Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 14:59:38
De Tre Grunderna - Del 3: Kännedom om er Profet Muhammad

 


Den tredje grunden

– Kännedom om er profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

Av: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)

 

Han är Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Mutallib bin Hâshim. Hâshim är från stammen Quraysh, Quraysh är från araberna och araberna är från Ismâ´îl’s, Ibrâhîm al-Khalîl’s son, avkomma – må de högsta välsignelsen och freden vara med honom och med vår profet. Han blev sextiotre år gammal, varav fyrtio före profetkallet, och tjugotre år som profet och sändebud. Han blev profet med (Versen) "Läs!" och sändebud med (Kapitlet) "Den insvepte". Hans hemstad var Makkah och Allâh skickade honom för att varna för Shirk och för att kalla till Tawhîd.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Du som sveper in dig! Res dig och varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena ditt hjärta! Och fly från all hednisk smitta! (När du ger) ge inte för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag för din Herres skull!" (al-Muddaththir 74: 1-7)

Betydelsen av "Res dig och varna!" är att han skulle varna för Shirk och kalla till Tawhîd, "Och prisa din Herres majestät!" är att han förhärligade och lovprisade Honom genom Tawhîd, "Och rena ditt hjärta!" är att du renar dina handlingar från Shirk, "Och fly från all hednisk smitta!" Hednisk smitta är avgudar. Att man lämnar den, innebär att man undviker den och att man avsvär sig från den och dess folk. Detta genomförde han i tio år med att kalla till Tawhîd. Efter tio (år) togs han upp till himlen och de fem dagliga bönerna ålades honom. I tre år förrättade han bönen i Makkah och blev därefter beordrad att emigrera till Madînah.

 

Emigration från ett otroget land till Islâmiskt land är ålagd denna Ummah och kommer så att förbli fram tills att Den Yttersta Stunden träder in.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "När änglarna samlar in (själarna från) dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt mot sig själva, skall de fråga: "Hur var er belägenhet?" Och då de svarar: "På jorden var vi svaga och förtryckta", skall de (änglarna) säga: "Var inte Allâh’s jord vid nog så att ni kunde emigrera på den?" Helvetet skall bli dessa (människors) sista hemvist – ett i sanning eländigt slut! Till dem skall inte räknas de svaga och förtryckta – män, kvinnor och barn – som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen; för dem finns hoppet om Allahs förlåtelse – Allah utplånar och förlåter mycken synd." (an-Nisâ’: 97-99)

 

al-Baghawî (rahimahullâhu ta´âlâ) sade: "Anledningen till att denna Vers uppenbarades, var de Muslimer i Makkah som inte hade emigrerat, så Allâh tilltalade dem i trons namn."

 

Bevis för Hijrah från Sunnah, är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) yttrande: "Hijrah kommer inte att upphöra förrän Tawbah upphör. Och Tawbah kommer inte att upphöra förrän solen går upp från väster."

Efter att han hade slagit sig ner i Madînah, ålades han de övriga Islâmiska föreskrifterna, som givandet av allmosa, fastan, vallfärden, böneutrop, Jihâd, att beordra det goda och förbjuda det onda, och resten av de Islâmiska föreskrifterna. Detta genomförde han i tio år. Därefter dog han men hans religion finns kvar – må Allâh’s välsignelse och fred vara med honom.

 

Detta är hans religion. Det finns inget gott, förutom att han visade det för Ummahn, och det finns ingen ondska, förutom att han varnade Ummahn för den. Det goda som han visade var Tawhîd och allting annat som Allâh älskar och är nöjd med. Och det onda som han varnade för är Shirk och allting annat som Allâh hatar och förkastar.

 

Allâh sände honom till alla människor och Allâh ålade alla skapelser – Jinn och människan – att lyda honom. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Säg: "Människor! Jag är Allâh’s sändebud, (utsänd) till er alla."" (al-A´râf: 158)

Med honom fullbordade Allâh religionen. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Denna dag har Jag fullbordat er religion och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam ska vara er religion." (al-Mâ’idah 5:3)

Bevis för hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Du skall dö, och de skall dö. Och till sist, på Uppståndelsens dag, skall tvisten mellan er avgöras inför er Herre." (az-Zumar 39:30-31)

 

Efter att människorna har dött, kommer de att uppstå. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Av denna (jord) har Vi skapat er och till den låter Vi er vända tillbaka och ur den skall Vi få ut er ännu en gång." (Ta Ha 20:55)

 

