Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2009-12-30 | 22:27:45
DENNA Skrift - här råder inget tvivel!Bismillahi rahmani rahim

[2:2] DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, [2:3] dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning [2:4] och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet [väntar]. [2:5] Det är de som följer Guds vägledning - dem skall det gå väl i händer. 

[2:6] MEN FÖR dem som framhärdar i att förneka sanningen är det likgiltigt om du varnar dem eller inte - de vill inte tro. [2:7] Gud har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon; ett strängt straff väntar dem. [2:8] Det finns människor som säger: "Vi tror på Gud och på den Yttersta dagen", medan de [i själva verket] inte tror. [2:9] De försöker bedra Gud och de troende, men de bedrar inga andra än sig själva - och inser det inte. [2:10] Deras hjärtan är sjuka av tvivel och Gud låter det onda förvärras, och ett plågsamt straff väntar dem för deras ständiga lögner. [2:11] Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: "Vi vill bara förbättra och ställa till rätta." [2:12] Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte. [2:13] Och när de uppmanas att tro som andra människor tror, svarar de: "Skall vi tro som dessa enfaldiga stackare?" Nej, det är de som är enfaldiga stackare, men det vet de inte. [2:14] Och när de möter dem som har antagit tron, säger de: "Vi är [också] troende"; men när de är ensamma med sina onda ingivelser, säger de: "Visst följer vi er - vi ville bara skämta med dem." [2:15] Gud skall straffa dem för deras skämt; men Han låter dem hållas en tid i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo. [2:16] De har bytt bort [Guds] vägledning mot villfarelse och de har inte vunnit på sin byteshandel och är [nu] helt utan vägledning. [2:17] De kan liknas vid en [man] som tänder en eld, och då elden lyser upp [alla] som står omkring, tar Gud ifrån dem deras ljus och lämnar dem i mörker så att de ingenting kan se - [2:18] döva, stumma och blinda finner de ingen väg tillbaka.

[2:21] MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas] - [2:22] Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]. [2:23] Och om ni tvivlar på något av det som Vi steg för steg har uppenbarat för Vår tjänare, kom då fram med en sura som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen - andra än Gud - om ni talar sanning. [2:24] Om ni inte gör detta - och ni kommer inte att göra det - frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot dem som förnekar sanningen. 

Subhan Allah!

Publicerat: 2009-12-30 | 04:37:29
Vår religion säger till oss att läsa och finna kunskap

As salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu mina muslimska bröder och systrar ♥


Bismillah - In the name of Allâh


Okunskap är något som är skrämmande. Det är skrämmande hur människor kan vara så blinda för sanningen och faktan som finns svart på vitt och som funnits över 1400 år tillbaka. Jag är fortfarande förvånad, förstår inte varför egentligen, jag borde ju vara van vid detta laget av dessa bemötande av okunskap som jag stöter på. Speciellt konvertiter... från egen erfarenhet och av ren logik enligt mig, kan jag tycka att det är självklart för någon som konverterar att de söker kunskap om sin nya kärlek och religion. Så att man inte utför religionen på fel sett att de i slutet visar sig att all den tid man lagt ner inte betytt nått eftersom de inte tillhörde religionen. Bort kastad tid med andra ord då du inte får någon belöning från Allah eller att de accepteras hos Allah. Okunskap är nog de västa jag vet när jag diskuterar med någon annan. Klart vet dem inget från början är de ju en annan sak, då lär man ju dem. Men de jag syftar på är de som argumenterar och debatterar och försöker försvara utan att ha någon riktig fakta och bevis att stötta sig på.

Som många av oss vet och känner till är att när ängeln Jibril (Gabriel) för första gången uppenbarade sig för profeten Muhammah (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) sa han: Läs!
Profeten Muhammad (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) svarade att han inte kunde läsa.
Då sa Jibril (Gabriel) igen: Läs!
Profeten Muhammad (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) svarade igen att han inte kunde läsa.
Tredje gången sa Jibril (Gabriel): Läs i din Herres namn, Han som har skapat människan av en grodd som växer fast! Läs! Din Herre är den störste av de frikostiga, som har lärt pennans bruk, lärt människan vad hon inte visste!” [Koranen 96:1-5].

Vår religion säger till oss att läsa och finna kunskap om Islam. Ändå hittar man så mycket okunskap. It's sad. När vi har alla tillgångar och all tid, de är väl de som gör mig förvånad... människor fruktar inte Allah för de har ingen kunskap om vem Allah är och vilka egenskaper Han har. Människor har ingen kunskap och sprider fel information om Islam, de vilseleder bara dem som redan är vilsna. Men Allah vägleder vem Han vill - vi kan bara göra dawah och sprida Islam. But still, att sprida okunskap tillhör inte Islam! Islam är perfekt men människan gör hela tiden fel. Där av kan man inte döma en hel religion på ett fåtal muslimers dåliga handlingar!

