.

 

Att Muhammad är Allâhs sändebud betyder att man håller sig borta från synder och innovationer, ty trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud fordrar att man lyder hans beordringar, bekräftar hans underrättningar, undviker det han har förbjudit och endast dyrkar Allâh på det sätt som han har föreskrivit.

 

Den som då syndar, eller innoverar, utan att ångra sig för det eller få det förlåtet, har inte bekräftat den obligatoriska nivån av Tawhîd. Den som själv inte innoverar, men tycker att innovationer är goda, eller låter bli att fördöma innovationer, har inte heller bekräftat den obligatoriska nivån av Tawhîd.

 

De som befinner sig i dessa tillstånd hör inte till människorna som bekräftar Tawhîd. Detsamma gäller dem som praktiserar olika former av avguderi.

 

 


Författare: Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: at-Tamhîd li Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 33-34

Relaterat: Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
Relaterat: Trosbekännelsens Villkor
Relaterat: Vad är en Muslim?
Relaterat: Vilka är de 5 pelarna
Relaterat: Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?

Publicerat: 2010-04-23 | 16:38:31
Vad är Islam? | Vilka är de 5 pelarna
1. Shahadahn - Trosbekännelsen
- Trosbekännelsens Villkor
- Hur blir man Muslim?2. Salah - Bönen
- 5 Obligatoriska böner
- Bönens Utförande3. Zakat - Allmosa
- Omfattande beskrivning av Zakâh
- Är en plikt som har sin grund i Koranen och i Sunnah4. Ramadhân - Fastan
- Ramadhân Special- allt du behöver veta
- Salafs oro över en underkänd Ramadhân
- Fastan i månaden Ramadhan
- Etiquettes of ‘Eid al-Adha
- Sunnah att fasta i månaden Sha'ban innan Ramadhân
- Rekommenderade handlingar i Ramadhân
- Hur lyder domen för uttrycket "Ramadhân Karim"?
- Visheten bakom en påskyndad Iftâr
- Hur skall Qur'ânen läsas under Ramadhân?
- Skall man påminna personen som äter och dricker utav glömska?
- De 10 sista Dagarna i Ramadhân
- Villkoren för obligatorisk allmosa (Zakat-ul-Mal)
- När ´Îd-bönen infaller en fredag
- Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?
- Påminnelse: Eid Al-Fitr 20105. Hajj - Vallfärden

- Hadj och 'Umrah 2010. Special
- Förklaring av boken (Mp3): "Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar"
- Bok: Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar
- Hur utför man Hajj?
- Hajjcoach.com

Publicerat: 2010-04-23 | 16:37:57
Vad är Islam? | Vad är en Muslim?

Say [Oh, Muslims]: "We believe in Allâh and that which has been sent down to us and that which has been sent down to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and to al-Asbât [the twelve sons of Jacob], and that which has been given to Moses and Jesus, and that which has been given to the Prophets from their Lors..." (Quranen 2:136)

"...De tror alla på Allâh och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: "Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!"
(Quranen 2:285)
- Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? (Mp3)
- Fullständig Tawhîd fordras för att vara Muslim
- Man lyder inte en skapelse
- Only those are believers who have believed in...
- Troende är enbart de som...
- Den troende säger: Vi hör och vi lyder

Publicerat: 2010-04-23 | 16:37:23
Vad är Islam? | Vem är Allâh?


"Allâh! There is none worthy of worship but He, the Living, the Sustaining. Neither slumber nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatsoever is in the heavens and the earth. Who is there that can intercede with Him except with His Permission? He Knows what happens to them (His creatures) in this world and in the Hereafter. They will not encompass anything of His Knowledge except that which He Wills. His Footstool extends over the heavens and the earth and he feels no fatigue in guarding them. He is the Most High, the Most Great." (Quran 2:255)


- Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? (Mp3)
- Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
- To Him belong the Most Beautiful Names
- The Belief in Allâh - What does is mean?
- Knowing Allâh by His Words
- Allâh, The One And Only True God

Publicerat: 2010-04-23 | 16:36:24
Bröder | Äktenskap- al-Fawzân: Den lämpliga hustrun
- Wudhu mellan de två samlagen
- Det man bör säga innan man har samlag
- Sexual talk between the husband and wife over the telephone
- How to deal with Women in view of the Salaf
- al-Albaanee: The ruling regarding oral sex
- Att mannen placerar sin hand på fruns huvud och gör dua för henne
- Saalih al-`Uthaymeen: Do Not Stay Away From Your Wife For More Than Six Months Without Her Permission
- Några av de viktigaste etiketterna inför ett bröllop
- The Etiquettes of Marriage and Wedding
- Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam
- al-Fawzân: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
- Kvinnans paradis ligger i lydnaden till sin man
- Vad är domen för att leva med en make som har innovationer?

Publicerat: 2010-04-23 | 16:35:57
Bröder | Mannens plikt- Bevisen för att resa för att söka kunskap
- Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam

Publicerat: 2010-04-23 | 16:35:26
Bröder | Mannens karaktär

 


Etiquette of a Righteous Husband
- Maken skall inte glömma hustruns fina sidor på grund av hennes dåliga sidor
- Mp3: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 2
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 1
- Mp3: Domen för att hälsa på en person


Publicerat: 2010-04-23 | 16:34:45
Systrar | Äktenskap

- al-Fawzân: Den lämpliga hustrun
- Wudhu mellan de två samlagen
- Hemmet – ett kvinnofängelse?
- Det man bör säga innan man har samlag
- Sexual talk between the husband and wife over the telephone
- How to deal with Women in view of the Salaf
- al-Albaanee: The ruling regarding oral sex
- Att mannen placerar sin hand på fruns huvud och gör dua för henne
- Saalih al-`Uthaymeen: Do Not Stay Away From Your Wife For More Than Six Months Without Her Permission
- Några av de viktigaste etiketterna inför ett bröllop
- The Etiquettes of Marriage and Wedding
- Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam
- al-Fawzân: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
- Kvinnans paradis ligger i lydnaden till sin man
- Vad är domen för att leva med en make som har innovationer?

Publicerat: 2010-04-23 | 16:34:21
Systrar | Kvinnans plikt- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar för Systrarna
- Bevisen för att resa för att söka kunskap
- På vilket sätt kan en kvinna kalla till Islâm?
- Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam
- What is the role of women in Islam?

Publicerat: 2010-04-23 | 16:33:55
Systrar | Kvinnans karaktär

 


Etiquette of a Righteous Wife
- Därför är kvinnorna helvetets majoritet och paradisets minoritet
- Är kvinnans röst ´Awrah?
- al-Fawzan: Vad är kvinnans lycka?
- ‘Abdullâh b. Al-Zubayr: Styles of Charity: Aishah and Asma
- Mp3: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 2
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 1
- Mp3: Domen för att hälsa på en person


Publicerat: 2010-04-23 | 16:33:26
Systrar | Månadsblödning- Belöning utan bön?
- Hur renar kvinnan sig efter månadsblödning?
- Bok: Worship During Menses
- Vad är kvinnan förbjuden att göra under sin menstruation?
- Kortfattat om lagar, regler och bestämmelser för Menstruation
- Det obligatoriska badet (ghusl) & sakerna som gör det obligatoriskt
- Ibn ´Uthaymîn: Om kvinnans flytningar


Publicerat: 2010-04-23 | 16:32:43
Tawhid | Avgudardyrkan- Missuppfattning: Muslimer dyrkar Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)
- Tio Saker som tar en ur Islam


Publicerat: 2010-04-23 | 16:32:03
Tawhid | Trosbekännelsen- Saker som nollställer ens Islam
- Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
- Trosbekännelsens Villkor
- Allâh, The One And Only True God
- The Belief in Allâh - What does is mean?
- Knowing Allâh by His Words

Publicerat: 2010-04-23 | 16:30:41
Troslära | Livet efter detta- Bevis för att den är lydig mot sändebudet träder in i Paradiset
- Bevis för att den är olydig mot sändebudet hamnar i Elden
- If you live until the evening...
- Verser och ahâdith om paradiset
- Exempel på helvetets folks utseende
- Paradiset och helvetet skapades innan människan
- Dessa (dadlarna) håller mig borta från paradiset!
- Fighting For Jannah
- The Description of Paradise (Jannah)
- The Promised Day - What will be your excuse on that day?

Publicerat: 2010-04-23 | 16:30:08
Troslära | Domedagens tecken- Mp3 Serie: Domedagens Tecken
- Tre grunder i Qur’ânen som tyder på att Domedagen kommer att äga rum

Publicerat: 2010-04-23 | 16:29:26
Troslära | Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah
- Alla påstår att de följer Sunnah. Vilka är Ahl-us-Sunnah? Hur vet man det?
- Detta varnade Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för.
- Bevis för att den är lydig mot sändebudet träder in i Paradiset
- Bevis för att den är olydig mot sändebudet hamnar i Elden
- Love for the Salaf is a sign of the Sunnah!
Det hör till Sunnah att man håller sig till al-Djamâ'ah
- Islâm är Sunnah och att Sunnah är Islâm
- Bok: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah]
- Sunnah att fasta i månaden Sha'ban innan Ramadhân
- Om Sunnah Bönerna
- Vem är Muhammad (Sallallahu alayhi wa sallam)?
- Sunnahns ställning i Islam
- What is Sunnah?
- A Glimpse of the Life of Prophet Muhammad (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam)
- Do you know the Messenger?
- The Mercy of Prophet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:26:03
Troslära | Livet i graven- Straffet i graven är ett faktum
- Kan de döda höra?
- Vad händer med den avlidne vars kropp inte begravs?

