Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-11-21 | 17:07:34
Då någon av er läggs ned i sin grav


Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa:


”Då någon av er läggs ned i sin grav, kommer två svarta änglar med blåa ögon fram till honom. Den ene heter al-Munkar och den andre an-Nakîr. De säger till honom: ”Vad brukade du säga om denna man?” Han kommer då att säga det han brukade säga, nämligen: ”Han är Allâhs tjänare och sändebud. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.” Då säger de: ”Vi visste att du brukade säga det.” Därefter vidgas hans grav ut till sjuttio armslängder på bredden och längden.”


(at-Tirmidhî (1077) och Ibn Hibbân (780). al-Albânî sade: ”God.” (Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (1/724))Referens: http://islamsprofet.se/

Publicerat: 2011-05-22 | 08:28:24
När Adhân utropas springer Satan sin väg


Abu Huraira (radiAllâhu ’anh):

 

Allâhs Sändebud (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) sade, ’’När Adhân utropas springer Satan sin väg och släpper bullersamt luft under sin flykt för att inte höra Adhân. När Adhân är avslutad kommer han tillbaka igen och springer iväg när Iqâmah utropas och efter den är avslutad återvänder han igen tills han viskar i hjärtat på den person som ber (för att avleda hans uppmärksamhet från bönen) och får honom att minnas ting som han inte har tänkt på före bönen och det gör att han glömmer hur mycket han har bett.Källa: Sahîh Bukhârîa

Publicerat: 2011-02-09 | 17:53:53
"The keys of Unseen are five which none knows but Allâh"Narrated Ibn Umar (Radi-Allahu 'anhu):

Allah's Apostle (Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam) said,
"The keys of Unseen are five which none knows but Allah: None knows what will happen tomorrow but Allah; none knows what is in the wombs (a male child or a female) but Allah; none knows when it will rain but Allah; none knows at what place one will die; none knows when the Hour will be established but Allah." (See The Quran 31:34.")Källa: Bukhari Vol. 6 : No. 219

Publicerat: 2010-11-15 | 17:02:30
Den som kallar till en god handling (vägledning) får samma belöning som den som följer den

 Från Abu Hurayrah: Allâhs sändebud (sallAllâhu 'aleyhi wa sallam) sade:

"Den som kallar till en god handling (vägledning) får samma belöning som den som följer den,
utan att hans belöning minskas, och den som kallar till en villfarelse/synd får samma
synd som den som följer det, utan att någon av deras synder minskas."

(Muslim, Tirmidhi, Abi Dawud, Ahmad och ad-Dârimi)

Denna hadith och liknande hadither framkallar en slags strävan till att kalla till vägledning och gott. Den visar även en kallares förträfflighet, och den varnar för att kalla till villfarelse. Vägledning (Huda) som nämns i hadithen betyder nyttig kunskap och rättfärdiga handlingar.

Den som lär ut och visar någon hur han skall lära sig är en som kallar till Huda (vägledning). Den som kallar någon till en rättfärdig handling som har med Allâhs rättighet att göra eller mänsklighetens rättighet, allmänt och specifikt är en kallare till Huda. En som vägleder någon via sin kunskap eller sina handlingar är en kallare till Huda. Den som vägleder via goda religiösa råd är en kallare till Huda. Detsamma fast tvärtom gäller den som kallar till villfarelse.


Lärdomar
1) De som kallar till Huda är dem gudfruktiga, imamerna och dem bästa av dem troende.
2) De som kallar till villfarelse är imamerna som kallar till Elden
3) Vem som än hjälper till i att kalla till rättfärdighet och gudsfruktan tillhör de som kallar till Huda.
4) Tvärtom med den som kallar till villfarelse.