Vi alla har en plikt att finna sanningen och lära oss om Islam oavsett om vi är födda och uppväxta som muslimer eller om vi är nya konvertiter. Vi alla fick börja någonstans och vi alla har varit nya i religionen från början. Har vi inte rätt kunskap om vad som är Islam och har vi inte kunskap att kunna skilja på vad som är Islam och vad som inte är Islam, vilseleder vi bara våra nya bröder och systrar och vi blir straffade av Allah och hamnar i elden om Han inte visar oss nåd och förlåter oss för våra brister och fel. Men Allah är inte i behov av oss det är tvärtom - så frukta Allah mina bröder och systrar och sträva alltid efter rätt kunskap! Amin!

Publicerat: 2009-12-24 | 19:30:21
Vi valde att leva efter Islam!

As salam aleikum wa rahmatulahi wa baraktuh till den troende,

Detta blir min första jul som jag inte firar eftersom det inte tillhör min religion - Islam, inte för att jag och min familj brukade firar när jag inte var muslim... det var mer när man var mindre. På ett sätt känns det rätt skönt men på ett annat sätt ger de mig bara huvudvärk. Alla dessa julsånger, julfilmer och allt annat. Det gör mig bara irriterad på nått sätt att människor kan vara så blinda. Dem firar något de själva inte vet varför dem gör de. Utan mer bara för att dem ska och för att alla andra gör de. Det gör mig smått irriterad att helt plötsligt så börjar alla bry sig och alla blir helt plötsligt lite mer religiösa - så falskt! Så mycket falskhet... det är i stort sätt de hela deras religion är, en lögn. But who am I to judge - no one. Vi alla har en rättighet att tro på vad vi vill and I respect that. Men hur kan man vara så säker på sin tro när man inte vet faktan eller har jämfört de men något annat? I don't get it.

Sen mina systrar i Islam som också är revertiter... Det gör mig så ledsen när man pratar med dem och de berättar hur de ska fira jul med sina föräldrar and so on, man ser vissa som skriver och önskar andra god jul - vilket är så fel! I know det kan vara svårt för oss revertiter som har varit uppväxt med en annan religion - men vi kan inte glömma att vi valde att leva efter Islam! Subhan Allah, det gör mig så ledsen. Det är brist på kunskap... Detta livet är ett test, en prövning och något som bara är tillfälligt - frukta Allah! Till mina syskon som reverterat - detta är vårt test.

Publicerat: 2009-12-17 | 22:27:30
Vintern är den troendes vår.Ibn Radjab: Vintern är den troendes vår då han går omkring i lydnadens trädgård. Dagarna är korta och kalla så att man kan fasta enkelt och nätterna är långa så att man kan sova ut och ändå be nattbönen.Källa: Lata'if-ul-Ma'arif, sid. 435

Publicerat: 2009-12-11 | 23:49:15
Greeting The Kuffaar On Their Festivals

Greeting the kuffaar on Christmas and other religious holidays of theirs is haraam (forbidden), by consensus, as Ibn al-Qayyim – (Rahimahu ‘Llah) – said,

“Congratulating the kuffaar on the rituals that belong only to them is haraam by consensus, as is congratulating them on their festivals and fasts by saying ‘A happy festival to you’ or ‘May you enjoy your festival,’ and so on.  If the one who says this has been saved from kufr, it is still forbidden.  It is like congratulating someone for prostrating to the cross, or even worse than that.  It is as great a sin as congratulating someone for drinking wine, or murdering someone, or having illicit sexual relations, and so on.  Many of those who have no respect for their religion fall into this error; they do not realize the offensiveness of their actions. Whoever congratulates a person for his disobedience or bid’ah or kufr exposes himself to the wrath and anger of Allaah” [Ahkaam Ahl al-Dhimmah]

Congratulating the kuffaar on their religious festivals is haraam to the extent described by Ibn al-Qayyim because it implies that one accepts or approves of their rituals of kufr, even if one would not accept those things for oneself. But the Muslim should not accept the rituals of kufr or congratulate anyone else for them, because Allaah does not accept any of that at all, as He says,

“If you disbelieve, then verily, Allaah is not in need of you, He likes not disbelief for His slaves.  And if you are grateful (by being believers), He is pleased therewith for you...” [Soorah az-Zumar 39:7] 
“...This day, I have perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islaam as your religion…” [Soorah al-Maa’idah 5:3] 