Publicerat: 2010-04-23 | 15:06:56
Vår troslära och förståelse är...Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330) sade: “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok,
vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.”

 


Källa:
al-Ibânah, sid. 43

Publicerat: 2010-04-23 | 14:59:38
De Tre Grunderna - Del 3: Kännedom om er Profet Muhammad

 


Den tredje grunden

– Kännedom om er profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

Av: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)

 

Han är Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Mutallib bin Hâshim. Hâshim är från stammen Quraysh, Quraysh är från araberna och araberna är från Ismâ´îl’s, Ibrâhîm al-Khalîl’s son, avkomma – må de högsta välsignelsen och freden vara med honom och med vår profet. Han blev sextiotre år gammal, varav fyrtio före profetkallet, och tjugotre år som profet och sändebud. Han blev profet med (Versen) "Läs!" och sändebud med (Kapitlet) "Den insvepte". Hans hemstad var Makkah och Allâh skickade honom för att varna för Shirk och för att kalla till Tawhîd.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Du som sveper in dig! Res dig och varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena ditt hjärta! Och fly från all hednisk smitta! (När du ger) ge inte för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag för din Herres skull!" (al-Muddaththir 74: 1-7)

Betydelsen av "Res dig och varna!" är att han skulle varna för Shirk och kalla till Tawhîd, "Och prisa din Herres majestät!" är att han förhärligade och lovprisade Honom genom Tawhîd, "Och rena ditt hjärta!" är att du renar dina handlingar från Shirk, "Och fly från all hednisk smitta!" Hednisk smitta är avgudar. Att man lämnar den, innebär att man undviker den och att man avsvär sig från den och dess folk. Detta genomförde han i tio år med att kalla till Tawhîd. Efter tio (år) togs han upp till himlen och de fem dagliga bönerna ålades honom. I tre år förrättade han bönen i Makkah och blev därefter beordrad att emigrera till Madînah.

 

Emigration från ett otroget land till Islâmiskt land är ålagd denna Ummah och kommer så att förbli fram tills att Den Yttersta Stunden träder in.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "När änglarna samlar in (själarna från) dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt mot sig själva, skall de fråga: "Hur var er belägenhet?" Och då de svarar: "På jorden var vi svaga och förtryckta", skall de (änglarna) säga: "Var inte Allâh’s jord vid nog så att ni kunde emigrera på den?" Helvetet skall bli dessa (människors) sista hemvist – ett i sanning eländigt slut! Till dem skall inte räknas de svaga och förtryckta – män, kvinnor och barn – som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen; för dem finns hoppet om Allahs förlåtelse – Allah utplånar och förlåter mycken synd." (an-Nisâ’: 97-99)

 

al-Baghawî (rahimahullâhu ta´âlâ) sade: "Anledningen till att denna Vers uppenbarades, var de Muslimer i Makkah som inte hade emigrerat, så Allâh tilltalade dem i trons namn."

 

Bevis för Hijrah från Sunnah, är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) yttrande: "Hijrah kommer inte att upphöra förrän Tawbah upphör. Och Tawbah kommer inte att upphöra förrän solen går upp från väster."

Efter att han hade slagit sig ner i Madînah, ålades han de övriga Islâmiska föreskrifterna, som givandet av allmosa, fastan, vallfärden, böneutrop, Jihâd, att beordra det goda och förbjuda det onda, och resten av de Islâmiska föreskrifterna. Detta genomförde han i tio år. Därefter dog han men hans religion finns kvar – må Allâh’s välsignelse och fred vara med honom.

 

Detta är hans religion. Det finns inget gott, förutom att han visade det för Ummahn, och det finns ingen ondska, förutom att han varnade Ummahn för den. Det goda som han visade var Tawhîd och allting annat som Allâh älskar och är nöjd med. Och det onda som han varnade för är Shirk och allting annat som Allâh hatar och förkastar.

 

Allâh sände honom till alla människor och Allâh ålade alla skapelser – Jinn och människan – att lyda honom. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Säg: "Människor! Jag är Allâh’s sändebud, (utsänd) till er alla."" (al-A´râf: 158)

Med honom fullbordade Allâh religionen. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Denna dag har Jag fullbordat er religion och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam ska vara er religion." (al-Mâ’idah 5:3)

Bevis för hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Du skall dö, och de skall dö. Och till sist, på Uppståndelsens dag, skall tvisten mellan er avgöras inför er Herre." (az-Zumar 39:30-31)

 

Efter att människorna har dött, kommer de att uppstå. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Av denna (jord) har Vi skapat er och till den låter Vi er vända tillbaka och ur den skall Vi få ut er ännu en gång." (Ta Ha 20:55)

 

Och Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Allâh har låtit er växa upp som plantor ur jorden. Därefter skall Han låta er återförenas med den och Han skall åter igen frambringa er (ur den)." (Nûh 71:17-18)

 

Efter Uppståndelsen kommer de stå ansvariga och belönas i enlighet med sina gärningar. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Allt det som himlarna rymmer och allt det som jorden bär tillhör Allâh; Han kommer att straffa dem som gör ont i enlighet med deras handlingar och belöna dem som gör gott med det högsta goda." (an-Najm 53:31)

 

Den som förnekar Uppståndelsen har gjort sig skyldig till Kufr. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg: Vid min Herre! Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad ni har gjort. Detta är lätt för Allah." (at-Taghâbûn 64:7)

 

Allâh skickade alla sändebud som budbärare av glada nyheter och som varnare. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter (att ha hört) sändebuden, inte skall kunna ursäkta sig inför Allâh. Allâh är Allsmäktig, Vis." (an-Nisâ’ 4:165)

 

Allâh har skickat sändebud till alla folk, från Nûh till Muhammad, för att befalla dem till att dyrka endast Allâh och för att förbjuda dem att dyrka Tâghût.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma (för att förkunna): "Dyrka Allâh och håll er borta från det Tâghût!"" (an-Nahl 16:36)

 

Allâh har ålagt alla tjänare att förneka Tâghût och att istället tro på Allâh. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâhu ta´âlâ) sade, "Tâghût är den som tjänaren överskrider sina gränser för, vare sig det är en som dyrkas, följs eller lyds."

 

Det finns många Tawâghît. De fem största är:

1. Iblîs, må Allâh förbanna honom.

2. Den som dyrkas och är nöjd med det.

3. Den som kallar folket till att dyrka honom.

4. Den som påstår sig inneha kunskap om det osynliga.

5. Den som dömer med något annat än med det som Allâh har uppenbarat.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar Tâghût och som tror på Allâh, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Allâh hör allt, vet allt." (al-Baqarah 2:256)

 

Detta är betydelsen av "Det finns ingen värd dyrkan utom Allâh". I en hadîth nämns det, "Islâm är huvudangelägenheten, bönen är dess pelare och Jihâd på Allâh’s Väg är dess högsta topp."

 

Allâh vet bättre och må Allâh’s frid och välsignelse vila över Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

 

 

 


Relaterat: De Tre Grunderna - Del 1.

Relaterat: De Tre Grunderna - Del 2.

Ladda ner som pdf: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]

 


Publicerat: 2010-04-23 | 14:53:06
De Tre Grunderna - Del 2: Den Islamiska Religionen med dess bevis

Den andra grunden – Kännedom om Den Islamiska Religionen med dess bevis

Av: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)


Det innebär att man underkastar sig Allâh med Tawhîd, underkuvar sig Honom med lydnad och undviker och avsvär sig från Shirk och dess folk. Detta består av tre nivåer: Islâm, Îmân och Ihsân. Varje nivå har pelare.

 

Islâm’s grundpelare är fem:

Trosbekännelsen att det inte finns någon värd dyrkan utom Allâh och att Muhammad är Allâh’s sändebud, att förrätta bönen, betala allmosan, fasta Ramadhân och vallfärd till Allâh’s Heliga Hus.

 

Bevis för trosbekännelsen är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Allâh vittnar – och (så gör) änglarna och de som har kunskap – att det inte finns någon värd dyrkan utom Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämnvikt; ingen annan är värd dyrkan än Allah, den Allsmäktige, den Vise." (Âl ´Imrân 3:18)

 

Dess betydelse är att det inte finns någon som dyrkas i sanning utom Allâh. "Det finns ingen värd dyrkan" förnekar av allt utom Allah Allâh. "Utom Allâh" fastställer att dyrkan endast tillkommer Allâh. Han har ingen vid sin sida i Sin dyrkan, precis som Han inte har någon vid sin sida i Sitt Herravälde.

 

Förklaringen som tydlig gör detta, är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Ibrâhîm talade till sin fader och sitt folk och sade: "Jag avsvär mig allt ansvar för er dyrkan (av falska gudar), förutom Honom som har skapat mig, och Han skall leda mig på rätt väg! Och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras bland hans efterkommande, så att de skall finna vägen tillbaka." (az-Zukhruf 43:26-28)

 

Och Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Säg: "Bokens folk! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Allâh och inte sätta något vid Allâh’s sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Allâh’s ställe." Och säg, om de vänder er ryggen: "Vittna då, att ’vi är muslimer’." (Âl ´Imrân 3:64)

 

Bevis för trosbekännelsen att Muhammad är Allâh’s sändebud, är Allâh’s (ta´âlâ) Yttrande: "Ett sändebud har nu kommit till er, ur era egna led. Tanken att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek." (at-Tawbah: 128)

 

Trosbekännelsen att Muhammad är Allâh’s sändebud betyder att man lyder honom i det han befallde, bekräftar det han underrättade om, undviker det som han förbjöd och förhindrade och att Allâh endast dyrkas på det sätt som han föreskrev.

 

Bevis för bönen, allmosegivandet och förklaring av Tawhîd, är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna tron." (al-Bayyinah 98:5)

 

Bevis för fastan är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta." (al-Baqarah 2:183)

 

Bevis för vallfärden är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som begår otro (skall veta att) Allâh är Sig Själv nog och inte behöver Sin skapelse." (Âl ´Imrân3:97)

 

Den andra nivån är:

Îmân. Den omfattas av drygt sjuttio nivåer. Den högsta nivån är yttrandet "Det finns ingen värd dyrkan utom Allâh" medan dess lägsta är att man avlägsnar något skadligt från vägen. Även skygghet är en nivå ur Îmân.

 

Dess grundpelare är sex: Att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud, den Yttersta Dagen och den gudomliga förutbestämmelsen, dess godhet och dess ondska.

 

Bevis för dessa sex grundpelare, är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Fromheten består inte i att ni vänder era ansikten mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Allâh och den Yttersta dagen, änglarna, boken och profeterna." (al-Baqarah 2:177)

 

Bevis för förutbestämmelsen är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Vi har skapat allt med förutbestämmelse." (al-Qamar 54:49)

Den tredje nivån:

Den har endast en grundpelare och den är "Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. För även om du inte ser Honom, så ser Han sannerligen dig".

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Allâh är med dem som fruktar och som gör det goda och det rätta." (an-Nahl 16:128)

 

"Och lita till den Allsmäktige, den Barmhärtige, som ser dig när du reser dig, och när du är (hos dem) och de faller ned på sina ansikten i tillbedjan. Han är Den som hör allt, vet allt." (ash-Shu´arâ’ 42:218-220)

Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Vilken fråga din uppmärksamhet än riktas mot och vad ni än läser ur Qur’ânen och vilket arbete ni än ägnar era krafter åt – är Vi vittne till allt då ni griper er an med det." (Yûnus 10:61)

 

Beviset från Sunnah är Jibrîl’s välkända hadîth som rapporteras av ´Umar bin al-Khattâb (radhiyâ Allâhu ´anh), som sade:

 

"Medan vi satt hos Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en dag, kom en man till oss med mycket vita kläder och ett mycket svart hår. Det syntes inga tecken på honom att han var resande, och ingen av oss kände igen honom. Han satte sig hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och placerade sina knän intill hans knän och han lade sina handflator på hans lår. Han sade, "Muhammad, underrätta mig om Islâm!" Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade, "Islâm är att du vittnar att det inte finns någon värd dyrkan utom Allâh och att Muhammad är Allâh’s sändebud, att du förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset (Ka´bah) om du har möjlighet att genomföra det. Han sade, "Du har talat sanning." Vi blev förvånade över att han frågade honom och sedan bekräftade att han talat sanning. Han sade, "Underrätta mig om Îmân." Han sade, "Att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud, den Yttersta Dagen och förutbestämmelsen, dess godhet och ondska." Han sade, "Du har talat sanning." Han sade, "Underrätta mig om Ihsân." Han sade, "Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. För även om du inte ser Honom, så ser han sannerligen dig." Han sade, "Underrätta mig om Den Yttersta Stunden." Han sade, "Den som är tillfrågad om den, vet inte mer än den som frågar." Han sade, "Underrätta mig om dess tecken." Han sade, "Att tjänarinnan föder sin härskarinna, och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårherdarna tävla i att bygga höga byggnader." Han (´Umar) sade, "Sedan gick han och vi förblev sittande en lång stund. Därefter sade han, "´Umar! Vet du vem den frågande var?" Jag sade, "Allâh och Hans sändebud vet bättre." Han sade, "Det var Jibrîl som kom till er för att lära er er religion."

 

 


Relaterat: De Tre Grunderna - Del 1.

Relaterat: De Tre Grunderna - Del 3.

Ladda ner som pdf: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]Publicerat: 2010-04-23 | 13:45:48
Bröder | Barnuppfostran

 

- al-Fawzan: Den som bryr sig om sin familj har inte TV i hemmet
- Orsakerna bakom klyftan mellan barnen och föräldrarna
- Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyr
- Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- När skall man väcka barnet till bönen?
- Modern som lämnar barnen på dagis och hos dagmammor
- Barnet vill följa med till moskén
- Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?
- Tawhîd for Children
- Pants Below the Ankles are not allowed for children (boys)
- 21 Points on Raising Children
- Tips: Lekplats på nätet för muslimska barn

- Villkoren för att namn ge barnet

- Modern är den första skolan

- Bryter blöjbyte tvagningen?
- Får en 5-åring vara med på lucia?

 


Publicerat: 2010-04-23 | 13:43:23
Systrar | Barnuppfostran

 

 

- al-Fawzan: Den som bryr sig om sin familj har inte TV i hemmet
- Orsakerna bakom klyftan mellan barnen och föräldrarna
- Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyr
- Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- När skall man väcka barnet till bönen?
- Modern som lämnar barnen på dagis och hos dagmammor
- Barnet vill följa med till moskén
- 11-årig flicka vill täcka ansiktet mot moderns vilja
- Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?
- Tawhîd for Children
- Pants Below the Ankles are not allowed for children (boys)
- 21 Points on Raising Children
- Tips: Lekplats på nätet för muslimska barn

- Villkoren för att namn ge barnet

- Modern är den första skolan

- Bryter blöjbyte tvagningen?
- Får en 5-åring vara med på lucia?

 


Publicerat: 2010-04-23 | 12:10:42
Allt om Bönen | Fakta om Bönen- Sutrah och dess förpliktelser
- Hur 50 st dagliga obligatoriska böner blev till 5…
- Ingen bön, ingen Islâm
- Kvinnans position när hon leder bönen
- The one who knows most of the Qur'aan should lead the prayer
- Why we offer Salah in arabic
- Hur förrättar man bönen om man inte kan läsa al-Fâtihah?

Publicerat: 2010-04-23 | 11:18:32
Bröder | Kläder & Smycken


- Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- Wearing Clothes Above Ankles
- Ibn ´Uthaymîn: Vad är domen för att idrotta i shorts?
- Al-Albani: Om männens och kvinnans byxor
- Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär
- Villkoren för den muslimska kvinnans klädsel - Mannen har ett ansvar för sina kvinnors klädsel
- The Beard Between The Salaf & Khalaf
- Kvinnan ska inte ta liknelse av mannen och mannen ska inte ta liknelse av kvinnan - var går gränsen?
- Al-Albani: Det bevisar att han inte är stolt över sin religion
- Al-Albani: Jag har sett märkliga byxor hos de otrogna
- Al-Albani: Därför föll de för rakningen och de västerländska kläderna

- al-Fawzân: Byxor hör inte till damkläder. De är inte ens lämpliga för männen


Publicerat: 2010-04-23 | 11:06:41
Systar | Kläder & Smycken- En Djilbâbs utseende och funktion
- Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd: Modet – början på den förstörda kvinnan
- al-Albani: Det vackraste på kvinnan är hennes ögon.
- Kvinnan skall färga sina händer med henna
- al-Fawzân: Broderade och utsmyckade ´Abâ'ât
- Vad är domen för att förrätta bönen i handskar?
- Kvinnans bön i Niqâb och Burq´
- Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- Den som gör narr av den muslimska kvinnans klädsel är otrogen
- al-Fawzan: Kvinnans åtsittande kläder vid festligheter
- 11-årig flicka vill täcka ansiktet mot moderns vilja
- Advice for one who has been afflicted by wasaawis after wearing hijaab
- Ibn ´Uthaymîn: Vad är domen för att idrotta i shorts?
- Al-Albani: Om männens och kvinnans byxor
- Villkoren för den muslimska kvinnans klädsel
- Kvinnan ska inte ta liknelse av mannen och mannen ska inte ta liknelse av kvinnan - var går gränsen?
- Al-Albani: om högklackade skor
- Ibn ´Uthaymîn: om kvinnans röst
- Ibn ´Uthaymîn: om att gifta sig med en kvinna som inte täcker ansiktet
- Ibn Bâz: om att kvinnan rakar armar och ben
- Ibn Bâz: om guld- och silvertänder
- al-Fawzân: Kvinnor som klär sig i byxor framför andra kvinnor
- "Halal-kläder"
- Hijab: A Religious Symbol?