Källa: Bahdjatul-Qulûb al-Abrâr av Imâm as-Sa'di (rahimahullâh)

Publicerat: 2010-10-29 | 18:34:56
Profeten rekommenderade att man 100 gånger på kvällen sägerAbu Hurayrah (radiAllâhu 'anh) har rapporterat att Profeten (salla Allâhu 'aleyhi wa sallam) rekommenderade att man 100 gånger på kvällen skulle säga:

"Subhânallâhi wa bihamdih"
(Upphöjd och prisad vare Allâh)


Profeten (salla Allâhu 'aleyhi wa sallam) sade: "Den som säger detta får sina synder förlåtna, även om de skulle vara mer än skummet på havet, och ingen kommer på Domedagen med bättre än vad han kommit med, förutom en som sagt det lika mycket eller mer"


Källa: Muslim 2692, Abû Dâwûd och andra. Se även Sahîh ut-Targhîb wat-Tarhîb nr.653
Relaterat: Den som säger det skulle få sina synder förlåtna även om de var i samma mängd som skummet på havet

Publicerat: 2010-10-27 | 00:58:37
Den som säger det skulle få sina synder förlåtna även om de var i samma mängd som skummet på havet

 


Abu Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) instruerade honom om att säga följande dhikr innan han skulle gå till sängs, och indikerade på att den som säger det skulle få sina synder förlåtna även om de var i samma mängd som skummet på havet, och i en annan rapportering ” även om de var mer än skummet på havet”.


Lā ilāha illallāh, wahdahū lā sharīka lah, lah ul-mulku, wa-lah ul-hamdu, wa-huwa ʿalā kulli shayʾin qadīr. Lā hawla walā quwwata illā billāh il-ʿAliyy il-ʿAdhīm. Subhān Allāhi, wal-hamdu lillāhi, wa-lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar


Ungefärlig Betydelse:
”Det finns ingen sann gud utom Allâh, allena utan några medhjälpare. Honom tillhör herraväldet, och Han förtjänar all prisning, och Han har allt i sin makt. Vi besitter inge rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Höge, den Väldige. Lov och pris tillhör Allâh, all tacksamhet till hör Allâh, och det finns ingen sann gud utom Allâh, och Allâh är större”Källa: an-Nasâ´i, och Ibn Hibbân i sin Sahîh. Autentisk enligt al-Muhaddith al-Albâni (rahimahullâh) i Sahîh ut-Targhîb wa-Tarhîb (607)

Publicerat: 2010-10-06 | 15:16:31
Den som (då han går in i) marknadsplatsen säger...Allâhs sändebud (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) sade:

 

 

"Den som (då han går in i) marknadsplatsen säger: "Lâ ilâha illa Allâh, wahdahu lâ sharîkah lah, lahul-mulk, wa lahul-hamd, yuhyî wa yumît, wa Huwa Hayyun lâ yamût, biyadihil khayr, wa Huwa ’ala kulli shay´in qadîr",


kommer Allâh att skriva upp en miljon goda handlingar för, och stryka bort en miljon dåliga handlingar,

och bygga ett hus för i paradiset”

 

 

 


At-Tirmidhi 3429. Ibn Mâdjah 2235. At-Tayâlisî i sin musnad. Ahmad 1/47. Abu Bakr Ibn Abi Shaybah i sin musnad. At-Tabarâni i ad-Du’a 2/1166/790. Al-Bukhâri i at-Târîkh al-Awsat 1/447/996 och även i at-Târîkh al-Kabîr 6/329 samt Ibn Abi Hâtim, Ibn Sunni, Abu Ya’ala och andra.

 

Imâm al-Baghawi sa: Hadithen är Hasan Gharîb. Imâm al-Albâni ansåg den vara Hasan (God). För mer info om just denna hadith och dess kedjor, vägar etc. Se al-Qawl al-Mauthûq fi- Tashîh Hadîth us-Sûq.)


Publicerat: 2010-10-06 | 15:11:18
Den bästa formen av dhiker och du'a är...Från Jâbir Ibn ’Abdillâh (radiAllâhu 'anhu): Allâhs sändebud (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) sa:

 

 

"Den bästa (formen) av dhikr är: Lâ ilaha illa Allâh (Det finns ingen värd dyrkan utom Allâh),

och den bästa åkallan (Du’a) är: Al-Hamdullilâh (All pris tillhör Allâh)."