So congratulating them is forbidden, whether they are one’s colleagues at work or otherwise. If they greet us on the occasion of their festivals, we should not respond, because these are not our festivals, and because they are not festivals which are acceptable to Allaah. These festivals are innovations in their religions, and even those which may have been prescribed formerly have been abrogated by the religion of Islaam, with which Allaah sent Muhammad (sal-Allaahu ‘alayhe wa sallam) to the whole of mankind. Allaah says,

“Whoever seeks a religion other than Islaam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers.” [Soorah Aal ‘Imraan 3:85] 

It is haraam for a Muslim to accept invitations on such occasions, because this is worse than congratulating them as it implies taking part in their celebrations. Similarly, Muslims are forbidden to imitate the kuffaar by having parties on such occasions, or exchanging gifts, or giving out sweets or food, or taking time off work, etc., because the Prophet (sal-Allaahu ‘alayhe wa sallam) said,  

“Whoever imitates a people is one of them.” [Narrated by Abu Daawood in al-Libaas, hadeeth 3512] 

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah – (Rahimahu ‘Llah) – said,  

“Imitating them in some of their festivals implies that one is pleased with their false beliefs and practices, and gives them the hope that they may have the opportunity to humiliate and mislead the weak.” [Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem Mukhaalifat Ashaab al-Jaheem] 

Whoever does anything of this sort is a sinner, whether he does it out of politeness or to be friendly, or because he is too shy to refuse, or for whatever other reason, because this is hypocrisy in Islaam, and because it makes the kuffaar feel proud of their religion.

Allaah is the One Whom we ask to make the Muslims feel proud of their religion, to help them adhere steadfastly to it, and to make them victorious over their enemies, for He is the Strong and Omnipotent.

  

Ladda ner PDF

Talare:
Imaam Muhammad Ibn Saalih al-Uthaymeen (Rahimahu ‘Llah)
Källa: Majmoo’ah Fataawa wa Rasaa’il

Publicerat: 2009-12-09 | 23:32:56
A Glimpse of the Life of Prophet Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)


 

Titel: Desert Rose- A Glimpse of the Life of Prophet Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)
Föreläsare: Muhammad AlshareefKälla: http://www.youtube.com/watch?v=YnwDm3k7XdQ&feature=player_embedded#!
Relaterat: The Mercy of Prophet Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)

Publicerat: 2009-12-08 | 15:35:08
Skulle jag göra de?

Jag tror de var 2 eller 3 Juli om jag minns rätt, en torsdag eller en fredag? Det är dock suddigt. Jag satt på jobbet och det var fint väder ut, svensk sommar, rätt nice ändå. Hela dan, veckan och hela månaden hade jag tänkt fram och tillbaka "Ska jag? Ska jag inte?!", "Är jag redo? Är tiden inne?", "Hur kommer andra hantera de? Och kommer jag klara av de själv?" - Det var i stort sätt de ända som snurrade i mitt huvud. Just den dagen kände jag att de fick bära eller brista för jag hade tänkt på de tills de inte gick att gå längre än att bara göra de, jag tog chansen och "blir de som de blir så är de meningen" tänkte jag. När tiden närmade sig lunch, gick jag ut och satte mig på gräsmattan, jag hade mobilen nervöst i min hand. - Skulle jag göra de?

I pressed Speed dial och tro de eller ej de ringde och jag satt nervöst och väntade på att du skulle svara... satt och rullade ögonen, njöt av solen och lekte med fingrarna genom gräset...
"- As salam aleikum"
"- Wa aleikum as salam"

Jag minns sedan inte så mycket från vårt samtal mer än att det var rätt kort.
Du frågar mig något i still med:
"- Vad hade du på hjärtat då?"

Det blev tyst en kort stund, skulle jag säga de? Mitt hjärta slog, men tro de eller ej jag öppnade munnen:
"- Jag vill göra min Shahadah..."

Det blev tyst, du viste inte vad du skulle säga. Jag själv var smått chockad av vad jag nyss sagt. 
Surprise - förvånad? Kanske smått chockad men ändå glad.
Du sa att du skulle prata med dem i Moskén och med Imamen, inshAllah och återkomma.

Det är en dag jag aldrig glömmer. Och på Måndagen den 6 Juli 2009, kl 21:30 sa jag inför vittnen:
Ašhadu ʾan lā ilāha illā-llāh, wa ʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlu-llāh!

ALLAH AKBAR!


Publicerat: 2009-12-02 | 16:30:41
Profeten ('alayhis-salam) slog varken tjänare eller kvinnor.'Aishah: Allahs sändebud (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) slog aldrig med sin hand om det inte var krig för Allah sak.

Han (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) slog varken tjänare eller kvinnor.

 

 


Källa: Ash-Shama'il, 183