Publicerat: 2010-04-23 | 10:53:27
Tawhid | Högtider 

- De lärdas uttalanden om jul- och nyårsfiradet
- al-Ladjnah ad-Dâ'imah: Domen för att önska de otrogna ett gott nytt år

- Ibn ´Uthaymîn om att gratulera det muslimska nyåret

- al-Fawzân om att gratulera det muslimska nyåret
- Ibn Baz: Att gratulera det muslimska nyåret
- De tio första dagarna av Dhûl-Hidjdjah och dess otroliga dygd
- Halloween - An impermissible celebration in islam
- Visheten bakom en påskyndad Iftâr
- Hur lyder domen för uttrycket "Ramadhân Karim"?
- Mothers & Fathers Day - Restricting Good Treatment of Parents
- Islamiska månader
- Rekommenderat att Fasta 'ashôrâ´ den tionde moharram
- Får en 5-åring vara med på lucia?
- Greeting The Kuffaar On Christmas

 


Publicerat: 2010-04-23 | 10:46:27
Övrigt | Frågor & Svar

Allah (azza wa-jall) säger i Sin bok vad som betyder:

"Fråga de som besitter kunskap om ni inte vet." [al-Anbiyâ 21:7]- Vad är domen för att se filmen ”ar-Risâlah” (The Message) med vilken människorna kan lära sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv på ett mycket enkelt sätt?
- När jag läser al-Fâtihah har jag bråttom och låter bli att uttala vissa bokstäver. Vad är domen för min bön?
- Vissa kallare och studenter säger när de talar om Shî´ah och Râfidhah att de är våra bröder. Är det tillåtet att säga så och vad är obligatoriskt i den frågan?
- Varje viktig fråga som inte har börjat med ”Bismillah” (I Allâhs namn) är (avskild från välsignelse).
- al-Fawzân: Broderade och utsmyckade ´Abâ'ât
- Är kvinnans röst ´Awrah?
- Finns det lägen då den bedjande får avsluta bönen innan imamen?
- Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyr
- Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- Gäller de lärdas Fatâwâ hela världens muslimer?
- När skall man väcka barnet till bönen?
- Vad är kvinnans lycka?
- Vad är domen för att gratulera det muslimska nyåret?
- Får kvinnan ha åtsittande kläder vid festligheter?
- Hur snabbt skall fingret röras i Tashahhud?
- Vad är skillnaden mellan att stå och gå och äta?
- 11-årig flicka vill täcka ansiktet mot moderns vilja
- Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- Hur kan man stärka sin Imân?
- ’Aqîdah (troslära) eller al-Hâkimiyyah (att etablera en islamisk regering)?
- Sortera ditt matavfall, att kasta det i soporna är ett missbruk av välsignelse!
- Belöning utan bön?
- Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?
- Vad anser Ni om att skaffa en TV?
- Vad säger Islam egentligen om Demokrati?
- Är det tillåtet att rösta på det minst onda, otrogna partiet?
- Did you know that cow's milk has a cure for every illness in it?
- Valet 2010: Vad säger de lärda om att rösta?
- Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?
- Får hustrun säga ”Âmîn” bakom maken?
- Vad är makruh?
- Vilka är villkoren för obligatorisk allmosa (Zakat-ul-Mal)?
- Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?
- Vad är domen för att gå på bio?
- Syndar den olärde om han skiljer sig från en imams Fatwâ?
- Skall man påminna personen som äter och dricker utav glömska?
- Prostration for recitation - a forgotten type of worship
- Hur går Ghusl till?
- Vad är visheten bakom en påskyndad Iftâr?
- Vad anser ni om Salafiyyah idag och i synnerhet i Kuwait, Egypten och Saudiarabien?
- Hur skall Qur'ânen läsas under Ramadhân?
- Hur lyder domen för uttrycket "Ramadhân Karim"?
- Hur ber man med ödmjukt sinne?
- Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?
- Vilka var Salaf-us-Sâlih (de Rättfärdiga Företrädarna)?
- Ingen skillnad mellan ´Aqîdah och Manhadj
- Vad är domen för bönen i ett rum med bilder?
- Är Salafiyyûn för hårda?
- Hur förättar man bönen på flygplanet?
- Vad är Hizbiyyah och vem är Hizbî?
- Domen för att läsa Qur'ânen utan att röra på läpparna
- Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?
- Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?
- Vad anser ni om personen vid namnet ´Amr Khâlid som anses vara en person som kallar till Islâm?
- Om en person sitter och läser Koranen, skall man hälsa på honom om man går förbi?
- Är det Sunnah att fasta i månaden Sha'ban innan Ramadhân?
- Hemmet – ett kvinnofängelse?
- Är det tillåtet för en kvinna att tala och råda en man om hon ser honom handlar felaktigt?
- Sexual talk between the husband and wife over the telephone
- Vad ska man göra när man kommer in i moskén?
- al-Albaanee: The ruling regarding oral sex
- Varför ber du inte?
- Vad är domen för att idrotta i shorts?
- Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- What Is Meant By The Middle Course In Religious Matters?
- Vilka är råden till den som är ny muslim?
- Tillvägagångssättet för att söka kunskap
- På vilket sätt kan en kvinna kalla till Islâm?
- How long is the legal period for which a man may be absent from his wife when he is on a journey?
- Får man sitta med alla?
Bryter blöjbyte tvagningen?
- al-Fawzân: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
- Rulling concerning the papers that contain the Name of Allâh
- Upon whom is dawah (calling to Allâh) obligatory?
- Seek Knowledge or Give Da'wah?
- Är det obligatoriskt att byta namn när man accepterat Islam?
- Vad är domen för att leva med en make som har innovationer?
- Are you Lazy?
- Hijab: A Religious Symbol?
- Ringsignal med Qur’ân eller Adhân
- Vad ska du göra i följande situationer?
- Can We Write "SAWS" in Place of "Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam"?
- Vad är meningen med ditt liv?

- What is the role of women in Islam?
- Vet ni vad det innebär att Ramadan är här?
- Is Jesus God?
- How do we know if there is a God?
- Vad är syftet med ditt liv?
- Vem är egentligen den svaga?

- Vilka är de goda och rekommenderade handlingarna (specificerade) för den välsignade månaden Ramadhân?


Publicerat: 2010-04-23 | 10:39:35
Övrigt | Audio föreläsningarMp3-Föreläsningar

 

- Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?
- Shaykh Hassan al-Banna: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.
- Shaykh Hassan al-Banna: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah.
- Debatter och dialoger inom religionen
- Alla påstår att de följer Sunnah. Vilka är Ahl-us-Sunnah? Hur vet man det?
- De tio första dagarna av Dhûl-Hidjdjah och dess otroliga dygd
- Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna] (Genomgång av boken på svenska)
- Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar
- Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ahs Troslära
- Saker som nollställer ens Islam
- Detta varnade Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för.
- Love for the Salaf is a sign of the Sunnah!
- Tawhîd for Children
- Om Tawhîd - monoteism - och varför det är det viktigaste.
- Vad säger Islam egentligen om Demokrati?
- Faktorer som nollställer ens bön
- Bönens pelare, villkor, plikter och rekommendationer
- De 10 sista Dagarna i Ramadhân
- Hur går Ghusl till?
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar för Systrarna
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den räddade gruppen
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den ärvda kunskapen
- How to Stay Away from Fitnah
- Shaykh Falah ibn Ismâ´îl: Den sanna vägen och kunskapens källor
- The Three Fundamental Principles
- How to deal with Women in view of the Salaf
- Wearing Clothes Above Ankles
- Människorna är av större behov av kunskap än av mat och dryck.
- Om Sunnah Bönerna
- Bevisen för att resa för att söka kunskap
- Innebörden av "Beordra det goda och förbjuda det onda"
- Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär

- If you want to know how Muslim Women feel, simply ask them!
- Några av de viktigaste etiketterna inför ett bröllop
- Villkoren för den muslimska kvinnans klädsel
- Domen för att hälsa på en person

- Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam
- Kvinnans paradis ligger i lydnaden till sin man
- Sunnahns ställning i Islam

- Hadithen om de 73 sekterna

- Modern är den första skolan

- Kvinnan ska inte ta liknelse av mannen och mannen ska inte ta liknelse av kvinnan - var går gränsen?

- De lärdas status i Islam och deras bortgång

- Sanningen om Râfidhah a.k.a Shi'a

- The Spear of the Devil

- Are you Lazy?

- Kvinnorna är i större behov av att söka kunskap än männen

- Salafs troslära på ett detaljerat sätt

- Trosbekännelsens Villkor

- Vad säger egentligen Islam om musik?

- The Humility of Shaykh Al albani - التواضع الإمام الألباني

- Allâh nämner det ca 90 gånger i koranen

- Dina val och hur de påverkar dig

- Syndernas hemska konsekvenser

- Recommended deeds for the 10 Days of Dhul Hijjah 


Video-Föreläsningar

 

- al-Fawzan: Râfidhah (shî'a) are against Islâm and the muslims
- al-Fawzan: Râfidhah (Shî'ah) är inte våra bröder
- al-Fawzan: Anâshîd är ingen väg till vägledning
- Invest your time and do not waste even a single moment of it
- Ibn 'Uthaymin berättar vad som först och främst krävs vid Djihad
- Halloween - An impermissible celebration in islam

- Advice for one who has been afflicted by wasaawis after wearing hijaab

- Pants Below the Ankles are not allowed for children (boys)
- Fear Allah and know your limit, O student of knowledge!
- al-Fawzân: Om att lära sig trosläran på ett par minuter
- Without knowledge you are lost!
- The Salafi Da'wah
- Introduction To The Salafi Da'wah
- Sexual talk between the husband and wife over the telephone
- al-Albaanee: The ruling regarding oral sex
- al-Fawzân: Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- Al-Albani: Ett kall utan att skilja mellan rätt och fel är värdelöst
- What Is Meant By The Middle Course In Religious Matters?
- Beginners Step 1. Letter By Letter

- Fighting For Jannah

- The Description of Paradise (Jannah)

- al-Fawzân: Freedom of Religion

- Utförandet av bönen (Salah) i detaljerad beskrivning

- A Glimpse of the Life of Prophet Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)


Publicerat: 2010-04-23 | 09:55:30
Överigt | Rekommenderade Böcker

KUNSKAP GÅR FÖRE TAL OCH HANDLING
Ha säker kunskap om La ilaha illallah (att det inte finns något eller någon annan värd dyrkan utom Allâh)
(al-Qur'ân 47:19)

Titel: The Methodology of Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah on Criticizing Individuals, Books and Groups

by Shaikh Rabee' bin Haadee Al-Madkhalee
Språk: EnglishInfo: This book is a translation of the monumental treatise 'Manhaj Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah fee Naqd-ir-Rijaal wal-Kutub wat-Tawaa'if' [The Methodology of Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah on Criticizing Individuals, Books and Groups] by Shaikh Rabee' bin Haadee Al-Madkhalee. Although this book has been written in recent times, it has become a classical work and an important source of reference in its own right due to the vast amount of knowledge and clarification of fundamental principles regarding the methodology of the Salaf that are contained in it. This is why the scholars of this era, the likes of Shaikh 'Abdul-'Azeez bin Baaz, Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee, Muhammad bin Saalih Al-'Uthaymeen, Saalih Al-Fawzaan and countless others have praised this book in particular and its author in general.

Citat ur boken: "The claim that it is obligatory to balance between the good and bad qualities when criticizing individuals, books and groups is a claim that has no evidence to support it from the Qur'ân or the Sunnah. And it is a methodology that is foreign and newly invented." (p.209)

"It was once said to Ahmad bin Hanbal: 'Is a man that fasts, prays and makes 'Itikaaf more beloved to you or one that speaks out against the people of innovation?' He (rahimahullaah) said: 'If he fasts, prays and performs 'Itikaaf then that is only for himself, but if he speaks out against the innovators then indeed this is for all of the Muslims. And this is better.'" (p. 51)

Rekommenderar den och ger den tummen upp!
Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Bäställ här.


Titel: Explanation of the 'Aqeedah of the Imaam, the Reformer, Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhaab
by Shaykh Saalih al-Fawzaan
Språk: EnglishInfo: MashAllâh, mycket bra och lätt läst. Och mycket nyttig kunskap, alhamdulillah. Den ger en detaljerad förklaring av Ahl-us-Sunnahs troslära som är lätt att förstå. Rekommenderar den stark.

This is a detailed book, in which the noble Scholar, Shaykh Saalih al-Fawzaan explains a letter that Shaykhul-Islaam Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhaab wrote to exonerate himself from lies that were spread about him and his da'wah by the Soofees and other deviants in his time. Such claims are still made today against those who follow the da'wah of this great Scholar. Additionally, the author explains issues pertaining to the Religion, ranging from our belief in Allaah, to issues of taqleed of the four madhaahib. Beställ boken här.


Titel: Den Förseglade Nektarn [Ar-Raheeq Al-Makhtum]

By: Dr. Safi-ur Rahman al-Mubarakpuri
Språk: Svenska

Info: En biografi av profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser)
Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.

Titel: Fundamentals of the Salafee Methodology - An Islaamic Manual for Reform -

By: Imaam Muhammad Naasirud-Deen al-Albaanee (d.1420H).
Språk: EnglishInfo:
This treatise is taken from a lecture delivered by the great muhaddith of our times explaining the most basic fundamentals of the noble Salafee call. The lecture itself propounds Salafiyyah in a way that can be understood by the layman. A beginner's tool such as this is currently not available in print in the English language. In addition to being an introductory guide for the beginner, the book also serves as an intermediate manual in terms of the many explanatory notes and additional appendices included within it.

The book begins by giving an overview of the importance and role of at-tasfiyah wat-tarbiyah (purification and education), which sets the stage for the reader to comprehend of the validity of that which is to follow. The author begins by explaining what is 'Salafiyyah' in conventional usage, its well known position towards the bigoted following of madhaahib and the difference between merely affiliating oneself to the Book and the Sunnah; as opposed to actually acting upon that. The author goes onto discuss the obligation of taking the Salaf as an example, categories of the Sunnah and the reality of Salafiyyah. Then this is compared to the present condition of the Muslims along with giving an explanation as to why so much differing and splitting has occurred. Lastly, there occurs a detailed discussion about some of the most prevalent doubts upon Ahlus-Sunnah today, such as those from amongst the Mu'tazilah who deny the khabrul-aahaad (singular narration) and the Ashaa'irah and their likes who attribute tashbeeh (resembling Allaah to His creation) to Ahlus-Sunnah, whilst themselves performing ta'weel (figurative interpretation) and ta'teel (denial) of the Attributes of Allaah. The later part of the book is devoted to a biography of Imaam Muhammad Naasirud-Deen al-Albaanee, his discussion with the head of al-Azhar concerning the issues of taqleed and the madhaahib and an exposition of standard Ash'aree doubts upon Ahlus-Sunnah and their creed. In a time of severe confusion and corruption, this treatise is sure to be a beacon of enlightenment and a pure spring from which all those desiring true guidance can drink.

 

Citat ur boken: al-Albânî: "It becomes binding upon everyone who wishes to be upon this Salafi manhaj, just as he studies the Book and the Sunnah, then it is upon him to also study what the Salafus-sâlih, from the Companions, the tâbi'în and their followers were upon. This is because they were the ones who conveyed to us this da'wah in a correct manner. (p. 35)

Rekommenderar den och ger den tummen upp!
Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Bäställ här.


Titel:
Prostration for Forgetfulness in the Prayer [Sujoodus-Sahw]
By:
Shaikh Muhammad Ibn Saalih Al-Uthaimeen
Språk: EnglishInfo: "Many people are ignorant about many of the rulings concerning the Sujoodus-Sahw (prostration for forgetfulness) in the prayer. Some of them leave the Sujoodus-Sahw when it is obligatory upon them; others perform the prostration in other than its correct place; some perform it before the salaam (salutation at the end of the prayer) even in cases when’ it has to be performed after the salaam; others prostrate after the salaam even when it should be performed before it.

Therefore, it is very important to become aware of its rulings, especially for the Imaams whom the people follow in their prayers, and who have therefore taken on the responsibility of following that, which is correct and prescribed in their prayers, and of leading the Muslims upon that. So I wished to put before my brothers some of the rulings in this regard, hoping that Allaah, the Most High, will cause it to be of benefit to His believing servants."


Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.

Titel: The most excellent manner of seeking forgiveness

By: Shaykh Abdur-Razzaaq Ibn Abdul-Muhsin Al-Abbaad
Språk: EnglishInfo: This lecture, upon the topic of seeking al- Istigfaar - asking for forgiveness for ones sins - deals with one of the most important topics to which the Muslim should give attention in his life and for which he should have the utmost concern. Included in it is the explanation of a tremendous way of seeking forgiveness, from amongst the various forms of seeking forgiveness that occur in the sunnah of the Prophe (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam). We ask Allaah that it should be beneficial to us and a blessing for us.


Ett utdrag: The most excellent manner of seeking forgiveness is that the servant says: “O Allaah, You are my Lord. None has the right to be wrshipped except You. You created me, and I am Your slave/worshipper. And I am faithful to my covenant and my promise as far as I am able. I seek Your refuge from the evil of what I have done. I acknowledge before You all the favours that You have bestowed upon me. And I confess all my sins to You. So forgive me, since none can forgive sins except You.”

Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.

Titel:
Al-'llm wa Akhlaaqu Ahlihi [Knowledge]
By:
Shayke 'Abdul-'Azeez Bin 'Abdullaah Bin Baaz
Språk: English


Ett utdrag:
"Every path that he takes in search of knowledge is a way to Paradise; this is true for every path, literal or otherwise: his journey from one country to another; going from one circle of knowledge to another; and from one mosque to another for the sole intention of seeking knowledge. These are from the ways of acquring knowledge, likewise memorizing and studying Islamic books of knowledge, perusal and writing are also from the ways of seeking knowledge.


A proper student is concernd with all these paths that lead to knowledge. He seeks it, desiring the Face of His Lord, the Mighty and the Majestic. He wants to seek Allâh's pleasure and a home in Paradise; he wants to understand and reflect upon His Deen; he wants to know what Allâh has made incumbent upon him and what He has prohibited him from, then acts accordingly; he wants to know his Lord with insight and cognizance; he wants to rescue people (from the Fire of Hell); he want to be amongst the guided callers striving for the truth; and he wants to guide people to Allâh through knowledge."


Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.


Titel: Manhadj al-Anbiyah fi Dawati ila Allâh fîhi al-Hikmah wal-Aql
[The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah - That is the Way of Wisdom and Intelligence]
By: Shaykh Rabee' Ibn Haadee 'Umayr al-Madkhalee
Språk: English


Info:
In this book Shaykh Rabee' ibn Haadee al-Madkhalee explains in detail the methodology of the Prophets in their call to Allaah. In it, he answers those questions which face every caller to the faith who wishes to follow the footsteps of the Prophets: What should his call begin with? What should he concentrate on? And what is the goal of his da'wah to Allaah? After discussing the methodology of the Prophets in calling to Allaah, he compares it with the different methodologies employed by various contemporary da'wah groups and movements that have arisen in our time and highlights the stark contrast between these new, innovated methodologies and the pure and perfect Prophetic way.

This book is an important guide for all those active in the field of da'wah, giving them an insight into the methodology of da'wah which the Prophets employed and how it is a divine and precise methodology which leaves no room for personal opinions, experimentation or individual inclinations! Läs min recension till boken.

Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Beställ här.

Relaterat:
-
Läs ett kort utdrag från boken, översatt på svenska: Vad var profeten Yosufs kall?
- Läs eller Ladda ner: The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah

Titel: Kitab al-Iman [Book of Faith]

By: Shaykh ul-Islam ibn Taymiyyah
Språk: EnglishInfo:
Mycket bra bok av ibn Taymiyyah (rahimuallah) som tar upp och föklarar vad Iman egentligen är, vad det innebär, vilka skillander det finns och vad skillnaden är mellan Islam och Iman samt skillanden på en Muslim och en troende. Den tar upp vem som hamnar i Paradiset, Helvetet och vem kommer att besöka helvetet med få paradiset som evig plats och så mycket mer. Boken är mycket lätt förstålig och tar upp allt man behöver veta och känna till gällande just Iman. Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah.

Från baksidan: The concept of Iman, faith, is fundamental to Islam. Iman has served to define the nature of Muslim life and the essence of the religion as a whole. Ibn Taymiyyah’s own deep conviction and understanding of Iman is based on the interpretations of the Quran, Hadith, sayings and deeds of the Prophet Muhammad (pbuh), and the conduct of the pious ancestors of the first three Islamic centuries . Beställ här.

Titel: Explanation of the Three Fundamental Principles of Islaam

By: Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen
Språk: EnglishInfo: This is the English translation of Sharh Thalaathul-Usool by Shaykh Muhammad ibn Saalih Al-Uthaymeen. This is an explanation of the booklet Thalaathul-Usool "The Three Principles" by Shaykh Muhammad ibn 'Abdul-Wahhaab, rahimatullah, who wrote this in order to convey to every Muslim that which is obligatory upon him to know - in fact, the "three principles" are based on the three questions that we will all be asked in our graves. As such this book will be beneficial for everyone. Includes the original Arabic text.

This book is a clear explanation of that which we should all know about our religion. In fact it is a detailed answer to the three questions that we will all be asked in our graves, as such this book will prove to be beneficial for everyone. The author has firmly based his book upon the Qur'an and Sunnah. Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Beställ här.

Relaterat:
- Läs eller Ladda ner:
Explanation of the Three Fundamental Principles of Islaam by Ibn 'Uthaymeen
- Läs "De tre grunderna" online på svenska.
- Läs eller Ladda ner: "Thalâthat-ul-Usûl" [De Tre Grunderna], Författare: Muhammad ibn `Abdul-Wahhab på svenska.


Titel: Prophet's Prayer Described
By: Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee
Språk: EnglishInfo: Bönen är något som har en väldigt viktig och hög status i Islâm, utan bönen = inget Islâm! al-Albânî (rahimatullah) lägger upp den från början till slut som om man såg den. Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah.

"A more scholarly description of the daily Prayer, this book would be considered a more advanced study of the daily Salat. With numerous references to classical sources, each aspect of Salat is presented from the lens of the time of the Prophet (Sallallaahu 'alaihi wa sallam) himself." Beställ här.

Relaterat:
- Online Bok: The Prophet's Prayer Described (english).
- Allt Om Bönen | Bönens Utförande med video beskrivning.


Titel: Al-'Aqidah Al-Wasitiyyah (2 Vol. Set)
By: Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen
Språk: English


Info: A detailed commentary/explanation of the famous writing of Shaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Aqeedatul-Wasitiyah, done by the noble Shaykh, Muhammad Ibn Saalih al-'Uthaymeen (rahimatullah).

Two large deluxe volumes contain a detailed study/explanation on the topic of creed/aqeedah (belief in oneness of Allah). Each volume has golden color page edges. Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Beställ här.


Relaterat:
- Läs eller Ladda ner: "al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah", Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyya på svenska.

Titel: Regulations of Worship During Menses, 2nd Edition
By: Muhammad Mustafâ al-Jibâly
Språk: English


Info: "This book presents the correct Islâmic regulations for various menses-related issues. When these regulations are properly understood and correctly implemented, they make it easy for a woman to conduct her near-illness menstrual period in a smooth and balanced manner. We also discuss the three prohibitations that have been conventionally imposed on women during their menses: reciting Qur'ân, touching Qur'ân, and entering a masjid. We refute these prohibitations with clear evidence from the Qur'ân and Sunnah. This book, we hope, will guide many Muslim women toward a more healthy, practical, and spiritual life during menses. May Allâh grant us guidance and facilitation." Läs min recension till boken.

Rekommenderar den speciellt till systrar i Islam och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Beställ här.


Titel: Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av tvivel]

By: Shaykh Muhammad ibn 'Abdul-Wahhaab
Språk: SvenskaInfo: Mycket nyttig och lärorik liten bok som tar upp diverse punkter gällande Tawhîd och troslära som är skriven av Shaykh Muhammad ibn 'Abdul-Wahhaab (rahimatullah). Boken är lätt att förstå och på bra översatt svenska. Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.
Relaterat:

- Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av tvivel]


Titel: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah]
By: Imâm Abû Muhammad al-Barbahârî
Språk: SvenskaInfo:
Bra och lätt förstålig bok som förklarar sunnahn på ett mycket bra sätt. Mycket läs värd! Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.

Relaterat:

- Online Book: Kitaab Sharh us-Sunnah in english.
- Online Bok: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah]


Titel: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]
By: Shaykh Muhammad ibn 'Abdul-Wahhaab
Språk: Svenska


Info:
"I Allâh's Namn, den Barmhärtige, den Nådrige. Du skall veta, må Allâh vara dig nådig, att vi är förbliktigade att lära oss fyra frågor. Den första: Kunskap, och det är kännedom om Allâh, kännedom om Hans profet och kännedom om den Islamîska Religionen med dess bevis. Den andra: Att man handlar enligt den. Den tredje: Att man kallar till den. Den fjärde: Att man har tålamod med de svårigheter man då kommer att möta." Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.


Relaterat:
- Läs "De tre grunderna" online på svenska.


Titel: Biographies of the Companions (Sahaabah)
Språk: English


Info:
The Sahaabah were the companions of Prophet Muhammad (saas). They are described in glowing terms by the Prophet (saas) as the following hadith from Sahih Muslim shows:

Book 30, Number 6159, Narrated Aisha: A person asked Allah's Apostle (peace be upon him) as to who amongst the people were the best. He said: Of the generation to which I belong, then of the second generation (generation adjacent to my generation), then of the third generation (generation adjacent to the second generation).
Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.

Titel: The Whisper of the Shaytaan and its Cure
By: Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen
Språk: English


Info:
"The following is a collection of questions and answers by the noble Shaykh Muhammad bin Saalih Uthaymeen (rahimahullaah) regarding a serious illness which affects most people – except for those who Allaah has mercy upon.  This illness is none other than the whisper of Shaytaan, the accursed.The Shaykh mentions for us the tools and cure one needs to escape from this illness so that we may all benefit from it in hopes that Allaah will protect us." Ladda ner eller Läs online.Relaterat:

- Så håller du dig borta från Shaytans viskningar!

Titel: Sharh Nawâqidh-il-Islâm [Förklaring till de faktorer som nollställer Islâm]
By: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Språk: Svenska

Info:
Titlen säger de själv. Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.

Titel: ´Aqîdah Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah [Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära]
By: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Språk: Svenska

Info:
Titlen säger de själv. Rekommenderar den och ger den tummen upp! Väl investerad tid som gett bra förståelse och nyttig kunskap, alhamdulillah. Ladda ner eller Läs online.


Publicerat: 2010-04-23 | 00:16:40
Rulling concerning the papers that contain the Name of AllâhQuestion 12: We find some of the verses of the Quran printed in the newspapers or writings, as well as, "In the name of Allâh, the Compassionate, the Merciful", at the begining of some papers or letters. What do we do with such verses after we are finished reading the newspaper or letter? Should we tear it up or burn it or what should be done?


Response:
It is a must, after one is done with the papers or pages that contain Allâh's name, to safeguard the papers, by burning them or burying them in clean soil. This is to protect the Quranic verses and Allâh's names from being degraded. It is not allowed to throw them into the garbage heaps or into the streets or to use them as different kinds of sheets, such as tablecloths. Otherwise, one is degrading the names and verses and not safekepping them.Källa: Shaikh ibn Baz
Källa: Islamic Fatawa regarding women compiled by Muhammad bin Abdul-Aziz Al-Musnad, p.43

Publicerat: 2010-04-22 | 11:10:15
Det bevisar att han inte är stolt över sin religion...
Al-Albani: En man ska vara klädd på så sätt att när man ser honom, vet man direkt att han är muslim. Att en muslim inte klär sig på det viset bevisar att han inte är stolt över sin religion.Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 493

Publicerat: 2010-04-22 | 11:06:01
Jag har sett märkliga byxor hos de otrogna...
Al-Albani: Jag har sett märkliga byxor hos de otrogna. Trumpetbyxor.
Åtsittande där uppe och vida där nere. Det hör till Djävulens lek med människan.


Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 493

Publicerat: 2010-04-19 | 13:46:14
Någon som vet?!

Någon som vet en bra muslimsk skola för kvinnor i ett muslimskt land som man kan söka till?
I så fall lämna en kommentar, barik Allahu feek!


Publicerat: 2010-04-19 | 12:54:37
Därför föll de för rakningen och de västerländska kläderna.

Al-Albani: Muslimerna rakar sig och har på sig västerländska kläder pga turkarna som belägrade en stor del av Europa men som inte hade nog med Qur'anen och sunnah i sig för att kunna skydda islamiska drag. Därför föll de för rakningen och de västerländska käderna.
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 488

Publicerat: 2010-04-18 | 23:02:44
Modern är den första skolan

 


Titel: Ahkâm-un-Nisâ' (del 17)
Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî
Talare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ


Info: En viktig lektion som förklarar hur viktigt det är för en kvinna att har kunskap

 


Källa: http://www.darulhadith.com/mp3_Ahkam-un-Nisaa.html
Källa: http://www.darulhadith.com/audio/ahkam-un-nisaa(17).mp3

Publicerat: 2010-04-18 | 18:37:44
Kvinnan ska inte ta liknelse av mannen och mannen ska inte ta liknelse av kvinnan - var går gränsen?

 

 


Titel: Ahkâm-un-Nisâ' (del 14)
Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî
Talare: Abû Mûsâ Ziyâd MustafâKälla: http://www.darulhadith.com/mp3_Ahkam-un-Nisaa.html
Källa: http://www.darulhadith.com/audio/ahkam-un-nisaa(14).mp3
Relaterat: Villkoren för den muslimska kvinnans klädsel

Publicerat: 2010-04-15 | 23:30:18
Utförandet av bönen (Salah) i detaljerad beskrivningBok:
The Prophet's Prayer Described
Författare: Sheikh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani
(rahimullah)
Föreläsare: Sheikh Muhammad Adly

Info: Den bästa detaljerade beskrivningen av Profeten Muhammads (
sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Salah (Bön) av Sheikh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani (rahimullah). Denna video förklarar bönens olika delar från början till slut med hjälp av Sheikh Muhammad Adly, som visar de olika delarna i bönen - vad man ska göra och vad man inte ska göra, inshAllâh.


Källa: http://www.youtube.com/view_play_list?p=CEC523DC1CFAB93B
Beställ boken: http://store.dar-us-salam.com/product/R01.html
Läs online: http://www.qss.org/articles/salah/toc.html
Relaterat: Hur man rör fingret i "Tashahud"

Publicerat: 2010-04-15 | 00:06:14
al-Fawzân om kvinnor som klär sig i byxor framför andra kvinnor

 


Fråga: Vad är domen för att kvinnor klär sig i byxor på kvinnomöten och parker och i synnerhet med maken?


Svar: Det hör till prövningar. Byxor hör inte till damkläder. De är inte ens lämpliga för männen. De avslöjar formerna och sätter muslimen i svåra situationer när det är dags för bön och han skall gå ned i Rukû´, Sudjûd och sitta. Detta är känt bland dem som klär sig i byxor. Byxor hör inte till muslimska mäns klädsel. De passar inte dem. Vad skall man då säga om kvinnor?


Kvinnor skall aldrig klä sig i byxor oavsett tillstånd; varken med maken eller med andra kvinnor. Om hon klär sig i byxor, blir hon till en dålig förebild för andra kvinnor. Hon är inte i behov av att klä sig i byxor när hon är med maken. Det är bara en prövning som kommer att utvidgas. Om hon klär sig så med maken, kommer hon så småningom göra det med andra också. Kvinnan skall alltså undvika byxor helt och hållet.


 


 Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00436-24.ra
Källa: http://darulhadith.com/systrar/fawzan_kvinnor_byxor_framfor_andra_kvinnor.html

 


Publicerat: 2010-04-11 | 22:57:05
Qur'an Recitation: The Most Gracious - Ar-RahmanChapter 55 of the Holy Qur'an, entitled "The Most Gracious", "Ar-Rahman" in transliterated Arabic, and "الرَّحْمَنُ" in Arabic. The recitation is by Kamal Uddin.

Publicerat: 2010-04-11 | 19:46:33
De lärdas status i Islam och deras bortgång
Titel: De lärdas status i Islam och deras bortgång
Föreläsare: Abdul Wadûd, som studerat hos de lärda och är examinerad från det Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Info: Vilken ställning och status har de lärda i Islam? Vad händer när de blir färre och färre? Vilka är de lärda? Denna mycket nyttiga och inspirerande föreläsning tar upp ett mycket viktigt ämne, nämligen om de Lärdas status i Islam.


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=477

Publicerat: 2010-04-10 | 21:19:04
Profetens budskap förklarar sanningen inom religionens grunder och förgreningarProfetens budskap förklarar sanningen inom religionens grunder och förgreningar

 

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap består av två saker:

1 – Nyttig kunskap.

2 – Rättfärdig handling. Allâh (ta´âlâ) sade:


هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ


”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”1


Vägledning är den nyttiga kunskapen och den sanna tron är den rättfärdiga handlingen som endast ägnas Allâh utmed sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift.


Nyttig kunskap är all kunskap som gagnar samfundet i detta liv och i livet efter detta. Det första som hamnar under den nyttiga kunskapen är kunskapen om Allâhs namn, egenskaper och handlingar som är den nyttigaste kunskapen. Denna kunskap är kärnan i det gudomliga budskapet och det profetiska kallet. Med den existerar religionens tal, handling och tro.


På grund av det var det omöjligt för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att försumma denna kunskap och låta bli att förklara den på ett klart och tydligt sätt som avvärjde tvekan och avstyrde tvivel. Det är omöjligt på grund av följande orsaker:


1 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap bestod av ljus och vägledning. Allâh sände honom för att förkunna glada budskap och varningar. Han kallade till Allâhs religion med Hans tillstånd och han var som en ledfyr. Han förkunnade till dess att han lämnade sitt samfund på en klar väg vars natt är som dess dag. Endast den förgjorde avviker från denna väg. Det största och klaraste ljuset som hjärtat kan uppnå ligger just i kunskapen om Allâhs namn, egenskaper och handlingar. Sålunda måste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha klargjort den på bästa möjliga sätt.


2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allt som de är i behov av i detta liv och i livet efter detta. Han lärde dem till och med etiketter kring mat, dryck, sittning, sömn och annat. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:


”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött och det fanns inte en fågel som flaxade med sina vingar i luften, utan att han nämnde någon kunskap om den.”


Det råder inga tvivel om att kunskap om Allâh och Hans namn, egenskaper och handlingar hamnar under denna allomfattande mening. Faktum är att det är det första som hamnar under den med tanke på det fruktansvärt stora behovet av det.


3 – Tron på Allâh (ta´âlâ) och Hans namn, egenskaper och handlingar är grunden till religionen och sändebudens kall. Det är den största plikten och det bästa som hjärtan kan uppnå och som hjärnorna kan begripa. Hur kan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) försumma denna kunskap och låta bli att lära ut den när han lärde ut det som inte är lika viktigt och förträffligt?


4 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den kunnigaste personen om sin Herre. Han var rådvänligast och vältaligast. Baserat på dessa faktorer som fordrar ett fullkomligt klargörande, är det omöjligt att han lät bli att förklara tron på Allâh och Hans namn, egenskaper och handlingar för att låta den förbli tvetydig och oklar.


5 – Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) måste tala sanning i denna fråga. Annars tiger de eller också talar de falskt. Båda alternativen är falska:


Om de tiger, tiger de antingen för att de är okunniga om de namn och egenskaper som Allâh (ta´âlâ) måste ha, kan ha och inte kan ha, eller också tiger de för att undanhålla denna kunskap. Båda alternativen är omöjliga.


Angående den omöjliga okunnigheten, så är det omöjligt för ett levande hjärta som består av förståelse, vilja till kunskap och längtan efter dyrkan att inte forska kring tron på Allâh (ta´âlâ) och kunskap om Hans namn och egenskaper och leva upp till det med kunskap och tro. Det råder inga tvivel om att de förträffliga generationerna, varav följeslagarna är de bästa, har mest liv i hjärtan, störst välvilja och nyttigaste kunskaper. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:


”Det bästa folket är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem.”2


Denna förträfflighet omfattar dem inom samtliga uttalanden, handlingar och läror som för dem närmare Allâh.


Om vi hade sagt att de verkligen var okunniga om sanningen i denna fråga, skulle de senare generationerna ha mer rätt till denna okunnighet. Det enda sättet att veta vilka namn och egenskaper som både skall och inte skall bekräftas åt Allâh (ta´âlâ) är via Budskapet. Följeslagarna är ju medlarna mellan sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samfundet. Baserat på detta, fordrar det att ingen har kunskap om detta ämne, vilket är omöjligt.


Dessutom är det omöjligt att de dolde kunskap. Det finns inte en förnuftig och rättvis person som känner till följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) tillstånd och hur ivrigt de spred och förkunnade nyttig kunskap till samfundet och sedan säger att de dolde kunskap och i synnerhet den viktigaste frågan, nämligen kunskap om Allâh och Hans namn och egenskaper. Dessutom har det rapporterats en hel del från dem inom detta ämne. Det vet var och en som söker efter det.


Likaså är det omöjligt att de talade falskt. Det framgår på två sätt:


1 – Falskhet kan inte baseras på ett autentiskt bevis och det är allmänt känt att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) inte sade något som inte var baserat på ett autentiskt bevis och i synnerhet om frågan berör tron på Allâh (ta´âlâ) och dolda frågor. De, om någon, underkastade sig Allâhs (ta´âlâ) ord:


وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet.”3


قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ


”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte kan veta.”4


2 – Falskhet härrör antingen från okunnighet om sanningen eller också från viljan till att vilseleda skapelsen. Båda alternativen är omöjliga i förhållande till följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum).


Vad gäller den omöjliga okunnigheten, så har den redan angivits.


Angående den omöjliga viljan till att vilseleda skapelsen, så är det en dålig avsikt. En sådan avsikt kan inte härröra från följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) som var kända för sina fullkomliga råd och sin välvilja till samfundet. Och om det hade varit möjligt för dem att ha en dålig avsikt i denna fråga, skulle de likaväl kunna ha en dålig avsikt i alla andra kunskapliga och religiösa frågor. I detta fall skulle de ha blivit opålitliga inom samtliga frågor. Detta är en av de största falskheterna då det fordrar att hela Sharî´ahn förtalas.


Om det då klargörs att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) endast har kunnat tala sanning i denna fråga, så har de antingen gjort det via sitt intellekt eller också via Uppenbarelsen. Det kan omöjligt vara via intellektet då det inte kan begripa i detalj vilka fullkomliga egenskaper som Allâh (ta´âlâ) måste beskrivas med. Alltså måste det vara via det andra alternativet, nämligen att de tog emot denna kunskap via profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Det i sig fordrar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade sanningen inom Allâhs namn och egenskaper, vilket stämmer.1 9:33

2 al-Bukhârî (2652) och Muslim (2533).