Och Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Allâh har låtit er växa upp som plantor ur jorden. Därefter skall Han låta er återförenas med den och Han skall åter igen frambringa er (ur den)." (Nûh 71:17-18)

 

Efter Uppståndelsen kommer de stå ansvariga och belönas i enlighet med sina gärningar. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Allt det som himlarna rymmer och allt det som jorden bär tillhör Allâh; Han kommer att straffa dem som gör ont i enlighet med deras handlingar och belöna dem som gör gott med det högsta goda." (an-Najm 53:31)

 

Den som förnekar Uppståndelsen har gjort sig skyldig till Kufr. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg: Vid min Herre! Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad ni har gjort. Detta är lätt för Allah." (at-Taghâbûn 64:7)

 

Allâh skickade alla sändebud som budbärare av glada nyheter och som varnare. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter (att ha hört) sändebuden, inte skall kunna ursäkta sig inför Allâh. Allâh är Allsmäktig, Vis." (an-Nisâ’ 4:165)

 

Allâh har skickat sändebud till alla folk, från Nûh till Muhammad, för att befalla dem till att dyrka endast Allâh och för att förbjuda dem att dyrka Tâghût.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma (för att förkunna): "Dyrka Allâh och håll er borta från det Tâghût!"" (an-Nahl 16:36)

 

Allâh har ålagt alla tjänare att förneka Tâghût och att istället tro på Allâh. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâhu ta´âlâ) sade, "Tâghût är den som tjänaren överskrider sina gränser för, vare sig det är en som dyrkas, följs eller lyds."

 

Det finns många Tawâghît. De fem största är:

1. Iblîs, må Allâh förbanna honom.

2. Den som dyrkas och är nöjd med det.

3. Den som kallar folket till att dyrka honom.

4. Den som påstår sig inneha kunskap om det osynliga.

5. Den som dömer med något annat än med det som Allâh har uppenbarat.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar Tâghût och som tror på Allâh, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Allâh hör allt, vet allt." (al-Baqarah 2:256)

 

Detta är betydelsen av "Det finns ingen värd dyrkan utom Allâh". I en hadîth nämns det, "Islâm är huvudangelägenheten, bönen är dess pelare och Jihâd på Allâh’s Väg är dess högsta topp."

 

Allâh vet bättre och må Allâh’s frid och välsignelse vila över Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

 

 

 


Relaterat: De Tre Grunderna - Del 1.

Relaterat: De Tre Grunderna - Del 2.

Ladda ner som pdf: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]

 


Publicerat: 2010-04-23 | 14:53:06
De Tre Grunderna - Del 2: Den Islamiska Religionen med dess bevis

Den andra grunden – Kännedom om Den Islamiska Religionen med dess bevis

Av: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)


Det innebär att man underkastar sig Allâh med Tawhîd, underkuvar sig Honom med lydnad och undviker och avsvär sig från Shirk och dess folk. Detta består av tre nivåer: Islâm, Îmân och Ihsân. Varje nivå har pelare.

 

Islâm’s grundpelare är fem:

Trosbekännelsen att det inte finns någon värd dyrkan utom Allâh och att Muhammad är Allâh’s sändebud, att förrätta bönen, betala allmosan, fasta Ramadhân och vallfärd till Allâh’s Heliga Hus.

 

Bevis för trosbekännelsen är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Allâh vittnar – och (så gör) änglarna och de som har kunskap – att det inte finns någon värd dyrkan utom Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämnvikt; ingen annan är värd dyrkan än Allah, den Allsmäktige, den Vise." (Âl ´Imrân 3:18)

 

Dess betydelse är att det inte finns någon som dyrkas i sanning utom Allâh. "Det finns ingen värd dyrkan" förnekar av allt utom Allah Allâh. "Utom Allâh" fastställer att dyrkan endast tillkommer Allâh. Han har ingen vid sin sida i Sin dyrkan, precis som Han inte har någon vid sin sida i Sitt Herravälde.

 

Förklaringen som tydlig gör detta, är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Ibrâhîm talade till sin fader och sitt folk och sade: "Jag avsvär mig allt ansvar för er dyrkan (av falska gudar), förutom Honom som har skapat mig, och Han skall leda mig på rätt väg! Och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras bland hans efterkommande, så att de skall finna vägen tillbaka." (az-Zukhruf 43:26-28)

 

Och Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Säg: "Bokens folk! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Allâh och inte sätta något vid Allâh’s sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Allâh’s ställe." Och säg, om de vänder er ryggen: "Vittna då, att ’vi är muslimer’." (Âl ´Imrân 3:64)

 

Bevis för trosbekännelsen att Muhammad är Allâh’s sändebud, är Allâh’s (ta´âlâ) Yttrande: "Ett sändebud har nu kommit till er, ur era egna led. Tanken att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek." (at-Tawbah: 128)

 

Trosbekännelsen att Muhammad är Allâh’s sändebud betyder att man lyder honom i det han befallde, bekräftar det han underrättade om, undviker det som han förbjöd och förhindrade och att Allâh endast dyrkas på det sätt som han föreskrev.