 

 

 


at-Tirmidhi 3383 som ansåg den vara Hasan Gharîb. An-Nasâ´i i Aml Yaum wa Laylah 831. Ibn Mâdjah 3800. Autentisk enligt Imâm Ibn Hibbân i al-Ihsân 843. Al-Hâkim 1/498 som ansåg den vara autentisk och adh-Dhahabi höll med. Imâm al-Albâni ansåg den vara Hasan (God) i sin verifiering av at-Tirmidhi.

 


Publicerat: 2010-10-06 | 15:08:08
Den som önskar att Allâh skall besvara honom under tider av svårigheterAbu Hurayrah (radiAllâhu ’anhu): Allâh sändebud (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) sa:

 

 

”Den som önskar att Allâh skall besvara honom under tider av svårigheter och bedrövelse,

skall göra mycket åkallan under tider av lättnad.”

 

 


at-Tabarâni i Tahdîb ul-Kamâl 7/266. Ibn Adiy 5/1990. Al-Hâkim 1/544 som även ansåg en vara autentisk och adh-Dhahabi höll med. Imâm al-Albâni rahimahullâh ansåg den vara Hasan (God) i sin verifiering av at-Tirmidhi hadith nr.3382.


Publicerat: 2010-10-01 | 06:45:11
Den som äter mat och därefter säger...Allâhs sändebud (sallAllâhu 'aleyhi wa sallam) sade i betydelse:

"Den som äter mat och därefter säger:
"Al-Hamdu lillâhi-il-ladhî at'amanî hâdha-ta'âm wa razaqanîhi min ghayri hawlin minnî wa lâ quwwah"
blir förlåten sina tidigare synder."
[Ibn Mâdjah nr 3285, Abu Dawud 4023 och andra.]Imâm al-Albâni rahimahullâh anser den vara Hasan (God). Sahîh ul-Djâmi' 6086 och i Irwâ ul-Ghalîl 1989.

Publicerat: 2010-10-01 | 06:35:55
Guldkorn från Hadîth Mu'âdhFrån Ibn ’Abbâs (radiAllâhu ’anhuma). Allâhs sändebud (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) sade till Mu’âdh då han skickade honom till Yemen:

”Du kommer att komma till Bokens folk, så låt det första du kallar dem till vara vittnesmålet om att det inte finns någon värdig att dyrka utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Om de besvarar detta kall, låt dem då veta att Allâh har gjort de fem dagliga bönerna obligatoriska för dem under dag och natt. Om de besvarar detta kall, låt dem då veta att Allâh har gjort allmosa obligatorisk för dem, den ska tas från de rika bland dem och distribueras bland de fattiga. Om de besvarar detta kall, så akta dig ifrån att ta ifrån deras bästa egendom, och akta dig för den förtrycktes du’a, eftersom det inte finns något (hidjâb) hinder mellan hans du’a och Allâh”
[al-Bukhârî 7372 och Muslim 9]
Nyttor, förklaring etc från hadithen:

 • Boken folk: Ahl ul-Kitâb/ Judar & Kristna. De kallas så eftersom Allâh sände dem uppenbarelser ”Tawrah” och ”Indjîl”.
 • Mu’âdh sändes som en kallare, lärare samt domare år 10H.
 • I den arabiska versionen står det ”sadaqah” men översatt till allmosa eftersom det i denna hadith betyder allmosa (zakâh).
 • Hadithen används som ett bevis för att det första man skall kalla till är Tawhîd.
 • Att kalla till Tawhîd är att följa i profetens fotspår, då alla profeter kallade till det.
 • Den lär oss att man skall lära ut steg för steg och börja med det viktigaste.
 • Att Zakâh är mest obligatoriska pelaren efter Salâh.
 • Att Zakâh tas från de rika och ges till de fattiga.
 • Att den som samlar in Zakâh inte får ta ifrån de bästa egendomarna.
 • Förbudet i att förtrycka och att man skall akta sig för den förtrycktes åkallan samt att den ej har något hinder.
 • Handlingarna räknas inte utan Tawhîd (Utan Trosbekännelsen), och handlingarna byggs på denna grund.
 • Tawhîd är det första människan måste lära sig och därför är det även det första man måste kalla till.
 • Tillåtelsen att skicka ut Du’ât (Kallare) som kallar folk till Islâm.
 • Följeslagaren Mu’âdhs förträfflighet, då Profeten valde ut just honom för denna uppgift.
 • Mu’âdh var den kunnigaste inom Halâl wal-Harâm utav följeslagarna.
 • Avvisande av de sekter som säger att vi inte kan acceptera en hadith som är ”Khabr Âhad” inom ’Aqidah, då Profeten själv nöjde sig med att skicka en enda person.
 • När en ledande person skall skicka ut en kallare så bör han visa honom en metodik han skall följa i sitt kall, då detta är Profetens tillvägagångssätt.
 • Hadithen visar att det är obligatoriskt för den som ska kalla ett folk att han känner till deras tillstånd, och att man talar till varje folk på deras nivå.
 • Många utav dagens kallare går emot den rena metodiken som hadithen kallar till, och istället för att förklara trosbekännelsen och vad den innebär, talar det om andra pelare, regler etc.
 • Bönens vikt, då den kommer direkt efter grunden som är La ilâha illa Allâh Muhammad Rasûlullâh.
 • Hadithen bevisar att Profeten inte bara sändes till avgudadyrkarna i Mecka, utan till kristna, judar, (hela världen).
 • Profeten nämnde endast Trosbekännelsen, Salâh och Zakâh eftersom man strider mot dem som lämnar de. (Detta är en åsikt).

Källa: Baserat på flera förklaringar av Kitâb ut-Tawhîd samt vissa böcker inom Dawah av Ulamah och Mashayk.

Publicerat: 2010-09-12 | 21:17:52
Daily Hadiths

 

New youtube channel

SUBSCRIBE & SHARE!

 


Subscribe, Prenumerera: http://www.youtube.com/user/DailyHadiths
Källa: http://www.youtube.com/view_play_list?p=B0D72CAC127E51D8

Publicerat: 2010-09-11 | 20:20:28
IslamsProfet.se

 

Ibn al-Athîr rapporterade att Muhammad – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – sa:

”Jag har aldrig försökt göra det som mitt folk gör utom två gånger. Varje gång ingrep Allâh och hindrade mig från att göra det och jag gjorde det aldrig igen. En gång bad jag min medherde att ta hand om mina får när vi var i Meckas övre del. Jag ville gå ner till Mecka och roa mig såsom de unga männen gjorde.


Jag gick ner till det första huset i Mecka där jag hörde musik. Jag steg in och frågade: ”Vad är det här?” Någon svarade: ”Det är en bröllopsfest.” Jag satt ner och lyssnade men föll snart i djup sömn. Jag väcktes av hettan från solen. Jag gick tillbaka till min medherde och berättade vad som hade hänt mig. Jag har aldrig försökt det igen.”Hemsida: www.islamsprofet.se


Publicerat: 2010-09-08 | 16:09:42
The most excellent manner of seeking forgiveness

 

From Shaddaad ibn Aws from the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) that he said, "The noblest and most excellent manner of seeking forgiveness is that the servant says:

 


"O Allaah, You are my Lord. None has the right to be wrshipped except You. You created me, and I am Your slave/worshipper. And I am faithful to my covenant and my promise as far as I am able. I seek Your refuge from the evil of what I have done. I acknowledge before You all the favours that You have bestowed upon me. And I confess all my sins to You. So forgive me, since none can forgive sins except You."

 

 

The Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) said, "Whoever says it in the day, with firm conviction in it, and dies in that day before evening - then he is from the people of Paradise. Whoever says it in the night, with firm conviction in it, and he dies before the Morning - then he is from the people of Paradise."

 

 


Källa: The Most Excellent Manner of Seeking Forgiveness sid. 11-12