3 17:36


Publicerat: 2010-04-08 | 16:10:48
Islamiskt Testamente: Här med upphäver jag...

Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu till den troende,

Jag har på sista tiden tänkt mycket på döden och på livet efter detta. Jag kom över ett Islamiskt testamente som jag ville dela med mig till alla, då vi när som helst kan dö. Bara vår skapare vet när! Rätt kontsigt att man inte tänkt på det tidigare, men vi alla har ju något som hela tiden pågår runt omkring oss att vi lätt glömmer. Här nedan följer ett Islamiskt testamente som jag gjort enkelt för er att läsa,  ladda ner och skriva ut.Download: Islamiskt Testamente

Finns även att ladda ner på arabiska via http://www.islamguiden.com/ladda.shtml

Publicerat: 2010-04-06 | 19:50:56
Svar på en anonym kommentar ang. inlägget "Tiden rinner iväg..."

Tack för din kommentar. 
Jag känner att jag åtminstone har en rätt att svara dig "anonym".

Bismillahi rahmani rahim - I Allah's den nåderikes den barmhärtiges namn!

Utdrag från din kommentar: "Det är sant såklart, det är viktigt att man även säger till varandra om det är någonting speciellt som är 'sagt utan kunskap' som du skriver. Det är vår plikt som muslimer o syskon i islam, och det är ännu viktigare att man inte dömmer varandra eller tänker saker som "hon/han är så okunnig" eller liknande för alla gör misstag och därför måste man säga till om man ser någonting (på bästa sätt) och inte ha dåliga tankar om sina syskon."

Svar:
 Jag påstår inte att någon är okunnig eller att den och den vet så och så mycket. Jag anser mig själv inte veta bättre eller mer än någon annan! Vi alla lär oss olika fort, har olika situationer men vi alla har samma plikt som muslimer vilket är att finna kunskap om sin religion! Var i mitt inlägg påstod jag att jag ansåg mig bättre än andra? Hela inlägget var en ren påminnelse först och främst till mig själv därefter till alla andra som vill ta emot den. Allt på denna blogg är riktat till mig, därefter till den som vill ta den till sig! Den ända som kan döma är Allâh. Allâhu Alam, Allâh vet bäst vilka som har dåliga tankar som sina syskon i Islam. Även jag som många andra har brister och fel, må Allâh förlåta oss för dem.

Utdrag från din kommentar: "Det är bättre syster att du säger "må Allah vägleda oss alla" än att skriva "Vissa människor försöker ge dawah till andra när det själva är i stort behov av dawah. Hur skulle någon kunna ta en på allvar om man själv inte handlar utmed den dawah man ger?", det hela känns lite dömmande, som att det finns någon/några syskon du kanske stör dig på som även bloggar och som att du är bättre. (Jag vet att det inte är vad du vill säga eller menar med texten insh'Allah)"

Svar: Åsikten att "bristen av kunskap är stor" är inte min egen, utan från de lärda.
Kommentaren "Vissa människor försöker ge dawah till andra när de själva är i stort behov av dawah" är även den inte min åsikt utan de lärdas då de talar om Djamaa´at-ut-Tablîgh.
Kommentaren "Hur skulle någon kunna ta en på allvar om man själv inte handlar utmed den dawah man ger?" är även de en åsikt från de lärda då de säger lev som du lär. 
Utför man heller inte dawahn man ger så tror man ju inte på den för man lever ju inte efter den själv, right?! För att kunna utföra något måste man ha kunskap om de! - KUNSKAP före tal och handling!
"- Ha tro i det du säger utan att tveka. Det sägs att det som kommer från munnen når örat, men det som kommer från hjärtat går till hjärtat. Det arabiska talesättet lyder: om du inte har det, kan du heller inte ge det. Om du inte tror på det du förmedlar, kommer det inte att nå fram. Din ärlighet och övertygelse spelar en stor roll i hur du lyckas att utföra da'wah."

Koranen säger: ”TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Allah att era ord inte överensstämmer med era handlingar!”(61:2,3)


Du säger: Jag vet att det inte är vad du vill säga eller menar med texten insh'Allah
En fråga till dig: Om du nu säger att det inte var de jag ville säga eller mena med texten, varför tar du upp de då?

"Anonym" Vem du nu är... du påstår att man inte ska döma, men du utför handlingen själv när du påstår att jag tror jag är bättre än någon eller du tror att jag stör mig på någon annan blogg etc. vilket är fel, som du själv säger. Vill du rätta mig, rätta mig med ord och tal från Quranen, profetens (sallalahu alaihi wa sallam) sunnah och från de lärda när du påstår att jag gjort fel. No offence, du har säkert mycket kunskap, Allâhu Alam, men dina ord och ditt tyckande går inte att jämföra med Allâh, profeten (sallalahu alaihi wa sallam) och de lärda.

Utdrag från din kommentar: "och sen så är det inte som att du skriver grejer på bloggen och att det är "din" kunskap. Det är kanske sådant du fått lära dig av islamiska böcker och lärda, du skriver inte dina egna luster när det gäller islam"

Svar:
Precis! Jag skriver inte från mina luster och begär - allt sånt hamnar under "MINA TANKAR OCH ÅSIKTER" Allt annat är vad Islâm säger, inshAllâh! Så kom inte att påstå något annat om du inte har bevisen för de. Kunskapen som finns på min blogg är kunskap jag samlat på mig och som jag mer än gärna delar till andra som inte har möjlighet att lägga sin tid på att leta upp den! MEN jag påstår INTE att jag skryter eller att jag vet bättre! Jag tackar Allâh för den vägledning han har gett mig, alhamdulillahi rabbil alamin! och ber om att Han ta'ala ger den till andra. De mesta på min blogg är de lärdas åsikt. "Listen and obey" sann kärlek ligger i lydnad - i Islâm har man ingen åsikt och man kan inte plocka från den med de som passar en själv. Islâm är ett och komplett, vilket jag säkert tror att du håller med om. Den som ändrar något, lämnar något, lägger till något har gjort fel mot sig själv.

Utdrag från din kommentar: "till slut vill jag säga att det är värre om man inte gör någonting över huvud taget än om man gör dawah"

Svar: Det du ska göra är att finna kunskap om din religion innan du ger dawah: de lärda säger: KUNSKAP GÅR FÖRE TAL OCH HANDLING!  "- Var medveten om vad du talar om. Försäkra dig om att du har en grundlig och djup kunskap om vad du talar om. Glöm inte bort att Profeten (sallalahu alaihi wa sallam), utlovat en plats i Helvetet åt vemhelst som säger en lögn om honom. Var säker på att det du säger är helt korrekt. Var ärlig om du inte vet. Om du inte är säker på dina kunskaper, kan ditt bidrag bli negativt istället för positivt."

Utdrag från din kommentar: "Jag dömmer inte dig, för man blir irriterad om man ser någon leka runt kanske, man varnar men personen förstår inte. Det man måste förstå är att vi är bara det, vi är bara varnare och påminnare, vi kan inte göra mer, det är upp till Allah allt annat. När man verkligen förstår detta och lägger sin tillit till Allah, mår man mycket bättre och slutar tänka på andra på det viset."


Svar: Må Allah förlåta oss båda om vi sagt eller gjort något fel, om vi talat utan kunskap eller vilselett någon!

Profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade i en autentisk hadith: “A-deeno Nasiha” (Denna religion är att ge goda råd).[Muslim] Som jag sa i början, mitt inlägg var en ren påminnelse och en varning för den som tänker och fruktar Allâh!

Må Allâh ta'ala belöna dig för din avsikt och din kommentar. 
Må Allâh vägleda oss till bättre kunskap och att vi tar vara på den tid vi har kvar, ameen!

Läs inlägget: Tiden rinner iväg...

Publicerat: 2010-04-05 | 00:04:51
Tiden rinner iväg...

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu till den troende,

På sista tiden har jag inte haft någon riktig skrivlust, det kanske har märkts. Kunskapen jag samlat på mig har fått mig att inse hur farligt det är att tala utan kunskap och hur viktigt det är att lära sig innan man talar och handlar utmed de. Den Allah vägleder kan ingen vilseleda och den Allah vilseleder kan ingen vägleda. Mitt råd till dig är att finna kunskap om vem som skapa dig och syftet till varför du ens existerar och lära dig vad som är rätt och vad som är fel.

Jag kan ge dig råd, jag kan ge dig påminnelser. Men i längden är det ingen som vinner på något om du själv inte sätter dig ner och skaffar kunskap om din religion. Böcker finns att läsa, föreläsningar finns att lyssna på. Du har dyrbar tid, men ställ dig frågan - spenderar du dem på rätt sätt? Fåt du ut något vettigt av de du gör av dina timmar på? Lär du dig något som du har någon nytta av? Får du ut de värdet på den dyrbara tid du slössar? Rädda dig själv från elden innan du räddar någon annan!

Bristen på kunskap är stor, större än vad jag kunde tro. Vissa människor försöker ge dawah till andra när det själva är i stort behov av dawah. Hur skulle någon kunna ta en på allvar om man själv inte handlar utmed den dawah man ger? Frukta din skapare. Du kanske inte finns här i morgon.

Publicerat: 2010-04-01 | 00:30:39
Easy way to learn arabic alphabet, InshAllâh

Alhamdulillah, hittade ett enkelt sätt att lära sig de arabiska alfabetet på, inshAllah. Man trycker enbart på bokstäverna och lyssnar på hur de uttalas sedan repeterar man och försöker memorera. Mycket bra sida för nybörjare, som mig själv :)Hemsida: http://learnarabicalphabet.com/learning-the-arabic-alphabet/