 

Bevis för bönen, allmosegivandet och förklaring av Tawhîd, är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna tron." (al-Bayyinah 98:5)

 

Bevis för fastan är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta." (al-Baqarah 2:183)

 

Bevis för vallfärden är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som begår otro (skall veta att) Allâh är Sig Själv nog och inte behöver Sin skapelse." (Âl ´Imrân3:97)

 

Den andra nivån är:

Îmân. Den omfattas av drygt sjuttio nivåer. Den högsta nivån är yttrandet "Det finns ingen värd dyrkan utom Allâh" medan dess lägsta är att man avlägsnar något skadligt från vägen. Även skygghet är en nivå ur Îmân.

 

Dess grundpelare är sex: Att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud, den Yttersta Dagen och den gudomliga förutbestämmelsen, dess godhet och dess ondska.

 

Bevis för dessa sex grundpelare, är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Fromheten består inte i att ni vänder era ansikten mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Allâh och den Yttersta dagen, änglarna, boken och profeterna." (al-Baqarah 2:177)

 

Bevis för förutbestämmelsen är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Vi har skapat allt med förutbestämmelse." (al-Qamar 54:49)

Den tredje nivån:

Den har endast en grundpelare och den är "Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. För även om du inte ser Honom, så ser Han sannerligen dig".

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Allâh är med dem som fruktar och som gör det goda och det rätta." (an-Nahl 16:128)

 

"Och lita till den Allsmäktige, den Barmhärtige, som ser dig när du reser dig, och när du är (hos dem) och de faller ned på sina ansikten i tillbedjan. Han är Den som hör allt, vet allt." (ash-Shu´arâ’ 42:218-220)

Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Vilken fråga din uppmärksamhet än riktas mot och vad ni än läser ur Qur’ânen och vilket arbete ni än ägnar era krafter åt – är Vi vittne till allt då ni griper er an med det." (Yûnus 10:61)

 

Beviset från Sunnah är Jibrîl’s välkända hadîth som rapporteras av ´Umar bin al-Khattâb (radhiyâ Allâhu ´anh), som sade:

 

"Medan vi satt hos Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en dag, kom en man till oss med mycket vita kläder och ett mycket svart hår. Det syntes inga tecken på honom att han var resande, och ingen av oss kände igen honom. Han satte sig hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och placerade sina knän intill hans knän och han lade sina handflator på hans lår. Han sade, "Muhammad, underrätta mig om Islâm!" Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade, "Islâm är att du vittnar att det inte finns någon värd dyrkan utom Allâh och att Muhammad är Allâh’s sändebud, att du förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset (Ka´bah) om du har möjlighet att genomföra det. Han sade, "Du har talat sanning." Vi blev förvånade över att han frågade honom och sedan bekräftade att han talat sanning. Han sade, "Underrätta mig om Îmân." Han sade, "Att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud, den Yttersta Dagen och förutbestämmelsen, dess godhet och ondska." Han sade, "Du har talat sanning." Han sade, "Underrätta mig om Ihsân." Han sade, "Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. För även om du inte ser Honom, så ser han sannerligen dig." Han sade, "Underrätta mig om Den Yttersta Stunden." Han sade, "Den som är tillfrågad om den, vet inte mer än den som frågar." Han sade, "Underrätta mig om dess tecken." Han sade, "Att tjänarinnan föder sin härskarinna, och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårherdarna tävla i att bygga höga byggnader." Han (´Umar) sade, "Sedan gick han och vi förblev sittande en lång stund. Därefter sade han, "´Umar! Vet du vem den frågande var?" Jag sade, "Allâh och Hans sändebud vet bättre." Han sade, "Det var Jibrîl som kom till er för att lära er er religion."

 

 


Relaterat: De Tre Grunderna - Del 1.

Relaterat: De Tre Grunderna - Del 3.

Ladda ner som pdf: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]Publicerat: 2010-02-25 | 19:59:21
De Tre Grunderna - Del 1: Kännedom om HerrenDen första grunden – Kännedom om Herren

Av: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)

 

Så om det sägs till dig: Vem är din Herre? skall du säga: Min Herre är Allâh, Han som har gett mig och resten av skapelserna näring med Sin Välsignelse och Godhet. Det är Honom jag dyrkar och jag har ingen annan som jag dyrkar utom Honom.

 

Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande,

"Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre." (al-Fâtihah 1: 2)

 

Allting utom Allâh är en del av skapelsen och jag är en del av denna skapelse.

Så om det sägs till dig: Hur känner du till din Herre? skall du säga: Genom Hans Tecken och skapelser. Från Hans Tecken är natten, dagen, solen och månen. Och från Hans skapelser är de sju himlarna och de sju jordarna och det som finns i dem och det som finns mellan dem. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller inför månen, utan fall ned i tillbedjan inför Allâh som har skapat dem – om det är Honom ni vill dyrka." (Fussillat 41:37)


Och även Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen. Han låter natten svepa dagen – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Sannerligen är skapelsen Hans och befallningen tillkommer Honom. Välsignad vare Allâh, världarnas Herre!" (al-A´râf 7:54)


Herren är den ende som dyrkas i sanning. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Människor! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni må frukta [Honom]. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâh’s sida, då ni vet." (al-Baqarah 2:21-22)


Ibn Kathîr (rahimahullâhu ta´âlâ) sade, "Dessa objekts Skapare är Den som har rätt att dyrkas."


Några av de typer av dyrkan som Allâh har befallt är t ex Islâm, Îmân och Ihsân. Därmed även Du´â’, Khawf, Rajâ’, Tawakkul, Raghbah, Rahbah, Khushû´, Khashyah, Inâbah, Isti´ânah, Isti´âdhah, Istighâthah, Dhabh, Nadhr och andra utöver dessa, bland de typer av dyrkan som Allâh har befallt. Alla dessa tillkommer endast Allâh. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Alla moskéer hör till Allâh, så anropa därför ingen vid sidan av Allâh!" (al-Jinn 72:18)


Den som tillägnar och riktar några av dessa till någon annan än Allâh, är en Mushrik och en Kâfir. Beviset är Hans (ta´âlâ) Yttrande, "Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars (existens) han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå dem väl som förnekar sanningen!" (al-Mu'minûn 23:117)


I hadîthen (beträffande Du´â’),

"Du´â’ är dyrkans stomme." Beviset (för Du´â') är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Er Herre säger: "Be till Mig, så skall Jag besvara er. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i Helvetet." (Ghâfir 40:60)


Bevis för Khawf är Hans (ta´âlâ) Yttrande,

"Ni skall inte frukta dem – frukta Mig, om ni är troende!" (Âl ´Imrân 3:175)


Bevis för Rajâ’ är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Låt var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre, leva ett gott och rättskaffens liv och inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!" (al-Kahf: 110)


Bevis för Tawakkul är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Och lita till Allâh, om ni är sanna troende!" (al-Mâ’idah: 23)


Och Hans Yttrande:

"Och den som litar till Allâh behöver inget annat [stöd]." (at-Talâq 65:3)


Bevis för Raghbah, Rahbah och Khushû´ är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "De tävlade om att göra gott och anropade Oss med hopp och fruktan och visade Oss stor ödmjukhet och undergivenhet." (al-Anbiyâ' : 90)


Bevis för Khashyah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Ni skall inte frukta dem – frukta Mig." (al-Mâ’idah 5:3)


Bevis för Inâbah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Vänd åter till Allah och underkasta er Honom." (az-Zumar: 54)

 


Bevis för Isti´ânah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Dig dyrkar vi och Dig anropar vi om hjälp." (al-Fâtihah 1:5)

 


Och i en hadîth: "Om du ber om hjälp, be då Allah o hjälp."


Bevis för Isti´âdhah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:


"Säg: "Jag söker skydd hos människornas Herre."" (an-Nâs 114: 1)


Bevis för Istighâthah är Hans (ta´âlâ) Yttrande:

"Ni bad er Herre om hjälp och Han bönhörde er." (al-Anfâl: 9)


Bevis för Dhabh är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allâh, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig." (al-An´âm 6:162-163)


Och från Sunnahn:

"Allâh förbannar den som slaktar för någon annans skull än Allâh’s."


Bevis för Nadhr är Hans (ta´âlâ) Yttrande: "De som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt." (al-Insân 76:7)


 Relaterat: De Tre Grunderna - Del 2.

Relaterat: De Tre Grunderna - Del 3.

Ladda ner som pdf: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna]